"pertinent" - Svensk översättning

EN

"pertinent" på svenska

volume_up
pertinence {substantiv}
EN

pertinent {adjektiv}

volume_up
pertinent (även: germane, relevant)
Mr Sánchez Presedo's report provides a wealth of pertinent input into this process.
Antolín Sánchez Presedos betänkande bidrar på ett relevant sätt till denna process.
   Mr President, I have put a very pertinent question to the Italian presidency.
Jag har ställt en mycket relevant fråga till det italienska ordförandeskapet.
(FR) Madam President, I wish to say that Mr Posselt's question is pertinent.
Jag anser att Bernd Posselts fråga är relevant.
Any pertinent measures should therefore be taken to avoid this injustice, without introducing funding cuts for these areas.
Alla tillämpliga åtgärder bör därför vidtas för att undvika denna orättvisa, utan nedskärningar i stödet till dessa områden.
The chosen form of a report makes for a discussion that is pertinent to the issue.
Den form som valts för betänkandet tillåter en saklig diskussion.

Användningsexempel för "pertinent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe draft resolution contains a number of pertinent comments in that respect.
I förslaget till resolution tas ett antal berättigade frågor upp i det avseendet.
EnglishMr President, I have put a very pertinent question to the Italian presidency.
Vad beträffar den begäran som har förts fram kan jag inte annat än att hålla med.
EnglishIf you have something pertinent to say about the vote, we will listen to you.
Om ni har något att säga som hänför sig till omröstningen, skall vi lyssna på er.
EnglishMr Sánchez Presedo's report provides a wealth of pertinent input into this process.
Antolín Sánchez Presedos betänkande bidrar på ett relevant sätt till denna process.
EnglishYour answers to Mr Wurtz, Mr Cohn-Bendit and Mr Schultz were likewise pertinent.
Era svar till Francis Wurtz, Daniel Cohn-Bendit och Martin Schultz var också relevanta.
EnglishThose are the two main areas which I have identified as being pertinent and relevant.
Detta var de två huvudområden som jag anser vara relevanta och som hör till saken.
EnglishYour question is, of course, pertinent and will be forwarded to the Council.
Er fråga är naturligtvis relevant och kommer att vidarebefordras till rådet.
EnglishWe must question whether it is pertinent to lump everything together in this way.
Vi måste ställa oss frågan om det är vettigt att klumpa ihop allting på det här sättet.
EnglishThe opinion of Parliament includes a number of very pertinent suggestions for amendments.
I parlamentets yttrande finns ett antal mycket relevanta förslag till ändringar.
EnglishThere is hardly a sector in which this is more pertinent than the transport sector.
Det finns knappast ett område där detta är så sant som i transportsektorn.
EnglishNow other considerations such as safety and economy are more pertinent.
Nu för tiden är andra hänsyn som aspekter på säkerhet och ekonomi mer relevanta.
EnglishThe rapporteur's observations on the Stability and Growth Pact are, therefore, pertinent.
Föredragandens synpunkter på stabilitets- och tillväxtpakten är alltså relevanta.
English(FR) Madam President, I thank Mr Ortega for his constructive, pertinent questions.
(FR) Fru talman! Jag tackar Manuel Medina Ortega för hans konstruktiva, relevanta frågor.
EnglishThese would be pertinent to the conditions of that country and they can act accordingly.
Dessa skulle passa förhållandena i det landet och då kan de agera på lämpligt sätt.
EnglishI should like to underline Mr Stubb's remarks, which I found highly pertinent.
Jag vill bara framhålla Alexander Stubbs anmärkningar som jag tyckte var mycket relevanta.
EnglishThat stands in pertinent contradiction to any form of fight against the causes of crises.
Det står i skarp motsägelse till alla slags åtgärder för att bekämpa krisens orsaker.
EnglishThe most pertinent issue in 2011 will still be the unemployment that is rampant in the EU.
Den viktigaste frågan 2011 kommer fortfarande att vara arbetslösheten som ökar i EU.
English   Mr President, I have put a very pertinent question to the Italian presidency.
   – Herr talman! Jag har ställt en mycket relevant fråga till det italienska ordförandeskapet.
EnglishWe thank Mr Schmid for producing such a thorough and pertinent report.
Vi vill tacka föredraganden för ett väl genomfört arbete med ett angeläget betänkande.
EnglishMany pertinent comments on the latter have been made in the House already.
Det har redan gjorts många relevanta kommentarer om detta i kammaren.

Synonymer (engelska) till "pertinent":

pertinent
pertinence