"paramount importance" - Svensk översättning

EN

"paramount importance" på svenska

EN paramount importance
volume_up

paramount importance
I also agree with you that assurance for consumers is of paramount importance.
Jag instämmer också med er att garantier för konsumenterna är ytterst viktigt.
I see it as being of paramount importance for all of us and for the future of Europe.
Jag anser att det är ytterst viktigt för oss alla och för Europas framtid.
I think that the production of nuclear energy in safe conditions is of paramount importance.
Jag anser att produktion av kärnenergi under säkra villkor är ytterst viktigt.

Liknande översättningar för "paramount importance" på svenska

paramount adjektiv
importance substantiv
import substantiv
to import verb

Användningsexempel för "paramount importance" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishParamount importance must be given to how personal data are in fact to be used.
Största vikt måste läggas vid hur personuppgifterna i själva verket ska användas.
EnglishI also agree with you that assurance for consumers is of paramount importance.
Jag instämmer också med er att garantier för konsumenterna är ytterst viktigt.
EnglishIt is of paramount importance in this context to remove the legacy of the war.
Här gäller det i första hand att göra sig av med relikterna från det gångna kriget.
EnglishOf course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.
Våra medborgares hälsa och välbefinnande är naturligtvis av yttersta vikt.
EnglishOf course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.
Våra medborgares hälsa och välbefinnande går naturligtvis före allt annat.
English. - Consumer protection is of paramount importance to all Member States.
skriftlig. - (EN) Konsumentskydd är mycket viktigt för alla medlemsstater.
EnglishThe euro's stability is of paramount importance to the trust of our trade partners.
Eurons stabilitet är av stor betydelse när det gäller våra handelspartners förtroende.
EnglishDue to the shortcomings mentioned, we believe that two things are of paramount importance.
På grund av de brister vi nämnt anser vi att två saker är av allra största vikt.
EnglishThe Commission's decision is therefore of paramount importance to Romanian beekeepers.
Kommissionens beslut är därför av enorm betydelse för de rumänska biodlarna.
EnglishI agree that users' needs should be of paramount importance in market development.
Jag håller med om att användarnas behov bör vara av största vikt i marknadsutvecklingen.
EnglishI see it as being of paramount importance for all of us and for the future of Europe.
Jag anser att det är ytterst viktigt för oss alla och för Europas framtid.
EnglishThe protection of the European Union's 370 million consumers is of paramount importance.
Skyddet av Europeiska unionens 370 miljoner konsumenter är av yttersta vikt.
EnglishThe security of our citizens is of paramount importance to every one of us.
   . – Säkerheten för våra medborgare är mycket viktig för oss alla.
EnglishIt is therefore of paramount importance that fisheries policy is highlighted.
Det är därför av största betydelse att vi fokuserar på fiskepolitiken.
EnglishThis is why paragraphs 4 and 6 of the resolution are of paramount importance.
Det är därför som punkterna 4 och 6 i resolutionen är av största vikt.
EnglishI think that the production of nuclear energy in safe conditions is of paramount importance.
Jag anser att produktion av kärnenergi under säkra villkor är ytterst viktigt.
EnglishIt is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.
Nu är det rådets tur att anta detta paket, som är så viktigt för EU.
EnglishWe must state unequivocally that our environmental objectives are of paramount importance.
Därför måste ett avtal klart ta ställning till att miljömålen är de övergripande målen.
EnglishAccording to our Group, it is of paramount importance that this Charter be included in the Treaty.
Vår partigrupp anser att det är absolut nödvändigt att den tas med i fördraget.
EnglishThe idea of protecting human dignity is therefore of paramount importance.
Det är grundläggande eftersom det framför allt handlar om skyddet av den mänskliga värdigheten.