"to perceive" - Svensk översättning

EN

"to perceive" på svenska

EN to perceive
volume_up
[perceived|perceived] {verb}

to perceive (även: to discern, to find, to look, to observe)
It's trying to perceive images into objects rather than seeing what's there."
Den försöker att uppfatta bilder som objekt istället för att se vad som är där.
We should perceive it instead as an opportunity for ageing Europe!
Vi bör i stället se den som en möjlighet för ett åldrande Europa!
Just now, though, we can perceive a trend towards settling disarmament matters outside of international frameworks.
För tillfället kan vi dock se en tendens till att nedrustningsfrågor löses utanför internationella ramverk.
It's trying to perceive images into objects rather than seeing what's there."
Den försöker att uppfatta bilder som objekt istället för att se vad som är där.
We cannot allow ourselves to perceive every refugee as a potential terrorist.
Vi får inte uppfatta alla flyktingar som potentiella terrorister.
If we had, our brains probably would perceive rocks as full of empty space.
Hade vi det skulle våra hjärnor troligen uppfatta stenar som fulla av tomrum.
First, the perceived lack of democratic control in the fight against fraud.
För det första den uppfattade bristen på demokratisk kontroll i kampen mot bedrägeri.
First of all, I have a remark to make about the reality as it is perceived.
Jag har för det första en anmärkning vad gäller verklighetsuppfattningen.
The other question which keeps cropping up is exactly how this sector is perceived and understood by the people, by consumers as a whole.
Då uppstår i allt större utsträckning frågan hur befolkningen och konsumenterna över huvud taget skall kunna närma sig denna sektor och förstå den?
In my few years here in the European Parliament, however, I have come to see that fairness, if anything, is a relative concept, and that the way we perceive it varies.
Under mina få år här i Europaparlamentet har jag dock kommit att inse att rättvisa om något är ett relativt begrepp och att hur vi uppfattar det varierar.
We hope the Turkish Government will grasp the opportunity presented by Öcalan's arrest and that it will perceive the difference between national separatism and cultural autonomy.
Vi hoppas att den turkiska regeringen i samband med Öcalans gripande tar tillfället i akt, och att man inser skillnaden mellan statlig separatism och kulturellt oberoende.
And, Madam President, if justice comes from the people, then the people should perceive it as such.
Fru ordförande, om lagen utgår från folket, borde folket också märka detta.
to perceive (även: to descry, to discern)
At the moment, we can perceive another tendency in the current debate about the Supervisory Committee.
För närvarande kan vi skönja en annan tendens i den pågående debatten om övervakningskommittén.
This will mean, in fact, that we are capable of gaining support for our views and transforming the fears we perceive here and there into a meaningful project.
Det innebär att vi kan få med oss opinionen och omvandla den rädsla som vi kan förnimma här och var till ett meningsfullt projekt.
to perceive (även: to observe)

Användningsexempel för "to perceive" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe European Central Bank is totally independent, and that is how we perceive it.
Europeiska centralbanken är en totalt oavhängig bank och det är så vi förstår den.
EnglishThat issue is ultimately about the respect we perceive for the work done by the EU.
Den frågan handlar ytterst om vilken respekt vi ser för det arbete som EU genomför.
EnglishI want to thank the Commission for what I perceive as a very positive answer.
Jag vill tacka kommissionen för det som jag uppfattar som ett mycket positivt svar.
EnglishThat issue is ultimately about the respect we perceive for the work done by the EU.
Vi har bevittnat en aldrig förut skådad historisk utvidgning, med tio nya medlemsstater.
EnglishCitizens perceive Europe as an enemy who regulates and imposes drastic austerity.
Medborgarna uppfattar EU som en fiende som reglerar och inför drastiska åtstramningsåtgärder.
EnglishAt stake are jobs and the way the people of Europe perceive the EU.
Det handlar om arbetstillfällen och EU:s anseende bland de europeiska medborgarna.
EnglishIt is also vital that the Christian minority perceive the judiciary as impartial.
Det är angeläget att den kristna minoriteten också kan uppleva att rättsväsendet är opartiskt.
EnglishAt stake are jobs and the way the people of Europe perceive the EU.
Det handlar om arbetstillfällen och EU: s anseende bland de europeiska medborgarna.
EnglishStill others are outside the scope we perceive as the correct scope for the machinery directive.
Andra förslag ligger enligt vår åsikt utanför ramen för direktivet om maskiner.
EnglishMoreover, Slovakia needs to hold an open debate on how people perceive the Roma people.
Dessutom finns det behov av en öppen debatt i Slovakien om hur människor tänker om romerna.
EnglishThe citizens of the Union often perceive it as distant and bureaucratic.
Unionens medborgare uppfattar denna ofta som avlägsen och byråkratisk.
EnglishI am grateful for what I perceive to be a growing understanding of the scope of this problem.
Jag är tacksam för vad jag uppfattar som en ökad förståelse för problemets omfattning.
EnglishWe therefore perceive liberalisation as a means to an end, not as an end in itself.
Därför ser vi inte liberaliseringen som ett självändamål, utan som ett ändamål som helgar medlen.
EnglishWhen we refer to cohesion we perceive it as economic and social.
När vi talar om sammanhållning tänker vi på den som ekonomisk och social.
EnglishNot all producers or consumers perceive the issue in the same way.
Alla producenter och konsumenter uppfattar inte frågan på samma sätt.
EnglishHow does a newly elected Parliament - or, for that matter, a newly-elected Commission - perceive itself?
Hur uppfattar ett nyvalt parlament - eller en nyvald kommission för den delen - sig självt?
EnglishThat is what the public perceive as a betrayal of their rights.
Det uppfattar allmänheten som ett svek mot deras rättigheter.
EnglishOur mistake is to perceive Turkey more as a strategic military ally than as a political partner.
Vårt misstag är att betrakta Turkiet mer som en strategisk militärallierad än som en politisk partner.
EnglishThose people are very worried about what they perceive as ever-increasing meddling by Europe.
De medborgarna ställer sig frågor med anledning av vad de erfar som en allt större europeisk beskäftighet.
EnglishMr President, I would like to enquire how Commissioners perceive their constitutionally delicate position.
Man bör komma ihåg att de å ena sidan uppträder som ett slags regering för Europeiska unionen.