"paltry" - Svensk översättning

EN

"paltry" på svenska

SV

"paltry" på engelska

EN
EN

paltry {adjektiv}

volume_up
paltry (även: dirty, sordid, wretched)
This paltry budget will do nothing to help the EU achieve its high targets in terms of cohesion and development.
Denna eländiga budget kommer inte att bidra till att EU uppnår sina mål när det gäller sammanhållning och utveckling.
paltry (även: footling, little, tin-pot)
They receive paltry compensation which is intended to stifle their opposition and protests.
De får en futtig ersättning som är avsedd att kväsa deras motstånd och protester.
Of course we then have the big battle with the Council, which has come up with the paltry sum of ECU 25 million.
Och så har vi förstås den stora striden med rådet, som har föreslagit den futtiga summan 25 miljoner ecu.
The EUR 80 million which the EU has currently made available for aid to third countries is, in my view, somewhat paltry.
De 80 miljoner euro som EU för närvarande har avsatt till hjälp till tredjeländer är enligt min uppfattning ett ganska futtigt bidrag.
paltry (även: cheap, dirty, mean, vulgar)
SV

paltry {adjektiv}

volume_up
1. vardagligt
paltry (även: tiny, measly)

Användningsexempel för "paltry" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSimilarly, we would like to highlight the paltry amount of credits made available.
Vi vill peka på behovet av att öka de medel som ställs till förfogande.
EnglishThey receive paltry compensation which is intended to stifle their opposition and protests.
De får en futtig ersättning som är avsedd att kväsa deras motstånd och protester.
EnglishThis figure should be compared with the paltry funds proposed for the EIT.
Denna siffra ska jämföras med den ynka summa som föreslagits för ETI.
EnglishBecause you joke that you, with your paltry human understanding -
Därför att du raljerar över att du, med ditt mänskliga, klena förstånd -
EnglishThis in itself is a paltry sum given the extent of the problem.
Detta är i sig själv en ynklig summa med tanke på problemets omfattning.
EnglishA pilot project that may be started up is the paltry consolation prize.
Ett provprojekt som får inledas är ett magert tröstpris.
EnglishThe sums used to finance the ALTENER programme are paltry considering the scale of the undertaking.
De anslag som används för finansiering av Altener-programmet är ringa med tanke på ärendets omfattning.
EnglishThe way forward for a democratic Europe is not putrid compromises, paltry promises and immoral threats.
Vägen framåt för ett demokratiskt EU är inte ruttna kompromisser, futtiga löften och omoraliska hot.
EnglishOf course we then have the big battle with the Council, which has come up with the paltry sum of ECU 25 million.
Och så har vi förstås den stora striden med rådet, som har föreslagit den futtiga summan 25 miljoner ecu.
EnglishHowever, like many other Honourable Members, I regret the paltry size of the appropriation eventually made to the programme.
Liksom flera andra av oss beklagar jag dock de låga anslag som till slut tilldelats programmet.
EnglishThis paltry budget will do nothing to help the EU achieve its high targets in terms of cohesion and development.
Denna eländiga budget kommer inte att bidra till att EU uppnår sina mål när det gäller sammanhållning och utveckling.
EnglishDo we really need to waste any of the paltry EUR 53.45 million in appropriations to cover five years on such an analysis?
Måste man verkligen förslösa en del av de magra anslagen på 53,45 miljoner euro under fem år för en sådan analys?
EnglishBut it reacts with such paltry means and so little foresight that in the end it is like sending David out against Goliath.
Men den reagerar med så få medel och så litet förutseende att det till i slutändan är som att skicka ut David mot Goliat.
EnglishThe EUR 80 million which the EU has currently made available for aid to third countries is, in my view, somewhat paltry.
De 80 miljoner euro som EU för närvarande har avsatt till hjälp till tredjeländer är enligt min uppfattning ett ganska futtigt bidrag.
EnglishThe EUR 80 million which the EU has currently made available for aid to third countries is, in my view, somewhat paltry.
De 80 miljoner euro som EU för närvarande har avsatt till hjälp till tredjeländer är enligt min uppfattning ett ganska futtigt bidrag.
EnglishIt is unacceptable that an EU visa should still cost EUR 60 when the average monthly salary in Belarus is a paltry EUR 250.
Det är oacceptabelt att ett visum till EU fortfarande kostar 60 euro medan den genomsnittliga månadslönen i Vitryssland är ynka 250 euro.
EnglishWhen she came to get compensation for her three sons - just young boys - they offered her a paltry few hundred pounds for each son.
När hon ansökte om bidrag till underhållet av sina tre unga söner, erbjöds hon några futtiga hundra pund för var och en av sönerna.
EnglishSome people are refusing to deduct EUR 100 million for micro-credit from the paltry sum of EUR 700 million allocated over seven years.
Vissa personer vägrar att dra av 100 miljoner euro för mikrokrediter från den nätta summan 700 miljoner euro fördelat över sju år.
EnglishHence, their furious reaction last month when they closed all but a paltry three of the reform-minded daily newspapers.
Det var anledningen till deras rasande reaktion förra månaden: stängningen av alla reformvänliga dagstidningar så när som på bara ett par tre stycken.
EnglishThis is a paltry amount!

Synonymer (engelska) till "paltry":

paltry