EN

petty {adjektiv}

volume_up
petty
Parliament was prevented from voting to send aid to Ethiopia by petty political issues.
För att lösa några små politikerproblem kunde inte parlamentet genomföra omröstningen om stöd till Etiopien.
Inte mer små brott.
A malicious thought has come to me: what will become of the petty national protectionist behaviour which we have witnessed in recent years?
Jag har en litet elak tanke: vad kommer att hända med de små försök till nationell protektionism som vi har sett prov på under de senaste åren?
There, a petty, small-time criminal will meet big-time criminals who know how to turn him into one of them.
En liten brottsling, en liten gangster, möter där grova brottslingar som vet hur de skall få in honom på den grova brottsligheten.
petty (även: lower, subordinate)
It is not enough to put petty officials on trial; their superiors must be in the dock as well.
Det räcker inte att ställa lägre tjänstemän inför rätta; även deras chefer måste in i förhörsbåset.
For this reason, petty offences would not be punishable under the directive.
Av detta skäl skulle inte ringa brott vara straffbara enligt direktivet.
The US will be able to have access to sensitive data and even to use it in cases of petty crime, which is not fighting terrorism.
Förenta staterna kommer att få tillträde till känsliga uppgifter och även kunna använda dem i fall av ringa brott, vilka inte gäller kamp mot terrorism.
Jag såg obetydliga smugglare.
For us to succeed, we need to put aside our petty squabbles and the interinstitutional rivalries.
För att vi skall lyckas måste vi lägga våra triviala gräl och rivaliteterna mellan institutionerna åt sidan.
It must be said that from our side we believe that the rapporteur is playing petty party politics with the whole question of discharge for 1996.
Det måste sägas att vi från vår sida anser att föredraganden gör hela frågan om ansvarsfrihet för år 1996 till trivial partipolitik.
petty (även: petty-minded)
Looking at this any other way is narrow-minded and a little petty.
Att se det på något annat sätt är trångsynt och ganska småsint.
Small-minded, petty egotism will be of no help to us; conservatism is in danger of making us introspective and isolated, with serious medium- and long-term consequences.
Vi har ingen nytta av småsint och tarvlig egoism. En konservativ hållning riskerar att göra oss egocentriska och isolerade, med allvarliga konsekvenser på medellång och lång sikt.

Användningsexempel för "petty" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWhen we see the children killed in Qana, all justifications seem petty and shallow.
När vi ser barnen som dödats i Qana förefaller alla försvar torftiga och ytliga.
EnglishWe spend almost DEM 100 billion of our petty cash on agriculture every year.
Vi spenderar den nätta summan på nästan 100 miljarder DEM per år på jordbruket.
EnglishThe side issue in this case is the petty quibbling of the national opposition.
Sidofrågan i det här fallet är den nationella oppositionens småaktiga käbbel.
EnglishIt is petty-minded and embarrassing that the EU aid decreased between 2006 and 2007.
Det är småaktigt och pinsamt att EU:s bistånd minskade mellan 2006 och 2007.
EnglishSlovenia must stop behaving in a petty manner, so that a solution may quickly be found.
Slovenien måste upphöra med sin småsinthet, så att vi kan hitta en snabb lösning.
EnglishThey were not people who became lost in the petty detail: they rose above the detail.
De var inga personer som förlorade sig i smådetaljer; de höjde sig över detaljerna.
EnglishIt is reported from the regions that these in turn were seen there as merely petty.
Enligt uppgift från regionerna har dessa krav betraktats som ovidkommande.
EnglishLennart Meri devoted all of his energy to the struggle against ‘petty-European’ thinking.
Lennart Meri ägnade all sin energi åt kampen mot småaktigt europeiskt tänkande.
EnglishLennart Meri devoted all of his energy to the struggle against ‘ petty-European’ thinking.
Lennart Meri ägnade all sin energi åt kampen mot småaktigt europeiskt tänkande.
EnglishFor this reason, petty offences would not be punishable under the directive.
Av detta skäl skulle inte ringa brott vara straffbara enligt direktivet.
EnglishOften, the fine is so low compared with the profit that it is paid out of the petty cash.
Ofta är bötesbeloppet så lågt i jämförelse med vinsten att den betalas ur handkassan.
EnglishTo that end, we need political solutions and not petty legal stratagems.
Vi behöver därför politiska lösningar och inte futtiga juridiska knep.
EnglishMadam President, I wanted to inform you that 100 francs have disappeared from my petty cash.
Fru ordförande! Jag vill tala om att det har försvunnit 100 franc ur min frimärkskassa.
EnglishWe must welcome them with enthusiasm, not with petty-mindedness.
Vi ska inte vara småaktiga, utan ge dem ett entusiastiskt välkomnande.
EnglishIntellectual narrow-mindedness makes human beings petty and arrogant.
Intellektuell trångsynthet gör människor småsinta och arroganta.
EnglishThey put their own petty squabbles first, and the rest is history.
De föredrog sina lokalpatriotiska trätor framför det viktiga, och katastrofen var ett faktum.
EnglishI would just refer finally to preventive action against urban crime and petty crime.
Till slut vill jag bara erinra om de förebyggande åtgärderna mot brott i städerna, även småbrottslighet.
EnglishLooking at this any other way is narrow-minded and a little petty.
Att se det på något annat sätt är trångsynt och ganska småsint.
EnglishToday is about showing that the European Parliament is mature enough to rise above petty squabbles.
I dag handlar det om att visa att Europaparlamentet är tillräckligt redo att sluta smågräla.
EnglishIt is not enough to put petty officials on trial; their superiors must be in the dock as well.
Det räcker inte att ställa lägre tjänstemän inför rätta; även deras chefer måste in i förhörsbåset.