"to persevere" - Svensk översättning

EN

"to persevere" på svenska

EN to persevere
volume_up
[persevered|persevered] {verb}

We must persevere with the democratisation and economic development of the region.
Vi måste fortsätta demokratiseringen och den ekonomiska utvecklingen av regionen.
So I would plead with all parties to persevere with the negotiation process.
Därför vill jag vädja till alla parter att fortsätta förhandlingarna.
It is a little difficult to do so against this background, but I will persevere.
Det är lite svårt att göra det mot denna bakgrund, men jag ska fortsätta.
to persevere (även: to persist)
It would be a real shame if the Council were to persevere in its attitude.
Om rådet skulle framhärda i sin attityd skulle det vara mycket beklagligt.
On principle, our group will persevere with this as well.
Vår grupp kommer att principiellt framhärda även i det avseendet.
May I just thank the Presidency for its answer and urge it to persevere.
Jag instämmer med hans åsikter både om frågans betydelse och om att vi måste framhärda.
to persevere

Användningsexempel för "to persevere" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe must certainly persevere in our efforts to simplify the various fiscal systems.
Vi måste förbli ståndaktiga i våra satsningar på att förenkla de olika skattesystemen.
EnglishWe must persevere in our stance in order to increase the pressure on Zimbabwe.
Vi måste hålla fast vid denna ståndpunkt för att öka trycket på Zimbabwe.
EnglishIf we persevere with this initiative after all, I should like to make two observations.
Om vi trots allt går vidare med detta initiativ vill jag göra två påpekanden.
EnglishThe European Union, which has done a great deal, must therefore persevere on these issues.
Europeiska unionen, som har gjort väldigt mycket, måste alltså insistera på dessa punkter.
EnglishI think that we should persevere with the Commission proposal to organise it at European level.
Vi bör hålla fast vid kommissionens förslag om att organisera dessa på europeisk nivå.
EnglishThe only solution for overcoming these challenges is to persevere with the appropriate measures.
Utmaningarna kan bara övervinnas genom att vi envist fortsätter att vidta rätt åtgärder.
EnglishMay I urge the Council to persevere with that line of argument in its internal deliberations.
Jag vill verkligen uppmana rådet att hålla fast vid den linjen i de interna överläggningarna.
EnglishWe must, therefore, persevere in our efforts to build a democratic Europe.
Denna process bör kännetecknas av en balanserad representation i parlamentet, både för kvinnor och för män.
EnglishIf we persevere with this initiative after all, I should like to make two observations.
Om vi trots allt skapar ett nytt instrument, varför lägger vi inte samtidigt lite nya pengar åt sidan för det?
EnglishWe must persevere, and continue to work within this framework.
Det är den ramen vi bör fördjupa oss i och hålla fast vid.
EnglishHowever, we will persevere, and it is true that the implementation of the Lisbon strategy is one of the key components.
Hela detta möte var offentligt, liksom också ett informellt möte med industrin.
EnglishThe Union is urging the five countries of Central Asia to persevere in the process of political liberalisation.
EU uppmanar de fem länderna i Centralasien att gå vidare med den politiska liberaliseringen.
EnglishThis might not be easy, but persevere - it will be worth it.
Det kan ta ett tag men det kommer att vara värt besväret.
EnglishThese should not discourage us but rather encourage us to persevere.
Ibland handlar det om att invänta rätt tillfälle.
EnglishSpeaking for our group, I would be happy to persevere with the separate voting, as originally planned.
Jag skulle gärna å vår politiska grupps vägnar vidhålla en separat omröstning så som det är planerat.
EnglishWe must persevere in our cooperation with the government and the parties, unions and social organizations.
Vi får inte tappa i samarbetet med regeringar och partier, fackförbund och samhällsorganisationer.
EnglishMrs Wallström, you have been working on this for years, you are starting to make headway, and you have to persevere.
Fru Wallström, ni har arbetat med det här under många år, nu börjar det gå framåt, så håll ut!
EnglishI hope, Commissioner, that you will persevere with the philosophy behind the rational planning directive.
Fru kommissionär! Jag hoppas att ni kan hålla fast vid filosofin bakom det rationella planeringsdirektivet.
EnglishIn my opinion, Europe needs to adopt two interconnected approaches in order to persevere with this matter.
För att kunna komma vidare med denna fråga måste EU enligt min uppfattning tillämpa två sammanhängande strategier.
EnglishTheir opponents persevere and have sound arguments.
Motståndarna står på sig och har goda argument.