"offending" - Svensk översättning


Infinitiv av offending: to offend
EN

"offending" på svenska

EN to offend
volume_up
[offended|offended] {verb}

But in no way did I mean to offend the Honourable Member, whose record speaks for itself.
Men jag ville inte på något sätt förolämpa ledamoten, vars meritförteckning talar för sig själv.
Det kanske är oklokt att förolämpa honom.
But I certainly had no intention of offending anyone in Luxembourg or anything of the sort.
Men jag menade absolut inte att förolämpa någon från Luxemburg eller vad det nu gäller.
Unfortunately, Slovakia is not the only country in the Carpathian Basin that excels in offending EU principles.
Tyvärr är inte Slovakien det enda landet i det karpatiska bäckenet som utmärker sig genom att bryta mot EU:s principer.
It would, over and above that, offend against the authority of national public-service broadcasting organisations enshrined in the Protocol to the Treaty of Amsterdam.
Dessutom skulle det bryta mot den organisationsbehörighet för den statliga radio och TV som förankrats i protokollet till Amsterdamfördraget.
It is regrettable that the audiovisual services and information services can offend human dignity.
Det är bara att beklaga att de audiovisuella tjänsterna och informationstjänsterna kan kränka just den mänskliga värdigheten.
Was that not a way of offending a very large group of people?
Var inte det ett sätt att kränka en mycket stor grupp av befolkningen?
I believe that my British colleagues in the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism were offended by this.
Jag skulle vilja förklara för dem att min tanke inte var att kränka Union Jack.
to offend (även: to affront, to insult)
to offend
to offend
That is still some way off, given enlargement fatigue and the fear by some Member States of offending Russia.
En anslutning för Ukrainas del ligger fortfarande långt borta med tanke på utvidgningströttheten och vissa medlemsstaters rädsla för att väcka anstöt hos Ryssland.
Ladies and gentlemen, Mr Orbán was, in fact, addressing Mr Schulz directly - these are the facts - to express his concern that this may offend the Hungarian nation.
Viktor Orbán riktade sig faktiskt till Martin Schulz direkt - detta är faktum - och uttryckte sin oro över att detta kunde väcka anstöt hos den ungerska nationen.
Du sårar honom om du nekar.
Your speech this morning on full economic liberalisation offends us as Socialists.
När ni i dag talar om den totala avregleringen inom ekonomin sårar det oss som socialister.
Some were afraid that by preparing the proper implementation of a treaty badly and urgently needed we might offend certain citizens of the Union.
En del var rädda att vi kanske skulle såra vissa medborgare i unionen genom att förbereda det korrekta genomförandet av ett fördrag som vi är i akut behov av.

Användningsexempel för "offending" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHe is offending against the concept of European integration on a massive scale.
Hans ställningstagande är en enda stor förolämpning mot den europeiska integrationstanken.
EnglishHas any disciplinary action against the offending people been considered?
Har några disciplinära åtgärder mot de personer som gjort detta övervägts?
EnglishThis man was simply doing his job and was not offending against the constitution in any way.
Denna man gjorde helt enkelt sitt jobb och bröt inte mot grundlagen på något sätt.
EnglishThis is a splendid report, which lists all the critical points without offending Turkey.
Detta är ett strålande betänkande som tar upp alla kritiska punkter utan att stöta sig med Turkiet.
EnglishThe sanction applies here to the offending employer, whilst the migrant is considered to be the victim.
Sanktionerna gäller arbetsgivaren som bryter mot lagen, medan invandraren betraktas som offret.
EnglishI believe that it can be made to fit into the European research scene without offending against that environment.
Jag anser att det kan anpassas till EU:s forskarsamhälle utan konflikter med denna miljö.
EnglishDo you not think that in the interests of greater transparency the offending organization should have been named?
Anser ni inte att en större överblick skulle kräva att den utpekade organisationen namnges?
EnglishIf they are not, the Commission can take the offending party to the Court of Justice to oblige it to comply with EU law.
I annat fall kan kommissionen väcka talan vid EG-domstolen.
EnglishUNAMA, the United Nations Assistance Mission to Afghanistan, must stop funding these offending warlords immediately.
Unama (United Nations Assistance Mission to Afghanistan), måste omedelbart sluta upp med att finansiera dessa kränkande krigsherrar.
EnglishNor do the decision-makers appreciate that they are offending against EU law’s principle of equality and the ban on discrimination.
Och beslutsfattarna inser inte heller att de bryter mot EU-lagstiftningens princip om jämlikhet och förbudet mot diskriminering.
EnglishNor do the decision-makers appreciate that they are offending against EU law’ s principle of equality and the ban on discrimination.
Och beslutsfattarna inser inte heller att de bryter mot EU-lagstiftningens princip om jämlikhet och förbudet mot diskriminering.
EnglishThe Commission also can, and must, secure better coordination of resources on the ground without offending sensibilities or excluding anyone.
Kommissionen kan och måste även få till stånd en bättre samordning av de lokala resurserna utan att någon tar illa vid sig eller utestängs.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, our group supports the joint resolution on the offending decision by the European Patent office.
Herr talman, herr kommissionär, kära kolleger! Vår grupp stöder den gemensamma resolutionen om Europeiska patentbyråns ifrågasatta beslut.
EnglishThat is still some way off, given the enlargement fatigue that has now set in and the fear of some Member States of offending Russia.
Detta ligger fortfarande en bit fram i tiden, med tanke på den utvidgningströtthet som nu har infunnit sig och vissa medlemsstaters oro för att stöta sig med Ryssland.
EnglishIn Europe, there is no nation that can stand above the continent’s history, providing a viewpoint that would suit everyone without offending anyone.
Det finns ingen medlemsstat som kan stå över den europeiska kontinentens historia och tillhandahålla en syn som passar alla utan att stöta sig med någon.
EnglishIn Europe, there is no nation that can stand above the continent’ s history, providing a viewpoint that would suit everyone without offending anyone.
Det finns ingen medlemsstat som kan stå över den europeiska kontinentens historia och tillhandahålla en syn som passar alla utan att stöta sig med någon.
EnglishIt is also unacceptable to use the death penalty against the opposition, including under the pretext of the crime of 'moharebeh', offending God.
Det är inte heller acceptabelt att tillämpa dödsstraffet mot oppositionsmedlemmar, bland annat under förevändning att de har begått brottet ”moharebeh”, det vill säga förolämpat Gud.
EnglishHe said that the Swedish Government is offending against the internal market and that he intended to take action against the Swedish Government when the case was dealt with by the Court.
Han sa att den svenska regeringen bryter mot den inre marknaden och att han tänkte agera mot den svenska regeringen när fallet behandlas i domstolen.
EnglishThere is one specific area that needs to be defined here, and that is the prevention of repeat offending, which falls somewhere between prevention and repression.
Det finns också ett mer exakt område som förtjänar att fastställas, nämligen förebyggande av återfall. Det befinner sig i skärningspunkten mellan förebyggande och repression.
EnglishIn other words, what we are talking about here is an amendment to cut out the offending elements of the patent, thereby rendering it lawful, and not its revocation in its entirety.
Vad vi här talar om är med andra ord en ändring som tar bort de stötande delarna i patentet och därigenom gör det lagligt, och inte upphävandet av patentet i dess helhet.