EN

oneself {pronomen}

volume_up
oneself
volume_up
sig {pron.} [form.]
There is no information without learning how to produce and use it oneself.
Det finns ingen information om man inte själv lär sig att producera och använda den.
Politics involves repeating oneself and contradicting oneself.
Politik består i att upprepa sig och säga emot varandra.
Knowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Kunskapen är fri och rör sig fritt i världen. Man kan inte behålla den för sig själv.
oneself (även: myself)
There is no information without learning how to produce and use it oneself.
Det finns ingen information om man inte själv lär sig att producera och använda den.
Knowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Man kan inte behålla den för sig själv.
Organ donation saves lives; it is a gift of oneself which is the ultimate act of solidarity.
Organdonation räddar liv; det är en gåva av en själv, som är den yttersta akten av solidaritet.
oneself
Knowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Man kan inte behålla den för sig själv.
One should preferably let culture get on by itself, and one should not try to possess it for oneself.
Det bästa är att låta kulturen sköta sig själv samtidigt borde man inte lägga beslag på den.
To achieve this it is sometimes necessary to surpass oneself.
För att nå detta är det ibland nödvändigt att överträffa sig själv.
oneself
volume_up
sej {pron.} (sig)

Användningsexempel för "oneself" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishKnowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Kunskapen är fri och rör sig fritt i världen. Man kan inte behålla den för sig själv.
EnglishIt is often easier to tell other people what to do than to produce results oneself.
Det är ibland lättare att undervisa andra än att åstadkomma resultat själva.
EnglishThere is no information without learning how to produce and use it oneself.
Det finns ingen information om man inte själv lär sig att producera och använda den.
EnglishThe aim seems to be to drink oneself unconscious in as little time as possible.
Syftet tycks vara att dricka sig medvetslös på så kort tid som möjligt.
EnglishIt is not, in my view, very helpful to tie oneself down to a new line.
Att slå in på en annan linje är enligt min mening inte till någon större hjälp.
EnglishDrugs are not, though, an accident of fate to which one must resign oneself.
Ändå är narkotika inte något oundvikligt, som man måste stå ut med.
EnglishThen one asks oneself, what will become of Bosnia and Herzegovina?
Men sedan frågar man sig vad som kommer att ske med Bosnien och Hercegovina?
EnglishThere is therefore no use in confining oneself to words and hopes.
Det är därför inte meningsfullt att begränsa sig till ord och förhoppningar.
EnglishOne asks oneself if such a solution suffices as a strategy to help to resolve the problem.
Man frågar sig om en sådan lösning räcker för att lösa problemet.
EnglishTo conclude, knowing how to do things is a question of providing oneself with the resources.
Avslutningsvis, att veta hur man ska göra saker handlar om att se till att man har resurserna.
EnglishTaking responsibility oneself can have very serious consequences when it comes to loading and unloading.
Egenhantering kan få mycket allvarliga konsekvenser vid lastning och lossning.
EnglishOrgan donation saves lives; it is a gift of oneself which is the ultimate act of solidarity.
Organdonation räddar liv; det är en gåva av en själv, som är den yttersta akten av solidaritet.
EnglishTo expect such measures from the Europe of imperialism and war is to delude oneself.
Att förvänta sig sådana insatser från ett Europa präglat av imperialism och krig är att lura sig själv.
EnglishOn listening to you – and you are an eloquent speaker – one says to oneself: ‘He is right’.
När man lyssnar på er – och ni är en vältalare talare – säger man till sig själv: ”Han har rätt.”
EnglishMr President, Mr Solana, war is never something inevitable that one just has to resign oneself to.
Herr talman, herr Solana! Krig är aldrig något oundvikligt som man bara har att finna sig i.
EnglishOn listening to you – and you are an eloquent speaker – one says to oneself: ‘ He is right’.
När man lyssnar på er – och ni är en vältalare talare – säger man till sig själv: ” Han har rätt. ”
EnglishTo expect such measures from the Europe of imperialism and war is to delude oneself.
. – Idag har Europaparlamentet antagit ett betänkande om Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport.
EnglishOne cannot remain passive when watching a European film or simply allow oneself to be carried along by it.
När det gäller den gemensamma framtiden vill jag tillägga några ord om statligt stöd.
EnglishTo achieve this it is sometimes necessary to surpass oneself.
För att nå detta är det ibland nödvändigt att överträffa sig själv.
EnglishOne should preferably let culture get on by itself, and one should not try to possess it for oneself.
Det bästa är att låta kulturen sköta sig själv samtidigt borde man inte lägga beslag på den.