"over" - Svensk översättning

EN

"over" på svenska

volume_up
over {substantiv}
SV
SV

"over" på engelska

EN
EN

over {adjektiv}

volume_up
Like a sword of Damocles, it hangs over not only the Union, but over the whole world.
Det hänger som ett Damoklessvärd inte bara över unionen utan över hela jorden.
Then, once it is over, everyone says " It is over - who cares about it?
Och när den väl är över, säger alla " Krisen är över - vem bryr sig om den?
At European Union level, however, unemployment is still high, at over 17%.
På EU-nivå är arbetslösheten dock fortfarande hög, över 17 procent.
I also wish to point out, as Mr Verheugen did, that it is not over yet.
Jag vill också, i likhet med Verheugen, påminna om att det inte är slut ännu.
The fossil fuel supply will start to run out over the next few decades.
. – De fossila bränslena kommer att ta slut under de närmaste decennierna.
However, the time for debate, in this House at least, is almost over.
Debattiden är dock nästan slut, åtminstone i denna kammare.
SV

over {utrum}

volume_up
1. sport
over
volume_up
over {substantiv} (cricket)
The goal is to maintain and increase the networked activities over time.
The goal is to maintain and increase the networked activities over time.
För viktiga pris- och stödnivåer föreslår kommissionen en roll over.
The Commission is proposing a 'roll over ' for high levels of prices and aid.
Hjälp henne att stänga ner spelet inom 12 timmar, annars är det game over för oss allihop.
Help her shut down the game in 12 hours, or it's game over for everyone.

Synonymer (engelska) till "over":

over

Användningsexempel för "over" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is time to do away with the Member States' fiscal dictatorship over taxpayers!
Det är dags att avskaffa medlemsstaternas fiskala diktatur över skattebetalarna!
EnglishWe expressed great concern over the continued closure of major crossing points.
Vi uttryckte stor oro över den fortsatta stängningen av viktiga gränsövergångar.
EnglishThis is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.
Det gäller Mumia Abu-Jamal som har varit dödsdömd i över 20 år. Han är inte rik.
EnglishGive the coordination over to the Americans - if it saves lives, it saves lives.
Överlämna samordningen till amerikanerna - om den räddar liv så räddar den liv.
EnglishTo date over two thirds of programme funds have been allocated to this priority.
Hittills har två tredjedelar av programmets medel avsatts för denna prioritering.
EnglishI shall mention briefly some things we fought over and had great debates about.
Jag skall kort beröra några saker som vi grälade och hade stora diskussioner om.
EnglishThe Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.
Rådet antog alla ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen.
EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
Jag kommer inte att gå in på vad Ingrid Betancourt sa, men det är mycket viktigt.
EnglishThe development of these over the last few years has been a major step forward.
Utvecklingen av dessa under de senaste åren har inneburit ett stort steg framåt.
EnglishThis assignment then has priority over the Paragraph Style and document language.
Den här tilldelningen har högre prioritet än styckeformatmall och dokumentspråk.
EnglishOnce again, commercial and military interests take precedence over human rights.
Ännu en gång går handels- och militärintressen före de mänskliga rättigheterna.
EnglishIn 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
1999 kommer de nationella valutorna att gradvis tas bort till förmån för euron.
EnglishImplicit in this is the wish for greater stability in the guidelines over time.
Detta innebär ett önskemål om ökad, varaktig stabilitet i fråga om riktlinjerna.
EnglishPublic opinion in Europe was clearly divided over the question of invading Iraq.
Den allmänna opinionen inom EU var klart delad när det gällde invasionen av Irak.
EnglishWithout it, we will have absolutely no democratic control over these procedures.
För utan det får vi ingen som helst demokratisk kontroll över de här processerna.
EnglishIn my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
Enligt min åsikt har de båda under en lång period utfört ett mycket fint arbete.
EnglishFinally, I would caution against an over-reliance on carbon-offsetting mechanisms.
Slutligen vill jag varna för en övertro på mekanismer för koldioxidkompensation.
EnglishAnd therefore they could spill over in all Europe; this is a European problem.
Och därför kan den sprida sig till hela Europa. Detta är ett europeiskt problem.
EnglishWhy are they just looking at the industry's tests and just going back over them?
Varför tittar de bara på industrins tester och varför går de bara igenom dem igen?
EnglishThese two women over here, these two representatives, deserve at least as much.
De två kvinnorna där borta, dessa två ledamöter, förtjänar åtminstone detsamma.