"out of action" - Svensk översättning

EN

"out of action" på svenska

Se exempelmeningar för "out of action" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out of action" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat can help to put terrorists and those behind them out of action more quickly.
Det kan bidra till att snabbare oskadliggöra terrorister och dem som arbetar i bakgrunden.
EnglishWe hope that we might be able to work out satisfactory action plans by next year.
Vi hoppas att vi kommer att kunna utarbeta tillfredsställande handlingsplaner till nästa år.
EnglishNevertheless, I should like to point out that action urgently needs to be taken here.
Ändå vill jag påpeka att det föreligger ett akut behov av handling.
EnglishPatience is running out, and action is needed urgently.
Tålamodet håller på att ta slut, och det finns ett trängande behov av åtgärder.
EnglishThis set out an action plan with four objectives and 14 actions to be achieved by 1999.
I meddelandet ingick det en handlingsplan med fyra mål samt fjorton åtgärder som skulle ha vidtagits före 1999.
EnglishWhat is the motive which causes people to carry out such action or to invest money in it?
Vilket är motivet som föranleder männsikor att genomföra en sådan åtgärd eller investera pengar i sådana åtgärder?
EnglishAnd for ten years now, its parliament has been out of action.
Sedan tio år tillbaka fungerar inte parlamentet längre.
EnglishThis has not stopped him putting the media out of action, meaning that any dissident is at his mercy.
Trots detta sätter han medierna ur spel, och var och en som har en avvikande uppfattning utsätts för hans godtycke.
EnglishI should like to ask if the Council has faced up to such a possibility and thought out any action.
Jag skulle vilja fråga om rådet har tagit ställning till en sådan eventuell utbredning och om rådet har tänkt vidta några åtgärder.
EnglishIn addition, my group is of the opinion that we should not only find a budget for installations which are out of action.
Dessutom anser min grupp att man inte endast skall skaffa fram en budget för anläggningar som inte längre fungerar.
EnglishI should like to start by putting Mr Mugabe out of action in the Congo, where he is stealing raw materials and deploying his army.
Jag skulle vilja börja med att få ut Mugabe från Kongo. Han är där, han tar råvarorna, han sätter in sin armé.
EnglishClick to carry out the action.
Om du klickar då så utförs interaktionen.
EnglishMoreover, we are familiar with this procedure: the Council could put us out of action if the European Commission were not to lend us their support.
Dessutom känner vi till det förfarandet: då kan rådet hindra oss om vi inte får Europeiska kommissionens stöd.
EnglishAt this difficult juncture, putting the support mechanism into action cannot mean taking the European rule of law out of action.
När man i denna svåra situation sätter igång stödmekanismen får det inte innebära att den europeiska rättsordningen sätts ur spel.
EnglishIt summarises the results of the consultation, draws policy conclusions and sets out an action plan for further consultation.
I detta meddelande sammanfattas resultaten av samrådet, politiska slutsatser dras och en handlingsplan för ytterligare samråd fastställs.
EnglishThe main gun is out of action.
EnglishIt is a major challenge which, as Parliament's report points out, requires action across policy areas and levels of government.
Det är en stor utmaning, vilket påpekas i parlamentets betänkande, som kräver åtgärder inom de olika politikområdena och förvaltningsnivåerna.
EnglishThat is why Mr Corbett and other Europhiles want to try to put us, and any group like us elected after 2009, out of action if they can.
Det är därför som Richard Corbett och andra eurofiler vill försöka få bort oss och alla liknande grupper som väljs efter 2009 om de kan.
EnglishIn addition, let me emphasise the hard work which the Council and the Commission have put into carrying out the action plan for Morocco.
Låt mig dessutom understryka de ansträngningar som rådet tillsammans med kommissionen gjort för att genomföra handlingsplanen för Marocko.
EnglishWe therefore want to work out an action plan with each individual country based on experience and our present treaty commitments.
Vi vill därför tillsammans med varje enskilt land utarbeta en handlingsplan som utgår från våra erfarenheter och våra nuvarande avtalsenliga åtaganden.

Lär dig andra ord

English
  • out of action

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.