"to overlook" - Svensk översättning

EN

"to overlook" på svenska

EN to overlook
volume_up
[overlooked|overlooked] {verb}

to overlook (även: to disregard, to pass over)
I ask you not to overlook the other achievements of the European Council.
Jag ber er att inte förbise Europeiska rådets övriga prestationer.
We must not overlook what has been achieved in the way of positive results.
Man får inte förbise det som åstadkoms i form av positiva resultat.
However, I do not wish to overlook the importance of promoting such concepts.
Jag vill dock inte förbise betydelsen av att främja sådana idéer.
Dialogue with Africa is necessary, but should not overlook grievances.
Dialog med Afrika är nödvändig, men man bör inte överse med missförhållanden.
This is why Europe cannot overlook the fact that countries such as China, Iran, Pakistan, Iraq, Sudan and the United States tragically share that barbarous mechanism of the death penalty.
Därför kan EU inte överse med att länder som Kina, Iran, Pakistan, Irak, Sudan och Förenta staterna tragiskt nog delar detta barbariska system med dödsstraff.
The violations of human rights in Turkey, however, where simply discussing the Armenian genocide is enough to merit punishment, are apparently something that can be overlooked.
Brotten mot mänskliga rättigheter i Turkiet å andra sidan, där man bestraffas för att helt enkelt diskutera det armeniska folkmordet, är tydligen något som vi kan överse med.
to overlook
Those of us who represent the Flemish people cannot just overlook this.
De bland oss som företräder flamländarna kan inte utan vidare ha överseende med det.
Mr President, I can overlook the fact that the previous speaker spoke a little too long on this subject.
Jag kan ha överseende med om den föregående talaren talade litet för länge om detta ämne.
There are those who would overlook these and many other shortcomings on Turkey's part, not least by saying that they are 'road accidents'.
Det finns de som skulle vilja ha överseende med dessa och många andra brister i Turkiet, inte minst genom att kalla dem ”trafikolyckor”.
to overlook
to overlook (även: to command)
to overlook

Användningsexempel för "to overlook" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThese labelling proposals overlook the key role of the professional installer.
I dessa märkningsförslag förbiser man den professionella installatörens nyckelroll.
EnglishThe report does not overlook this aspect and I have therefore voted in favour of it.
I betänkandet bortser man inte från den aspekten, och jag har därför röstat för det.
EnglishHowever, we should not overlook the uprising by the Turkish Cypriots in occupied Cyprus.
Vi får emellertid inte nonchalera turkcyprioternas uppror i det ockuperade Cypern.
EnglishHowever, we cannot overlook a certain number of contradictions related to this resolution.
Ett visst antal motsägelser i resolutionen kan man dock inte låta passera i tysthet.
EnglishHowever, we must not overlook the fact that most immigrants come from Muslim countries.
Men vi får inte glömma det faktum att flertalet migranter kommer från muslimska länder.
EnglishImportant policies have been implemented which we should not overlook.
Viktiga politikområden har förverkligats, vilket vi inte får bortse ifrån.
EnglishIt is therefore difficult to overlook the significance of the fiscal aspect in this connection.
Därför är det svårt att i det här sammanhanget förbigå skatteaspektens betydelse.
EnglishCAP must of course evolve, but let us not too hastily overlook its finer points.
Den gemensamma jordbrukspolitiken måste naturligtvis utvecklas men vi måste erkänna dess förmåga.
EnglishWe must not overlook the external dimension of justice and home affairs.
Området för rättsliga och inrikes frågor har en yttre dimension som man inte bör försumma.
EnglishWe should not, however, overlook consumers, who make their own choices about food.
Vi får emellertid inte glömma bort konsumenterna, som gör sina egna val när det gäller livsmedel.
EnglishWe must not overlook this fact during our debate of today's proposal.
Detta faktum bör vi inte glömma bort, när vi diskuterar dagens förslag.
EnglishFollowing the Lisbon Strategy, the EU must not overlook environmental policy.
I Lissabonstrategins spår får EU inte försumma miljöpolitiken.
EnglishThe Commission, and especially the Council itself tend to overlook this.
Kommissionen och främst rådet självt har en tendens att glömma det.
EnglishHowever, we must not overlook the large amount of work that still needs to be done.
Vi får dock inte bortse från att mycket arbete ännu återstår.
EnglishHowever, we should not overlook the fact that the order to adapt is ongoing.
Vi bör dock inte bortse från att anpassningskravet är stående.
EnglishOf course, if it were a date, we might go to the Watergap Overlook.
Om det hade varit en dejt hade vi kanske gått till Watergap Overlook.
EnglishThe time for navel-gazing is over and we cannot overlook the globalisation of our economies.
Navelskådningens tid är förbi, och vi kan inte blunda för globaliseringen av våra ekonomier.
EnglishWhat strikes me in the debate is that we seem to overlook the objective of this directive.
Det som är påfallande i den här debatten är att man glömmer bort syftet med det här direktivet.
EnglishIndeed, those in doubt overlook the many achievements that our countries have now made.
De som tvivlar bortser i själva verket från de många landvinningar som våra länder i dag har gjort.
EnglishAs regards euro notes, we should not overlook the needs of the visually impaired and older people.
Vad eurosedlarna beträffar så bör vi inte bortse från de synskadades och de äldres behov.