"out of court settlements" - Svensk översättning

EN

"out of court settlements" på svenska

Se exempelmeningar för "out of court settlements" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out of court settlements" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLast - but maybe not least - what was said about out-of-court settlements.
Sist - men kanske inte minst - det som sas om tvistlösning utanför domstol.
EnglishThis will put pressure on the need for out-of-court settlements.
Det kommer att sätta press på behovet av tvistlösning utanför domstol.
EnglishIt would be appropriate to encourage swift out-of-court settlements.
Det skulle vara bra att främja snabba, utomrättsliga uppgörelser.
EnglishWe do not want to undermine the WTO by having out-of-court settlements between the great and the good.
Vi vill inte underminera Världshandelsorganisationen genom kompromisser mellan vad som är utmärkt och vad som är bra.
EnglishEach Member State will have to put in place procedures which can deal with out-of-court settlements of consumer disputes.
Varje medlemsland måste utarbeta rutiner för hantering av reglering av konsumenttvister utanför domstol.
EnglishAnother decisive point in my opinion is that we still need something on the question of out-of-court settlements.
En annan avgörande punkt enligt min uppfattning är att vi fortfarande behöver något när det gäller frågan om tvistlösning utanför domstol.
EnglishTo encourage out-of-court settlements, the Commission has developed no-cost or low-cost ways of settling disputes.
För att underlätta överenskommelser utanför domstol har kommissionen utvecklat alternativa sätt att lösa tvister till låg eller ingen kostnad.
EnglishThis is why I welcome this communication, which seeks to put in place procedures to deal with out-of-court settlements of consumer disputes.
Därför välkomnar jag detta meddelande, som innebär att man försöker införa rutiner för att hantera reglering av konsumenttvister utanför domstol.
EnglishAs we insistently complain, the European Commission has completely forgotten to deal with the question of out-of-court settlements in its White Paper.
Som vi enträget klagar över har Europeiska kommissionen helt glömt bort att behandla frågan om tvistlösning utanför domstolarna i sin vitbok.
EnglishIt would create many delays in addressing existing claims and it would create a very strong disincentive for people to go for out-of-court settlements.
Dessutom skulle det orsaka förseningar i hanteringen av befintliga ersättningsanspråk och minska viljan att klara upp ersättningsanspråk utanför domstol.

Lär dig andra ord

English
  • out of court settlements

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.