EN

operation {substantiv}

volume_up
Their operation, however, is less regulated than the banking system.
Denna verksamhet är emellertid mindre reglerad än banksystemets verksamhet.
This is needed in order to ensure the continued operation of the Court.
Detta är nödvändigt för att säkerställa tribunalens fortsatta verksamhet.
The operation of the visitors centre and visit programme ought to be adapted to these demands.
Besökscentrumets verksamhet och besöksprogrammen bör anpassas till dessa krav.
operation (även: action, function, use, working, kilter)
Competitiveness and smooth operation of the latter will not be ensured either.
Gasmarknadens konkurrensförmåga och smidiga funktion kommer inte heller att garanteras.
In principle, it was supposed to improve the operation of the European Union.
I princip var det tänkt att förbättra Europeiska unionens funktion.
This legal uncertainty has adverse effects in terms of the operation of the internal market.
Denna rättsliga osäkerhet har negativa verkningar på den inre marknadens funktion.
Can we still keep the Association Agreement in operation?
Bör inte Internationella atomenergiorganet ingripa och utföra sitt arbete?
The Commission has, however, laid a solid basis for the eventual success of the operation.
Kommissionen har dock lagt en gedigen grund för att detta arbete till slut skall lyckas.
I agree with Mr Kacin that periodic reports should be submitted on the operation of local...
Jag håller med Jelko Kacin om att regelbundna rapporter bör lämnas om det arbete som de lokala …
Anyone who has ever seen a battery cage operation goes right off eggs for a very long time!
Alla som någon gång sett en hönsbesättning, äter sedan inte ägg under en lång tid!
The worker is then dismissed, and the same operation can be repeated over and over again.
Därefter avskedas medarbetaren och man kan om göra samma sak igen, gånggång.
You cannot paste this much text in a single operation.
Du kan inte klistra in så här mycket text på en gång.
There is a well-known process in operation involving firms relocating from rural to urban areas.
Det pågår en välkänd process där företag flyttar från landsbygd till storstäder.
To run such an operation, SMEs are de facto forced to found a company in the target country.
För att verka internationellt är små och medelstora företagen faktiskt tvingade att etablera ett företag i mållandet.
This company has been in operation for 16 years.
Detta företag har verkat i 16 år.
The second relates to network operation: routing and transporting of communications content.
Två, drift av ett nät: dirigering och transport av kommunikationsinnehåll.
Innovation should become a concern to be included in the operation of theme-based programmes.
Innovationen bör blir ett område som integreras i temaprogrammens drift.
We provide program packaging and operation of computer rooms.
Vi tillhandahåller programpaketering och drift av datorsalar.
Finally, the third area that I consider important is the safety of operation of hydrogen vehicles.
Det tredje område som jag anser är viktigt är slutligen säker användning av vätgasdrivna fordon.
As acknowledged in the first annual report, initial experiences of the Member States from its operation during that period were positive.
Som bekräftas i den första årsrapporten var medlemsstaternas första erfarenhet av dess användning positiv.
A second alteration relates to the restrictions on the operation of Chapter 2 aeroplanes.
En andra ändring gäller begränsningen av användningen av kapitel-2-flygplan.
The original categorisation of appliances has been in operation since 1994.
Nuvarande indelning har varit i bruk sedan 1994.
These temporary huts are still in operation even today.
De provisoriska barackerna är fortfarande i bruk än i dag.
That is the reason the legislation is not in operation.
Det är orsaken till att lagstiftningen inte tagits i bruk.
But this must not be to the detriment of the efficiency and effectiveness of the operation.
Däremot får det inte inverka negativt på insatsernas effektivitet och verkan.
Conservation is incompatible with economic efficiency and the operation of the free market.
Bevarande går inte att kombinera med ekonomisk effektivitet och den fria marknaden.
Making the procedures unduly burdensome could jeopardise the efficacy of the operation.
Att göra dessa rutiner otillbörligt förpliktande skulle kunna äventyra insatsens effektivitet.
operation (även: case, litigation, process, suit)
There is a well-known process in operation involving firms relocating from rural to urban areas.
Det pågår en välkänd process där företag flyttar från landsbygd till storstäder.
I remain worried about the whole operation of the judicial process.
Jag är fortfarande orolig över hur den rättsliga processen som helhet fungerar.
All of those who observed that process know that it is a difficult operation and was carried out under time pressure.
Alla som har följt med i denna process vet att det är ett svårt arbete som genomfördes under tidspress.
operation (även: procedure)
Logically, the same operation will have to be undertaken in future for revenues.
I framtiden måste naturligtvis samma förfarande genomföras för inkomster.
Conciliation was a lengthy operation on an extremely difficult subject.
Det blev ett långvarigt förfarande i en fråga som är extremt komplicerad.
We are now ready to introduce this operation for the next period.
Vi är nu redo att införa detta förfarande för nästa mandatperiod.
operation (även: handling, management, usage)
Risks for human health and the environment are further increased by sub-standard recycling/recovery operations in developing countries.
Riskerna för människors hälsa och miljön ökar ytterligare genom hantering som inte uppfyller normerna för materialåtervinning/återvinning i utvecklingsländerna.
His proposals on integrated management and more efficient operation of the relevant mechanism and the extension of the programme, which we support, are also to the point.
Hans förslag om en samlad ledning och en mer effektiv hantering av mekanismen i fråga samt förlängningen av programmet, som vi ställer oss bakom, träffar också mitt i prick.
The effective operation of the European judicial network and the mechanism set up by the Council for mutual assessment will also be priority issues for the presidency.
Likaså kommer den effektiva hanteringen av de europeiska rättsliga nätverken och den av rådet inrättade ordningen för den ömsesidiga utvärderingen att prioriteras av ordförandeskapet.
operation (även: action, agency, virtue)
But this must not be to the detriment of the efficiency and effectiveness of the operation.
Däremot får det inte inverka negativt på insatsernas effektivitet och verkan.
Under no circumstances should the Union accept the extraterritorial operation of US legislation.
EU kan på inga villkor acceptera den amerikanska lagstiftningens extraterritoriella verkan.
Our group believes it to be of major importance that Europe does not present any obstacles which could frustrate the operation of the medicines market.
Vår grupp anser det vara av stor vikt att man från europeiskt håll inte lägger några hinder i vägen som kan ha en störande verkan på läkemedelsmarknaden.
operation (även: action, agency)
Equivalent rules apply to the US central bank without significantly affecting its operations.
Motsvarande regler gäller för den amerikanska centralbanken, utan menlig inverkan på dess verksamhet.
In my opinion, all this will have a negative impact on rail operations throughout Europe.
Enligt min mening kommer allt detta att ha en negativ inverkan på järnvägstrafiken över hela Europa.
First, because such an increase would distort fishing operations towards more fuel-intensive technologies with greater negative impact on the marine environment.
För det första eftersom en sådan ökning skulle snedvrida fiskeriverksamheten mot mer bränsleintensiva tekniker med större negativ inverkan på havsmiljön.
You already have some idea what the external audit is going to say with regard to the future operation of the programme.
Ni känner redan i någon mån till vad den externa revisionen kommer att säga i avseende på framtida skötsel av programmet.
operation
It will form part of this operation and be directed at the immediate situation of the refugees.
Detta belopp kommer att utgöra en del av detta ingrepp och inriktas på flyktingarnas överhängande situation.
Two months ago I had to have an operation for a serious complaint.
För två månader sedan blev jag tvungen att läggas in för ett kirurgiskt ingrepp på grund av en svår sjukdom.
He is unable to present his report personally because he has had to return to Spain by train to have an operation.
Han har varit tvungen att åka tillbaka till Spanien med tåg för att genomgå ett kirurgiskt ingrepp.
operation
This will also enable the Community to be at the forefront of these organisations and enhance the leading role that it has constantly played in the operation of regional fisheries organisations.
Detta kommer också att göra det möjligt för gemenskapen att vara drivande i dessa organisationer och förstärka den ledande roll som den alltid har spelat i skötseln av regionala fiskeorganisationer.
operation (även: course)
What position is the Council adopting with regard to this method of operation?
Vilken ståndpunkt intar rådet när det gäller detta förfaringssätt?
However, we can also exert pressure, which means that we must absolutely repeat this type of operation.
Men vi kan också utöva påtryckningar vilket innebär att vi absolut måste upprepa detta förfaringssätt.
There has to be a very open humanitarian mode of operation where suspicion about how one moves around in their country is not a factor.
Det måste finnas ett mycket öppet humanitärt förfaringssätt där misstänksamhet när det gäller hur man tar sig omkring i landet inte är en faktor.
SV

operation {adjektiv}

volume_up
1. medicinvetenskap
operation

Användningsexempel för "operation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFurthermore, it must be quite clear that this operation is definitely European.
Vidare måste det vara helt klart att detta uppdrag definitivt är ett EU-uppdrag.
EnglishI also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
Jag uppmanar också rådet att sätta in en ny operation parallellt med Atalanta.
EnglishThe ÍÁÔÏ and European Union operation has not resolved any fundamental problems.
Natos och Europeiska unionens satsning har inte löst något väsentligt problem.
EnglishHowever, we see no reason for the EU to run up its flag on a naval operation.
Men vi ser ingen anledning till att en maritim operation ska ske under EU-flagg.
EnglishI am not ruling out a much more favourable subsidy rate for this type of operation.
Jag utesluter inte en mycket mer förmånlig bidragsnivå för denna typ av projekt.
EnglishLast year I experienced its operation directly, having broken my hand in Brussels.
Förra året upplevde jag systemet i verkligheten, när jag bröt handen i Bryssel.
EnglishIt is in operation today - and not just to ensure the collection of own resources.
Den används i dag - och inte bara för att säkerställa uppbörden av egna medel.
EnglishThis will open the way to a highly desirable clean-up operation in this area.
Detta öppnar vägen för en mycket efterlängtad upprensningsinsats på detta område.
EnglishThe best visibility is obtained by running an effective and professional operation.
Detta sker på bästa sätt om man genomför ett effektivt och fackmässigt uppdrag.
EnglishLittle consideration has so far been given to the operation of this programme.
Hittills har man inte funderat så mycket över hur det här programmet fungerar.
EnglishMore than 25% of the costs of this operation relates to the logistical problems.
Mer än 25 procent av kostnaderna för denna insats är en följd av logistiska problem.
EnglishAs we know, the operation is a protracted one and has been thoroughly prepared.
Det är tydligt att operationen förberetts under lång tid och på ett grundligt sätt.
EnglishThe raison d'être of this military operation has been ascertained as never before.
Denna militära operations existensberättigande har aldrig framgått så klart som nu.
EnglishThe reliability of the system is important, as operation must be continuous.
Det är viktigt att systemet är tillförlitligt eftersom driften inte får avbrytas.
EnglishThis deployment plan exists, but it is a costly operation and a big investment.
Planen för genomförandet finns, men det är en dyr operation och en stor investering.
EnglishWe talk about the information to prospective clients undergoing this operation.
Vi talar om informationen till blivande patienter som skall genomgå denna operation.
EnglishThis operation cannot be performed because a requiredcertificate has expired.
Åtgärden kan inte utföras eftersom ett nödvändigtcertifikat har upphört att gälla.
EnglishMattecoach.se started at KTH in 2009 and since then the operation has spread.
Mattecoach.se startade på KTH 2009 och sedan dess har verksamheten spritt sig.
EnglishTo what extent therefore can Operation Atalanta be said to have been a success?
Så i vilken utsträckning kan man här tala om framgång för insatsen Atalanta?
EnglishThe Chechens who carried out this operation were not born monsters, but became them.
De tjetjener som genomförde denna operation föddes inte sådana, utan blev sådana.