"only" - Svensk översättning

EN

"only" på svenska

volume_up
only {konj.}

EN only
volume_up
{adjektiv}

only (även: one, sole, solitary)
volume_up
enda {adj.}
That is the only opportunity, the only power and the only duty this House has.
I detta ligger den enda chansen, den enda makten och den enda förpliktelsen för detta parlament.
It is the only player and the only representative of the Member States.
Det är den enda aktören och medlemsstaternas enda företrädare.
This is the only way to change the one tyranny and dictatorship in Europe.
Det är det enda sättet att förändra den enda tyrannin och diktaturen i Europa.
only (även: top)
volume_up
bästa {adj.}
The only question that we must answer together is: what is the best method?
Den enda frågan som vi tillsammans måste besvara är: vilken är den bästa metoden?
The only thing that matters to them are the interests of banks and bankers.
De är bara intresserade av bankernas och bankirernas bästa.
This is the only and the best contribution France can make to what remains of Europe.
Det är för övrigt dess enda bidrag, dess bästa bidrag till det som återstår av Europa.
only
The only correct response is to get out of atomic energy immediately!
Det enda rätta svaret är att omedelbart avveckla kärnkraften!
Mr President, I read about this case last year and did the only thing that I could do.
Jag läste om detta fall i fjol och gjorde det enda rätta.
Commissioner Byrne and the Commission have chosen the only correct reaction.
Kommissionär Byrne och kommissionen har valt den enda rätta reaktionen.
only
That is the only real solution to the problem of transit traffic in the Alps.
Det är den enda verkliga lösningen för transittrafiken genom Alperna.
The only real problem was in connection with Kaliningrad, and that has been resolved.
Det enda verkliga problemet fanns i samband med Kaliningrad, och det är löst.
The only real question that remains is why her name is still on the report.
Den enda verkliga frågan som återstår är varför hennes namn fortfarande står på betänkandet.

Användningsexempel för "only" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFreedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.
Yttrandefriheten har inget värde om den inte omfattar ens politiska motståndare.
EnglishI will repeat that: 'It is only right that such information should be published'.
Jag säger det igen: Det är inte mer än rätt att sådan information offentliggörs.
EnglishOnly last week, they said that what was on offer was simply not tenable for them.
Så sent som förra veckan sa de att erbjudandet helt enkelt var ohållbart för dem.
EnglishIn Germany there are many biogas plants, in which only electricity is produced.
I Tyskland finns det många biogasanläggningar som enbart producerar elektricitet.
EnglishCombined troops of the European Union should only be used for crisis management.
Europeiska unionens gemensamma styrka borde enbart användas för krishantering.
EnglishI will repeat that: 'It is only right that such information should be published '.
Jag säger det igen: Det är inte mer än rätt att sådan information offentliggörs.
EnglishTo postpone them, as the Council is proposing, would only make the problem worse.
Att senarelägga dem, såsom rådet föreslår, var dessutom att förvärra problemet.
EnglishI came down to sign in about 8.30 p. m. only to find that the session was over.
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
EnglishI can only confirm that the day after tomorrow there will be a cabinet meeting.
Jag kan bekräfta att vi i övermorgon kommer att hålla ett regeringssammanträde.
EnglishI am delighted about this and I am therefore only going to speak about this field.
Det gläder mig, och därför kommer jag att begränsa mitt inlägg till det området.
EnglishEqual rights also concern those who will come and not only those already here.
Lika rättigheter gäller även dem som kommer och inte enbart dem som redan är här.
EnglishUntil 2007 it was decided unanimously only by the Council - by the Member States.
Fram till 2007 beslutade rådet, dvs. medlemsstaterna, enhälligt om antagandet.
EnglishIf they come to clear conclusions, then it is only our duty to react immediately.
Om de lägger fram tydliga slutsatser är det vår skyldighet att reagera omedelbart.
EnglishWe have brought forward a number of points and I will focus on two of them only.
Vi har lyft fram ett antal punkter och jag ska koncentrera mig på två av dem.
EnglishMany of them also viewed outdoor education as something only for science subjects.
Många såg också utomhuspedagogik som något för enbart naturvetenskapliga ämnen.
EnglishThis is actually only about 1.5 percent of what the final display will be in May.
Det är faktiskt endaskt omkring 1,:,5 procent av den slutliga displayen i Maj.
EnglishI came down to sign in about 8.30 p.m. only to find that the session was over.
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
EnglishNot only was 2005 not an ‘ annus horribilis ’ for Europe, as some said it was.
I motsats till vad somliga ansåg var inte 2005 ett ” annus horribilis ” för EU.
EnglishI believe that the position of women can be improved only if we involve the men.
Jag tror att kvinnornas situation enbart kan förbättras om männen involveras.
EnglishThis does not only apply to the Netherlands, but also to France, for example.
Detta gäller inte enbart Nederländerna, det gäller också till exempel Frankrike.