"of" - Svensk översättning

EN

"of" på svenska

volume_up
of {prep.}
EN

of {preposition}

volume_up
1. allmänt
of (även: at, for, on, over)
And there's just about every element of the periodic table in seawater.
I stort sett vartenda grundämne i den periodiska tabellen finns i havsvatten.
I basically embedded a computer into a wall of a slum in New Delhi.
Jag byggde i princip in en dator i en vägg av ett slumområde i New Delhi.
Fortunately, today in Euskadi, as in Northern Ireland, we live in times of hope.
Lyckligtvis lever vi i dag i Baskien, liksom i Nordirland, i en hoppfull tid.
of (även: at, by, with)
By the way, this whole business of talking to the dead, it's not that big a deal.
Förresten, det här med att prata med de döda, det är inget märkvärdigt med det.
That is the purpose of Amendment No 50, in my name and that of Mrs Doyle and others.
Det är syftet med ändringsförslag 50, i mitt namn, och med det från Doyle med flera.
This leads to wastage, wastage of money, wastage of manpower and wastage of efficiency.
Det leder till slöseri med pengar, slöseri med arbetskraft, slöseri med effektivitet.
of (även: at, by, for, on)
For banks simply to refer to the standardisation of systems is not enough here.
Enbart bankernas hänvisning till standardiseringen av systemen räcker inte till.
We expect Turkey to implement fully the Additional Protocol of the Ankara Agreement.
Turkiet förväntas genomföra tilläggsprotokollet till Ankaraavtalet till fullo.
From the horrors of rape to genital mutilation, from the home to the prison cell.
Från våldtäktens fasor till könsstympning, från hemmet till fängelsecellen.
of (även: by, from, off, out of)
The liberalisation of the energy markets was blocked by my country and by France.
Avregleringen av energimarknaderna blockerades av mitt land och av Frankrike.
Subject: Harmonization of immigration policy - discrimination against a constituent
Angående: Harmonisering av invandringspolitiken - diskriminering av en av mina väljare
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
Jag var sammansatt av berättelser, av begär, av strävanden, av önskningar för framtiden.
of (även: from, off, since, out of)
It is a notion from the good old days, from the Club of Rome, from zero growth.
Det är ett begrepp från gamla goda tider, från Romklubben, från nolltillväxten.
Criticism from the Council of Europe, the OSCE, and the Union are systematically ignored.
Kritik från Europarådet, från OSCE och från EU ignoreras konsekvent.
I also heard the answers given by the representative of the British Presidency.
Jag hörde också svaren från företrädarna från det brittiska ordförandeskapet.
of (även: across, on, over, gone)
Like a sword of Damocles, it hangs over not only the Union, but over the whole world.
Det hänger som ett Damoklessvärd inte bara över unionen utan över hela jorden.
In fact you have to marvel that this part of the world has survived at all.
Man kan egentligen förundras över att denna världsdel över huvud taget har överlevt.
It has given rise to over 3 300 proposals, more than 600 of which have received funding.
Det har väckt över 3 300 förslag, varav över 600 har fått finansiellt stöd.
of (även: by, off, on)
A line results by 1, a parabola with 2, generally in n a parabola of the n order.
Vid 1 är resultatet en linje, vid 2 en parabel, vid n i allmänhet en parabel av n-ordning.
However, cooperation in distributing flows of refugees in the event of crises is desirable.
Ett samarbete för fördelningen vid flyktingströmmar vid kriser är dock önskvärt.
A visit to any of the major airports at this time of year will make that obvious.
Ett besök vid någon av de större flygplatserna vid denna tid på året visar detta tydligt.
Many Europeans are longing for involvement, for a stake in the future of Europe.
Många européer längtar efter att bli delaktiga, efter att bli en del av EU: s framtid.
It has done nothing after 70 years of communist terror, after one hundred million deaths.
Ingenting efter 70 år av kommunistisk skräck, efter hundra miljoner döda.
Our Committee complied with the conclusions of the reform group point by point.
Vårt utskott rättade sig efter reformgruppens slutsatser på punkt efter punkt.
of (även: among, amongst, out of, mid)
Women have a higher recorded rate of unemployment, especially long term unemployment.
Bland kvinnor finner man en högre arbetslöshet, framför allt bland de långtidsarbetslösa.
Even then it was assumed that the composition of the virus was partly influenced by a bird disease.
Redan då förutsatte man att viruset bland annat hade påverkats av en sjukdom bland fåglar.
Of these, the rapporteur emphasises the North Sea Regional Advisory Council.
Bland dessa framhåller föredraganden den regionala rådgivande nämnden för Nordsjön.
2. "origin"
of
volume_up
av {prep.} (härkomst)
The liberalisation of the energy markets was blocked by my country and by France.
Avregleringen av energimarknaderna blockerades av mitt land och av Frankrike.
Subject: Harmonization of immigration policy - discrimination against a constituent
Angående: Harmonisering av invandringspolitiken - diskriminering av en av mina väljare
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
Jag var sammansatt av berättelser, av begär, av strävanden, av önskningar för framtiden.
3. "reason"
of
volume_up
för {prep.} (orsak)
The issue has huge implications for the democracy and freedom of communications.
Frågan har enorm betydelse för demokratin och friheten för telekommunikationerna.
The situation as regards 2002 is currently the subject of intensive examination.
Situationen för 2002 är för närvarande föremål för en ingående granskning.
Thirdly, from the weakened credibility of the World Trade Organisation itself.
För det tredje genom minskad trovärdighet för själva Världshandelsorganisationen.
4. "ownership"
of
volume_up
i {prep.} (ägande)
And there's just about every element of the periodic table in seawater.
I stort sett vartenda grundämne i den periodiska tabellen finns i havsvatten.
I basically embedded a computer into a wall of a slum in New Delhi.
Jag byggde i princip in en dator i en vägg av ett slumområde i New Delhi.
Fortunately, today in Euskadi, as in Northern Ireland, we live in times of hope.
Lyckligtvis lever vi i dag i Baskien, liksom i Nordirland, i en hoppfull tid.
5. "location"
of
volume_up
om {prep.} (läge)
The Rules of Procedure are a secondary rather than a primary point of reference.
När vi talar om arbetsordningen talar vi inte om en primär källa utan om en sekundär.
This relates to the success story of the directive on the European Works Council.
Till dessa hör framgångshistorien om direktivet om det europeiska företagsrådet.
Declaration concerning the explanations relating to the Charter of Fundamental Rights
Förklaring om förklaringarna avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna
6. "time"
of
volume_up
{prep.} (tid)
Is it because of the fish, the fisherman, environmental conditions or society at large?
Beror det fisken, de som fiskar, miljöförhållandena eller samhället?
I am thinking of the price of tobacco, taxes on tobacco and health education.
Jag tänker tobakspriset, tobaksskatten, hälsoundervisningen.
This has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
område efter område drivs därför kraven avreglering och liberalisering.
7. "material"
of
volume_up
av {prep.} (material)
The liberalisation of the energy markets was blocked by my country and by France.
Avregleringen av energimarknaderna blockerades av mitt land och av Frankrike.
Subject: Harmonization of immigration policy - discrimination against a constituent
Angående: Harmonisering av invandringspolitiken - diskriminering av en av mina väljare
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
Jag var sammansatt av berättelser, av begär, av strävanden, av önskningar för framtiden.

Användningsexempel för "of" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
EnglishIt means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
Det innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
EnglishCooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
Samarbetet mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna bör förbättras.
EnglishWomen have worse health, and they are poorer than men within the European Union.
Kvinnor har sämre hälsa och kvinnor är fattigare än män inom Europeiska unionen.
EnglishThe negotiations have no objective other than discussing accession negotiations.
Förhandlingarna har inget annat syfte än att diskutera anslutningsförhandlingar.
EnglishThis provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
Denna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
EnglishThis does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
Detta känns inte särskilt demokratiskt och försämrar samarbetet och acceptansen.
EnglishAs the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
Som kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
EnglishThe energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
Energipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet.
EnglishClearly, Parliament has its own representatives present, Mr Brok and Mr Tsatsos.
Utan tvivel har parlamentet sina egna företrädare, Brok och Tsatsos, närvarande.
EnglishIn these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
Under dessa villkor måste försiktighetsprincipen användas så mycket som möjligt.
EnglishThe security library has encountered an improperly formattedDER-encoded message.
Säkerhetsbiblioteket har påträffat ett felaktigt formateratDER-kodat meddelande.
EnglishFinanced by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
EnglishMr Solana, you told us that Iraq should declare its weapons of mass destruction.
Herr höge representant! Ni sade att Irak måste anmäla sina massförstörelsevapen.
EnglishI also think this is the time to take stock and draw conclusions for the future.
Jag tror också att det är dags att utvärdera och dra slutsatser inför framtiden.
EnglishI think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
Jag anser att det är mycket viktigt att redogörelserna är så exakta som möjligt.