"other" - Svensk översättning

EN

"other" på svenska

EN

other {adjektiv}

volume_up
While other people are getting income increases, the farmers are losing money.
Medan övriga befolkningsgrupper får inkomstökningar förlorar jordbrukarna.
The other Member States will also be able to identify any common difficulties.
Övriga medlemsstater kommer också att kunna lokalisera gemensamma svårigheter.
Mr Borchert and the other European agriculture ministers have also failed us.
Men även Borchert och de övriga europeiska jordbruksministrarna har misslyckats.
Apart from that, I have no other objection to the rapporteur's excellent report.
I övrigt har jag ingenting annat att erinra mot föredragandens utmärkta betänkande.
Incidentally, the same applies to a number of other requests for Structural Funds aid.
Detta gäller för övrigt också många andra krav på strukturfonderna.
In all other areas, I believe that subsidiarity is also relevant to this discussion.
För övrigt anser jag att våra överväganden även skall gälla subsidiaritetsprincipen.
other (även: remaining)
In the report we make a distinction between other information and basic information.
I betänkandet gör vi skillnad mellan övrig information och grundinformation.
The other follow-up actions from the communication are currently being carried out.
Övrig uppföljningsverksamhet som tillkännagivits genom meddelandet är under genomförande.
Thirdly, we need to integrate our health policy with all other European policies.
För det tredje måste hälsopolitiken integreras med övrig europeisk politik.

Synonymer (engelska) till "other":

other

Användningsexempel för "other" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIs there anything more we can do other than calling for appropriate conventions?
Finns det något mer vi kan göra än att kräva att aktuella konventioner uttalas?
EnglishSocial rights should determine economic choices, and not the other way around.
Det är de sociala rättigheterna som borde styra ekonomiska val och inte tvärtom.
EnglishWe must, in other words, improve the overall package with accompanying measures.
Det vill säga att vi förbättrar ramvillkoren med hjälp av kompletterande åtgärder.
EnglishExactly, but we are voting on the removal of two words, first one then the other.
Javisst, men vi skall rösta om borttagandet av de båda orden i tur och ordning.
EnglishThose elements complement each other; they certainly do not contradict each other.
Dessa saker kompletterar varandra; de står sannerligen inte i strid med varandra.
EnglishBritish trade is important to Ireland but it is true the other way round as well.
Handeln med Storbritannien är viktig för Irland, men detta gäller även omvänt.
EnglishMadam President, you can consult any other internal body and, in particular ...
Fru talman! Ni kan begära rådgivningar med varje internt organ och särskilt med...
EnglishThe vote will take place at the end of the debates, in other words in a moment.
Omröstningen kommer att äga rum i slutet av debatterna, det vill säga om en stund.
EnglishMr President, has the Council considered other means of achieving the same goals?
Herr talman! Har man i rådet övervägt olika metoder att förverkliga samma mål?
EnglishNormal partnerships are based on two reliable parties that trust each other.
Normala partnerskap baseras på två tillförlitliga partner som litar på varandra.
EnglishThese instruments are mutually reinforcing; they depend on each other for success.
Dessa instrument förstärker varandra. De är beroende av varandra för framgång.
EnglishDistinctive cultures are made by distinctive peoples and not the other way round.
Det är de inte. Utpräglade kulturer skapas av utpräglade folkslag och inte tvärtom.
EnglishOn the other hand, it may weaken the Regulation's content, making it useless.
Det skulle däremot kunna försvaga förordningens innehåll och göra den meningslös.
EnglishIn Europe too, we have to learn from each other in terms of integrating minorities.
Även i Europa måste vi lära av varandra när det gäller att integrera minoriteter.
EnglishThey have set an example for other states which have yet to complete the procedure.
De har föregått med gott exempel för de stater som ännu inte genomfört processen.
EnglishThey tend to bite each other, often quite ferociously and usually on the face.
De har en tendens att bita varandra, ofta helt kraftfullt och vanligen i ansiktet.
EnglishThen there are other things that don't cost much and achieve absolutely nothing.
Sen finns det saker som inte kostar så mycket, och inte heller åstadkommer ett dugg.
EnglishAbove all, we must persuade governments not to shift the blame onto each other.
Framför allt måste vi uppnå att regeringarna inte skjuter över skulden på varandra.
EnglishLet us hope that this parent will in future bear other children like this report.
Låt oss hoppas att denna moder i framtiden kan föda fler barn som detta betänkande.
EnglishOn the other hand, the report has become too broad in scope and too detailed.
Dock har betänkandet blivit för detaljerat och tillämpningsområdet alltför brett.