EN

off {adverb}

volume_up
off
Click Title on/off on the main toolbar to show or hide the title and subtitle.
Med ikonen Rubrik på / av på verktygslisten visar och döljer du huvud - och underrubriken.
(Comment off-microphone by Mr Verhofstadt: 'and you are in favour of the Greens')
(Kommentar av Guy Verhofstadt med mikrofonen avstängd: ”och ni ställer er bakom De gröna”)
The ideas put forward in this regard in the motion are, on and off, very much to be welcomed.
Vissa av de idéer som i detta hänseende läggs fram i förslaget välkomnas varmt.
We only know about the stock that has been sold, which is not far off 160 grams.
Vi har bara uppgifter om utsläppen från de bilar som har sålts, som inte är långt från 160 gram.
Icebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
Isberg föds när de kalvar loss från glaciärer och bryts av från shelfisen.
So as you move vertically away from this surface, the heat falls off. ~~~ As you move side to side, it moves off.
Så när man flyttar sig vertikalt bort från denna ytan, försvinner värmen.
off (även: away, back, down, from here)
So as you move vertically away from this surface, the heat falls off. ~~~ As you move side to side, it moves off.
Så när man flyttar sig vertikalt bort från denna ytan, försvinner värmen.
The governments have squandered the funds and made off with the workers' salaries.
De har slösat bort fonderna, de har kastat bort de anställdas pengar.
I would like to point out that the proposal was taken off the agenda, not withdrawn.
Jag vill påpeka att förslaget togs bort från dagordningen, inte drogs tillbaka.
To round off quickly, I congratulate the rapporteur on the work he has done.
Låt mig som avslutning helt kort gratulera föredraganden till ett gott arbete.
People in solitary confinement are totally cut off from the outside world.
I isoleringscellerna är människorna helt avskurna från omvärlden.
Moreover, this proposal is liable to set off a chain reaction of totally unforeseen reforms.
Dessutom skulle förslaget utlösa en räcka reformer som är helt omöjlig att förutse.
off (även: out)
It must not drift off course to become or inspire intergovernmental action.
Den får inte komma ur kurs och övergå i, eller framkalla, mellanstatliga åtgärder.
Nevertheless, regulation will be available if any sector runs off the rails.
Regelverket finns dock där om någon bransch spårar ur och brakar in i snårskogen.
There are still forces that are seeking to knock developments in Afghanistan off course.
Det finns fortfarande krafter som försöker att få utvecklingen i Afghanistan ur kurs.
off (även: away)
This fall she goes off to Bangkok to continue her education further.
Till hösten åker hon iväg till Bangkok för att vidareutbilda sig ytterligare.
We saw them shouldering pickaxes and spades and marching joyfully off to work.
Vi såg hur de lyfte upp hackor och spadar över axeln och glatt marscherade iväg till arbetet.
Now competition law is going off and creating such an instrument.
Nu rusar konkurrenslagstiftningen iväg och skapar ett sådant instrument.
off (även: down)
This may be a long way off, but it is an interesting point to consider.
Detta kan vara långt borta men är en intressant punkt att fundera över.
It may be true that an agreement was not far off in Brussels.
Det kanske stämmer att en uppgörelse inte var långt borta i Bryssel.
In this country respect for human rights seems to be very far off.
I detta land verkar respekten för de mänskliga rättigheterna vara mycket långt borta.

Användningsexempel för "off" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
EnglishHere is a remote island repository for bottles off the coast of Baja California.
Här är en förvaringsplats för flaskor på en avlägsen ö utanför Baja California.
English   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
– Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
EnglishWe must convince them that putting off those reforms would prove more expensive.
Vi måste övertyga dem om att det skulle vara dyrare att skjuta upp reformerna.
EnglishMr President, Commissioner, the war in Kosovo has knocked everything off balance.
Herr talman, herr kommissionär! Kosovokriget medförde att allting blev laddat.
EnglishYou can also turn the highlighting on and off by choosing View - Field Shadings.
Du kan även sätta på och stänga av bakgrunden med menykommandot Visa - Markeringar.
Englishthe emergency measures taken after the Prestige disaster off the Galician coast.
krisåtgärderna som vidtogs efter katastrofen med ?Prestige? utanför Galiciens kust.
English(The President cut off Mrs Lulling, who continued to protest without a microphone)
(Ordföranden kopplade bort talaren som fortsatte att protestera utan mikrofon.)
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Du låter bli min bil, tar dina golfklubbor och sticker tillbaks till Sydstaterna.
EnglishTherefore we must choose either certain stagnation or a risk which could pay off.
Därför måste vi välja antingen viss stagnation eller en risk som kan löna sig.
EnglishThat does not of course mean that Europe should keep its hands off health policy.
Detta betyder självklart inte att Europa ska hålla sig utanför hälsopolitiken.
EnglishEveryone is aware that cut-off points do not, generally, begin and end at borders.
Det är i allmänhet inte vid gränserna som blockeringarna uppstår, det vet alla.
EnglishThe big question is: why did the alarm bells not go off sooner in the Commission?
Den stora frågan är: varför ringde inte varningsklockorna tidigare i kommissionen?
EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
EnglishNo one was cut off and if anyone wants to add anything now, he or she may do so.
Ingen har hållits tillbaka, och om någon vill säga något igen så får han det.
EnglishRip-off companies hide behind post office boxes, front men and name-changing.
Blufföretag gömmer sig bakom officiella postlådeadresser, bulvaner och namnbyten.
EnglishThe risk was that the original enlargement date might be put off until 2009.
Risken var att det ursprungliga utvidgningsdatumet skulle skjutas upp till 2009.
EnglishA political solution with regard to the piracy off the Somalian coast (debate)
För en politisk lösning beträffande piratverksamhet utanför Somalias kust (debatt)
EnglishWe must not sell off our seafarers’ diplomas and qualifications on the cheap.
Vi får inte sälja ut våra sjömäns examensbevis och kvalifikationer för billigt.