"organise" - Svensk översättning


Visar resultat för "to organize". "organise" finns tyvärr inte i lexikonet.
EN

"organise" på svenska

EN to organize
volume_up
[organized|organized] {verb}

1. allmänt

They are allowed to organize and demonstrate.
De har tillåtelse att organisera och att demonstrera.
Lean is hot - that is how we should organize the work.
Lean är hett – det är så vi ska organisera arbetet.
That way we could organize this debate as a coherent whole instead of in little bits.
Då hade vi kunnat organisera denna debatt som en sammanhållen enhet i stället för i små brottstycken.
to organize
As such, it currently holds the chair of the APEC and next November is organizing the APEC summit in Vancouver.
Kanada är just nu ordförande i APEC och anordnar APEC-toppmötet som kommer att hållas i Vancouver i november i år.
The sale of TV rights is an important source of income for associations and clubs organizing sporting events.
Försäljningen av TV-rättigheter är en betydande inkomstkälla för de organisationer och föreningar som anordnar tävlingarna.
Conference - Linköpings universitet 2013-06-12 -- 2013-06-14 June 12-14, 2013 HELIX is organizing a big international conference in Linköping.
Konferens - Linköpings universitet 2013-06-12 -- 2013-06-14 12-14 juni 2013 anordnar HELIX en stor internationell konferens i Linköping.

2. amerikansk engelska

They are allowed to organize and demonstrate.
De har tillåtelse att organisera och att demonstrera.
Lean is hot - that is how we should organize the work.
Lean är hett – det är så vi ska organisera arbetet.
That way we could organize this debate as a coherent whole instead of in little bits.
Då hade vi kunnat organisera denna debatt som en sammanhållen enhet i stället för i små brottstycken.
Use the bookmark manager to organize your bookmarks and folders.
Använd bokmärkeshanteraren om du behöver ordna dina bokmärken och mappar.
For example, if you wish to organize events by page > type of event, you might organize a hierarchy along these lines:
Om du t.ex. vill ordna händelser efter sida och typ av händelse, kan du ordna en hierarki så här:
You can also organize your animated GIFs in the Gallery.
Du kan även använda Gallery för att ordna animerade GIF-bilder.
Its purpose is to organize an architects ' competition together with the Brussels institutions and the Belgian authorities.
Avsikten är att anordna en arkitekttävling tillsammans med institutionerna i Bryssel och de belgiska myndigheterna.
Its purpose is to organize an architects' competition together with the Brussels institutions and the Belgian authorities.
Avsikten är att anordna en arkitekttävling tillsammans med institutionerna i Bryssel och de belgiska myndigheterna.
For example, there is talk of the possibility of organizing a referendum on withdrawal after the people rejected EMU.
Exempelvis diskuteras möjligheten att anordna en folkomröstning om utträde efter att folket sagt nej till EMU.
to organize (även: to dish up, to dress, to turn up)
In autumn 2013 we will organize several exciting events and activities so stay tuned here and on our Facebook page!
Under hösten 2013 kommer vi att arrangera flera spännande event och aktiviter så håll utkik både här och på vår Facebooksida!
to organize
. ~~~ But she helped organize people, and helped turn it into a movement.
Hon uppfann inte idén om att bry sig om den här saken Men hon hjälpte människor att organisera sig, och hjälpte till att göra det till en rörelse.
An organized crime consists in getting organized to commit a crime.
Brottet är deltagande i en kriminell organisation, att organisera sig för att begå brott.
I hope, Mr Metten, that the groups will retain the political freedom at the next opportunity to each organize themselves internally as they see fit.
Jag hoppas, kollega Metten, att grupperna vid ett kommande tillfälle har kvar den politiska friheten att var och en internt organisera sig på det sätt som de anser vara mest lämpligt.
to organize
to organize
to organize
to organize

3. amerikansk engelska, vardagligt

to organize (även: to scare up)
Why don't you settle in, organize your desk?
Slå dig ner och fixa, till skrivbordet.
to organize
volume_up
greja {vb} [vard.]

Användningsexempel för "organise" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHowever, achieving these objectives depends on how we organise this service.
Om dessa målsättningar uppnås beror dock på hur vi organiserar denna avdelning.
EnglishWhat dialogue will the EU organise with its non-EU partners within and outside NATO?
Vilken dialog kommer EU föra med sina partner utanför EU inom och utanför NATO?
EnglishI believe it would be harmful to Slovakia to organise elections at this point in time.
Jag tror inte att det skulle vara bra för Slovakien om det nu skulle hållas val.
EnglishFor example, it is necessary to organise compulsory certification of biofuels.
Det är till exempel nödvändigt att införa obligatorisk certifiering av biodrivmedel.
EnglishYes, this is planned for 2002 and we have already begun to organise the preparations.
Ja, en sådan planeras under 2002 och vi har redan börjat med förberedelserna.
EnglishThis basically deals with how to organise peace and what is necessary.
Detta handlar i grunden om hur freden ska organiseras och vad som är nödvändigt.
EnglishWe organise a lot of joint actions in third countries far from Europe.
Vi organiserar en hel del gemensamma åtgärder i tredjeländer långt ifrån Europa.
EnglishWould he agree with me that women have a right to choose how they organise their lives?
Håller han med mig om att kvinnor har rätt att välja hur de skall planera sitt liv?
EnglishI did not receive a response during that sitting, but you did organise the summit.
Under det mötet fick jag inget svar från er, men icke desto mindre anordnade ni toppmötet.
EnglishEach year alone I organise hundreds of meetings with young people, farmers and businessmen.
Varje år organiserar jag hundratals möten med ungdomar, jordbrukare och affärsmän.
EnglishIt is therefore now essential for the Member States to organise themselves at European level.
Det är följaktligen nödvändigt att medlemsstaterna nu organiserar sig på EU-nivå.
EnglishSuch a president also organise and plan for a longer period than just six months.
Jag hoppas att vi under de kommande veckorna och månaderna kan arbeta vidare med denna fråga.
EnglishThe discussion on how to organise this must of course include business.
Diskussionen om hur detta bör organiseras måste naturligtvis omfatta affärsföretagen.
EnglishIt is therefore rational and logical that we should look at how we organise our work.
Det är därför förnuftigt och logiskt att se över vårt sätt att arbeta.
EnglishMy question is why did you organise your first film festival in Amsterdam?
Min fråga är varför arrangerade ni er första filmfestival i Amsterdam?
EnglishI believe it is the employers who organise production and take on workers.
Jag anser att det är arbetsgivarna som organiserar produktionen och anställer arbetstagarna.
EnglishClubs that organise voluntary activities in the afternoon often do valuable work.
De här eftermiddagsklubbarna som ofta organiserats på frivillig basis utför ett värdefullt arbete.
EnglishSelf-employed workers organise their own working hours, and that is the way it should stay.
Egenföretagare organiserar själva sin arbetstid och så bör det förbli.
EnglishIt is the business of no one other than the shareholders themselves how they organise their shares.
Ingen annan än ägarna själva har att göra med hur de organiserar sitt ägande.
EnglishIf they organise themselves in a proper way, they can really change.
Om de organiserar sig på ett lämpligt sätt kan de verkligen förändras.