"oversight" - Svensk översättning

EN

"oversight" på svenska

volume_up
oversight {substantiv}

EN oversight
volume_up
{substantiv}

This merely corrects an oversight in the original text.
Därigenom rättas helt enkelt ett förbiseende i ursprungstexten till.
I would also like to correct an oversight this morning.
Jag skulle också vilja åtgärda ett förbiseende i förmiddags.
Det var kommissionens förbiseende.

Synonymer (engelska) till "oversight":

oversight

Användningsexempel för "oversight" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr Cox has pointed out some of the disadvantages resulting from this oversight.
En del av nackdelarna med avsaknaden av ett sådant system har Cox illustrerat här.
EnglishI agree with Mr Mitchell, who said that Parliament is responsible for oversight.
Jag instämmer med Gay Mitchell, som sa att parlamentet är ansvarigt för övervakning.
EnglishHis title implies some sort of oversight role which is wholly inappropriate.
Titeln antyder något slags tillsynsroll, vilket är fullständigt olämpligt.
EnglishThe European Central Bank should play a greater part in scrutiny and oversight.
Europeiska centralbanken borde medverka mer vid kontroller och översyn.
EnglishJust an oversight as regards 'precedents ', or clear national political will?
Var det bara tankspriddhet eller ett uttryck för en nationell politisk viljeinriktning?
EnglishJust an oversight as regards 'precedents' , or clear national political will?
Var det bara tankspriddhet eller ett uttryck för en nationell politisk viljeinriktning?
EnglishIt is not just an accidental oversight, it is an increasingly obvious one.
Det är inte bara en tillfällig brist, det är en brist som blir allt tydligare för oss.
EnglishThe Commission can exercise oversight here under its competition powers.
Detta kan exempelvis kommissionen övervaka genom befogenheterna på konkurrensområdet.
EnglishThe UK legislation also foresees a special Parliamentary oversight committee.
I Storbritanniens lagstiftning föreskrivs även en särskild parlamentarisk tillsynskommitté.
EnglishMicro-management is for the Commission and Council but we do want to have oversight.
Mikroförvaltning är för kommissionen och rådet, men vi vill ha insyn.
EnglishIs the content of the action plan so insignificant that this oversight can be forgiven?
Är månne innehållet i handlingsplanen så oväsentligt att denna försummelse är ursäktlig?
EnglishThe economic crisis has taught us that strict auditing and oversight are indispensible.
Den ekonomiska krisen har lärt oss att sträng revision och tillsyn är absolut nödvändigt.
EnglishThe constituent meetings of the two oversight bodies were held yesterday.
De konstituerande sammanträdena för de två tillsynsorganen hölls i går.
EnglishMany may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
Många hävdar förstås att vi rent formellt har haft en sådan övervakningsmöjlighet redan tidigare.
EnglishWe have had no reply as such from your office - no doubt due to an oversight.
Vi har inte fått något svar från ert kansli - utan tvekan beror det på att det har förbisetts.
EnglishWe do not need an EU overlay to national regimes for the oversight of these industries.
Vi behöver inte ett EU som är överhopat av nationella system för att bevaka dessa branscher.
EnglishParliament has secured significant concessions on transparency, on consultation and on oversight.
Parlamentet har säkrat betydande medgivanden om öppenhet, samråd och tillsyn.
EnglishThe arrival of this amendment was somewhat delayed, so I hope this was merely an oversight.
Denna ändring kom lite sent, så jag hoppas att det bara är ren glömska.
EnglishThese are political projects, they need political oversight.
Dessa frågor är politiska projekt, och man bör utöva en politisk tillsyn över dem.
EnglishWas the Portuguese Government guilty of oversight at any stage?
Fanns det aspekter som den portugisiska regeringen vid något tillfälle hade utelämnat?