"out in the field" - Svensk översättning

EN

"out in the field" på svenska

EN out in the field
volume_up
[exempel]

out in the field
There are no central records, and there is no general view of the activities 'out in the field'.
ute fältet?.
There are no central records, and there is no general view of the activities 'out in the field '.
ute fältet?.
In the future, the work is therefore to be done out in the field.
I framtiden skall arbetet därför i stället göras ute fältet.

Användningsexempel för "out in the field" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOut in the field, inspection is still inadequate, particularly in the transportation sector.
På fältet är fortfarande kontrollerna otillräckliga, bl.a. när det gäller transporter.
EnglishThe next time you fill out the same field, text that you've typed in the past appears in a menu.
Nästa gång du fyller i samma fält visas text du skrivit tidigare i en meny.
EnglishFortunately the tripartite negotiations in France made it possible to solve the problem, out in the field.
Lyckligvis bidrog trepartsförhandlingarna i Frankrike till att problemet löstes.
EnglishNow the Commission is being given the task of working something out in the field of taxation too.
Nu får Europeiska kommissionen uppdraget att också utarbeta något för skattelagstiftningen.
EnglishFor that matter I am also grateful to the Swedish Presidency for the work that already been carried out in this field.
Jag är för övrigt tacksam för det arbete som det svenska ordförandeskapet redan har uträttat på det här området.
EnglishAnd out of that field campaign we'll probably get a few dozen papers on a few dozen processes or molecules.
Och från den fältkampanjen kommer vi förmodligen att få ett par dussin artiklar på ett par dussin processer eller molekyler.
English(MT) Much of the work that this Parliament and other governments carry out in this field is in the form of 'fire fighting'.
(MT) Parlamentet och regeringarna bedriver till stor del sitt arbete på området i form av ”brandkårsutryckningar”.
EnglishThis evaluation recommended strengthening the activities carried out in the field of training and information exchange.
I denna översyn rekommenderas att man stärker de åtgärder som vidtas när det gäller utbildning och informationsutbyte.
EnglishIf the search has been carried out without Apply field format, you will see language-dependent default values " TRUE " or " FALSE ".
Om sökningen görs utan Använd fältformatering, får du de språkberoende standardvärdena " SANN " eller "FALSK ".
EnglishHere, research carried out in the field is closely connected with territory which falls under the jurisdiction of a particular country.
Här är den forskning som bedrivs på fältet nära knutet till det territorium som faller under ett visst lands jurisdiktion.
EnglishIn other words, it must not attempt to mark out the playing field while deciding who has scored how many goals in which net.
EU kan med andra ord inte försöka staka ut spelfältet, samtidigt som det bestämmer vem som har slagit in hur många bollar i vilket nät.
EnglishIn other words, it must not attempt to mark out the playing field while deciding who has scored how many goals in which net.
Jag vill tacka det luxemburgska ordförandeskapet för dess arbete, som har varit både ytterst professionellt och av förstklassig kvalitet.
EnglishThe votes were mostly counted out of the field of view of the observers, thus the OSCE election observation misson, for example, was compelled not to recognise the elections.
Därför blev t.ex. OSSE:s valobservatörer tvungna att inte erkänna valet.
EnglishIf you are living in one of the places where the roughly half-billion unaccounted for mines are scattered, you can fling these seeds out into the field.
Om du bor i ett av områdena där cirka halvmiljarden oredovisade minor finns utspridda, kan du kasta ut dessa frön över fältet.
EnglishThis is not, therefore, a problem of financial resources - the financial resources exist - but simply one of whether or not it is possible to work out in the field.
Det handlar sålunda inte om ett problem med finansieringsmedel - dessa medel finns - utan om att få arbetet utfört.
EnglishI believe that these tests are at least heading in the right direction and that we should support the scientific research carried out in this field.
Jag tror i alla fall att de här testerna är på väg åt rätt håll. Jag tror också att vi måste stödja den vetenskapliga forskningen i saken.
EnglishMr President, it would be interesting to know if the Commission is intending to have research carried out in this field, based on the best practice model.
Herr talman! Det vore intressant att få veta om kommissionen också avser att genomföra forskning på detta område, nämligen enligt modellen med best practice.
EnglishLiterally the Hebrew means as follows: 'And Cain said to Abel, and it came to pass when they were out in the field that Cain rose up against Abel and killed him.'
Hebreiskan betyder ordagrant följande: ”Och Kain sade till Abel, och det hände sig att när de var ute på ängen vände sig Kain mot Abel och dödade honom.”
EnglishWe all know that the EU has limited powers and limited resources, maybe even smaller resources than we would hope, to carry out work in field of health.
Vi vet alla att EU har begränsad makt och begränsade resurser, kanske till och med färre resurser än vi hade hoppats, för att utföra sitt arbete inom hälsoområdet.
EnglishAs a symbolic act of unification, the euro requires of us European parliamentarians, more than ever before, to be out in the field, as the advocates of a Europe that is on the move.
Euron är en verklig symbolisk handling av enande och den kräver mer än någonsin av oss parlamentariker att vi står för ett Europa som går framåt.