"out of context" - Svensk översättning

EN

"out of context" på svenska

Se exempelmeningar för "out of context" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out of context" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTrusting or not trusting the CE mark cannot be based on the CE mark alone, out of context.
Huruvida man litar på EG-märkningen kan inte enbart bero på EG-märkningen i sig, utan sammanhang.
EnglishThe proposal tabled by President Sarkozy, meanwhile, on the Mediterranean Union is completely out of context.
Det förslag som president Sarkozy lagt fram om Medelhavsunionen är dock fullständigt lösryckt.
EnglishThis is another question which seems out of context.
Inte heller när det gäller denna fråga kan jag se något samband.
EnglishLastly, I should like to say to Mr Dillen that he has quoted Mr Rocard totally out of context.
Slutligen skulle jag vilja säga till Koenraad Dillen att han har citerat Michel Rocard helt ryckt ur sammanhanget.
EnglishLastly, I should like to say to Mr Dillen that he has quoted Mr Rocard totally out of context.
Slutligen skulle jag vilja säga till Koenraad Dillen att han har citerat Michel Rocard helt ryckt ur sammanhanget.
EnglishThe various situations highlighted in the ‘new’ report are, nevertheless, almost all taken out of context.
De olika situationer som betonas i det ”nya” betänkandet har dock nästan samtliga tagits ur sitt sammanhang.
EnglishBut this is something that you are taking out of context.
EnglishThey are unreasonable, out of context anywhere other than in the minds of their proponents, and alter our joint position.
De är orimliga och malplacerade utom i förslagsställarnas huvuden och förändrar vår gemensamma ståndpunkt.
EnglishIn any case, with regard to a reduction in working time, I would say that this subject cannot be dealt with in a general manner nor out of context.
När det gäller minskningen av arbetstiden skulle jag ändå vilja säga att ämnet inte kan behandlas allmänt och absolut.
EnglishIn this regard, there are certain aspects of certain amendments to this directive which I believe to be entirely out of context and unnecessary.
I det avseendet finns det vissa aspekter av vissa ändringsförslag som jag inte tycker hör hemma i sammanhanget utan är helt onödiga.
EnglishIn this regard, there are certain aspects of certain amendments to this directive which I believe to be entirely out of context and unnecessary.
Ett av dem är frågan om fysiska och kemiska parametrar: de är inte viktiga i fråga om vattenkvalitet; endast mikrobiologiska parametrar är viktiga.
EnglishGiven that you are insisting on some kind of statement by the President-in-Office of the Council, I would tell you that this statement cannot be taken out of context.
Eftersom ni insisterar på ett uttalande från rådets ordförande skall jag säga att det uttalandet inte kan tas ur sitt sammanhang.
EnglishIt is unfortunate that in some countries the debate on the Treaty has been taken out of context and used to fuel an internal and party political row.
Jag är även stolt över att vi i mitt eget land, Finland, har kunnat enas om att parlamentet skall besluta om ratificeringen av fördraget på nationell nivå.
EnglishIt is unfortunate that in some countries the debate on the Treaty has been taken out of context and used to fuel an internal and party political row.
Det är beklagligt att debatten om fördraget har tagits ur sitt sammanhang i några länder och utnyttjats för att underblåsa interna och partipolitiska strider.
EnglishGiven that simplification is directly linked to transparency, I will take advantage of the Commissioner's presence in plenary to ask him a question out of context.
Eftersom förenkling är direkt kopplad till öppenhet vill jag passa på när kommissionsledamoten finns på plats under plenarsammanträdet och fråga honom en annan sak.
EnglishSo that sentence has been formulated in a balanced way, and I would ask for it to be read likewise, without one aspect being seized on and taken out of context.
Alltså, den meningen är formulerad på ett balanserat sätt och jag skulle också vilja be om att man läser den på det sättet och inte drar fram en aspekt och drar den ur sitt sammanhang.
EnglishPhrases and snippets taken out of context in what I call the "highlighter version," which is the one favored by both Muslim fundamentalists and anti-Muslim Islamophobes.
Fraser och fragment tas ur sitt sammanhang i vad jag kallar överstrykningsversionen, vilken är den som föredras av både muslimska fundamentalister och anti-muslimska islamofober.
EnglishIt is important not to take a regime of restrictive measures out of context, or when implementing these measures, to believe that everything will fall into place automatically.
Det är viktigt att inte bryta ut ett system med restriktiva åtgärder från sitt sammanhang eller tro att allting automatiskt kommer att falla på plats när de åtgärderna vidtas.
EnglishThe public discrediting of the signatories using their statements taken out of context, with the intention of portraying them as untrustworthy people, is an inopportune act.
Den offentliga misskreditering som undertecknarna utsätts för, när deras uttalanden utnyttjas utanför sitt sammanhang för att de ska framstå som opålitliga, är ett olämpligt agerande.

Lär dig andra ord

English
  • out of context

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.