"out in full" - Svensk översättning

EN

"out in full" på svenska

Se exempelmeningar för "out in full" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out in full" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt was the first of the post-communist governments to see out its full term.
Det var den första post-kommunistiska regeringen som satt hela sin mandattid.
EnglishI call on the Armenian authorities to carry out a full lifting of the state of emergency.
Jag vill uppmana de armeniska myndigheterna att helt upphäva undantagstillståndet.
EnglishThis correction has, in fact, already been set out in full at the end of the voting list.
Korrigeringen har i själva verket redan fastställts helt i slutet av omröstningslistan.
EnglishThe advances, in particular, could be paid out in full at the start of May.
Förskotten skulle kunna betalas ut i sin helhet i början av maj.
EnglishHowever, let me reassure the House that we have asked the Quaestors to carry out a full enquiry.
Låt mig dock lugna kammaren med att vi bett kvestorerna att göra en fullständig undersökning.
EnglishThis report is the result of our commitment to carry out in full the mandate established in Helsinki.
Denna rapport är ett resultat av vårt åtagande att helt fullfölja det mandat vi fick i Helsingfors.
EnglishIt was in March last year that the conflict broke out in full force.
I mars förra året bröt konflikten ut med full kraft.
EnglishIt is, nonetheless, very important to find out why full use has not been made of these accounts.
Det är dock trots allt av stor betydelse att få reda på varför dessa konton inte har utnyttjats fullt ut.
EnglishI would not rule out a full boycott of the Olympics.
Jag vill inte utesluta en total bojkott av de olympiska spelen.
EnglishIt is not practicable to collect, incinerate and carry out a full epidemiological investigation on each fallen animal.
Det är inte praktiskt att samla in, bränna och genomföra en fullständig epidemiologisk undersökning på varje avlidet djur.
EnglishHowever, such return operations must always be carried out in full respect of the human rights and safety of returnees.
Dessa insatser för återsändande måste dock utföras med full respekt för de mänskliga rättigheterna och säkerheten för återvändarna.
EnglishIf you think it is necessary, I can read out the full wording of these observations, although personally I would prefer not to.
Om ni tycker det är nödvändigt, kan jag läsa upp hela denna granskningskommentar ordagrant. Helst skulle jag inte göra det.
EnglishIt is indeed the case that the anti-fraud unit must also be free to carry out its full range of tasks in the Western Balkans.
Det är mycket riktigt så att även bedrägeribekämpningsenheten måste kunna utföra sitt arbete i full utsträckning på västra Balkan.
EnglishThird, we will carry out a full impact assessment which will inform us about the potential economic and social impacts of the voluntary corps.
För det tredje kommer vi att genomföra en fullständig konsekvensbedömning av de eventuella ekonomiska och sociala konsekvenserna av frivilligkåren.
EnglishI trust these measures are being made on a genuine basis and that they have been worked out in full concertation with the Turkish Cypriot authorities.
Jag hoppas att dessa åtgärder vidtas på en verklig grund och att de har utarbetats i fullständigt samförstånd med de turkcypriotiska myndigheterna.
EnglishYou can search for a specific keyword in the Index, carry out a full-text search under Find, or look through a hierarchical list of the Topics.
Du kan söka efter ett visst nyckelord i indexvyn i hjälpmiljön, göra en textsökning under fliken Sök eller leta igenom en hierarkisk lista över ämnen under fliken Index.
EnglishYet the fact is that, in the United Kingdom, unlike in other Member States, the majority of these reforms have already been, or are due to be, carried out in full.
Ändå har de flesta av dessa reformer redan genomförts eller är på gång att genomföras fullt ut i Förenade kungariket i motsats till i andra medlemsstater.
EnglishI believe that all initiatives that aim to reduce distances between citizens and the European project should be emphasised, implemented and carried out in full.
Jag anser att alla initiativ som syftar till att minska avståndet mellan medborgarna och det europeiska projektet bör betonas, införas och genomföras till fullo.
EnglishAt the same time, by retaining the wording of the original texts, the codification is being carried out in full compliance with the procedures involved in adopting acts in the EU.
Genom att bevara ordalydelsen från ursprungstexterna sker kodifieringen samtidigt i fullständig förenlighet med förfarandena för att anta rättsakter inom EU.
EnglishAs this Parliament stressed in the Mennea report on the report for the Helsinki Council, this would be carried out in full respect of the Community's legislative framework.
Och detta, så som detta parlament för övrigt har betonat i Menneas betänkande om rapporten till Europeiska rådet i Helsingfors, i full respekt för gemenskapens lagstiftningsram.
Lär dig andra ord
English
  • out in full

Mer i det tysk-svenska lexikonet.