"to offend" - Svensk översättning

EN

"to offend" på svenska

EN to offend
volume_up
[offended|offended] {verb}

But in no way did I mean to offend the Honourable Member, whose record speaks for itself.
Men jag ville inte på något sätt förolämpa ledamoten, vars meritförteckning talar för sig själv.
Det kanske är oklokt att förolämpa honom.
But I certainly had no intention of offending anyone in Luxembourg or anything of the sort.
Men jag menade absolut inte att förolämpa någon från Luxemburg eller vad det nu gäller.
Unfortunately, Slovakia is not the only country in the Carpathian Basin that excels in offending EU principles.
Tyvärr är inte Slovakien det enda landet i det karpatiska bäckenet som utmärker sig genom att bryta mot EU:s principer.
It would, over and above that, offend against the authority of national public-service broadcasting organisations enshrined in the Protocol to the Treaty of Amsterdam.
Dessutom skulle det bryta mot den organisationsbehörighet för den statliga radio och TV som förankrats i protokollet till Amsterdamfördraget.
It is regrettable that the audiovisual services and information services can offend human dignity.
Det är bara att beklaga att de audiovisuella tjänsterna och informationstjänsterna kan kränka just den mänskliga värdigheten.
Was that not a way of offending a very large group of people?
Var inte det ett sätt att kränka en mycket stor grupp av befolkningen?
I believe that my British colleagues in the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism were offended by this.
Jag skulle vilja förklara för dem att min tanke inte var att kränka Union Jack.
to offend (även: to affront, to insult)
to offend
to offend
That is still some way off, given enlargement fatigue and the fear by some Member States of offending Russia.
En anslutning för Ukrainas del ligger fortfarande långt borta med tanke på utvidgningströttheten och vissa medlemsstaters rädsla för att väcka anstöt hos Ryssland.
Ladies and gentlemen, Mr Orbán was, in fact, addressing Mr Schulz directly - these are the facts - to express his concern that this may offend the Hungarian nation.
Viktor Orbán riktade sig faktiskt till Martin Schulz direkt - detta är faktum - och uttryckte sin oro över att detta kunde väcka anstöt hos den ungerska nationen.
Du sårar honom om du nekar.
Your speech this morning on full economic liberalisation offends us as Socialists.
När ni i dag talar om den totala avregleringen inom ekonomin sårar det oss som socialister.
Some were afraid that by preparing the proper implementation of a treaty badly and urgently needed we might offend certain citizens of the Union.
En del var rädda att vi kanske skulle såra vissa medborgare i unionen genom att förbereda det korrekta genomförandet av ett fördrag som vi är i akut behov av.

Användningsexempel för "to offend" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI am assuming that this will be the last time you offend a Member in this way.
Jag utgår från att detta var sista gången ni förolämpar en ledamot på detta sätt.
EnglishThis will put pressure, in particular, on those who repeatedly offend with impunity.
Detta kommer särskilt att påverka dem som ständigt begår överträdelser ostraffat.
EnglishMrs Roth-Behrendt is not here, but I trust the term 'heavyweight' does not offend her.
Roth-Berendt är inte här, men jag hoppas att han inte tar ordet " vakthund" som en förolämpning.
EnglishMrs Roth-Behrendt is not here, but I trust the term 'heavyweight ' does not offend her.
Roth-Berendt är inte här, men jag hoppas att han inte tar ordet " vakthund " som en förolämpning.
EnglishThat would offend and it would defy the settled political will of Northern Ireland's people.
Det skulle vara stötande och det skulle gå emot den fasta politiska viljan hos den nordirländska befolkningen.
EnglishWhat would become of the European Union if we were to debate only those questions that do not offend any interests?
Vad skulle det bli av EU om vi bara diskuterar de frågor som inte stöter några intressen?
EnglishLastly, it is scandalous that the totalitarian instincts of the European institutions do not offend anyone.
Det är slutligen skandalöst att ingen tar anstöt över de europeiska institutionernas totalitära övertramp.
EnglishI'll see you aren't -- - If we offend the pretender...
Jag ser till att -- - Vi ska inte förödmjuka...
EnglishMr President, we want the common Statute, but not a demeaning one which will offend our dignity.
Vi vill ha den gemensamma ledamotsstadgan, herr ordförande. Men inte en förödmjukande stadga, som är ett hot mot vår egen värdighet.
EnglishAll inmates must be able to take part in schemes designed to help them reintegrate back into society, so that fewer of them re-offend.
Särskilt skydd måste ges till minderåriga och kvinnor, i synnerhet gravida kvinnor och mödrar med små barn.
EnglishEurope must promote the removal of USSR symbols that offend the inhabitants of nations that were enslaved by the USSR.
Europa måste främja borttagandet av sovjetiska symboler som är en förolämpning mot invånarna i länder som förslavades av Sovjetunionen.
EnglishYou' ll offend him if you refuse.
EnglishThen I thought that that would offend the gaze of that lady, even though she could not see me, to see our emblem on display.
Sedan tänkte jag att det skulle vara stötande för denna dam om jag skyltade med Europaparlamentets emblem, trots att hon inte kunde se mig.
EnglishNobody wants to offend China.
EnglishThe role of the EU in this connection is to ensure that no existing or future Member States offend against the values pertaining to gender equality.
EU:s roll i sammanhanget är att se till att inga länder som är eller blir medlemmar kränker värderingarna om jämställdhet.
EnglishIf so, how does it intend to re-examine issues which offend people's sense of justice and threaten social cohesion in the European Union?
Om så är fallet, på vilket sätt avser kommissionen att på nytt överväga frågor som provocerar rättskänslan och hotar den sociala sammanhållningen i EU?
EnglishAll inmates must be able to take part in schemes designed to help them reintegrate back into society, so that fewer of them re-offend.
Alla interner måste ha möjlighet att delta i program som utformats för att hjälpa dem att återanpassas till samhället, så att färre av dem återfaller i brottslighet.
EnglishAbove all, claims that have not been proven should be excluded, if we do not want to offend a friendly country and if we do not want our Parliament’ s credibility to be lost.
Det behövs självklart stränga krav, men det behövs också förståelse för de ansträngningar som görs och de resultat som uppnås.
EnglishEurope rolls out the red carpet for Gaddafi and Mugabe: for Gaddafi in order to secure lucrative contracts, for Mugabe so as not to offend the other partners.
EU rullar ut röda mattan för Khadaffi och Mugabe: för Khadaffi för att säkra lukrativa avtal och för Mugabe så att de andra partnerna inte ska förolämpas.
EnglishWhere vigilance is actually needed, obviously, is where certain messages offend good taste and cross the boundary to pornography.
Där man i stället alldeles uppenbart skall vara vaksam - det är klart - är i de fall när vissa reklambudskap kränker den goda smaken och överskrider gränsen till vad som är pornografi.