EN

occupation {substantiv}

volume_up
1. allmänt
A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation.
Jag vill ge en kort kommentar om att ha tillstånd för att inneha ett yrke.
Name: Olle Kvick Occupation: Student Education at the university: Road & Water Location: Luleå
Namn: Olle Kvick Yrke: Student Utbildning vid LTU: Väg & Vatten Ort: Luleå
Everyone has the right to engage in work and to pursue a freely chosen or accepted occupation.2.
    Var och en har rätt att arbeta och utöva ett fritt valt eller accepterat yrke.2.
Fishing - like farming - is a very precarious occupation.
(EN) Fiske är, precis som jordbruk, ett mycket osäkert arbete.
Many young people are qualified for the wrong occupations, for occupations for which there is no demand.
Många ungdomar är kvalificerade för fel arbete, nämligen sådana arbeten som det inte finns någon efterfrågan på.
The directive under consideration covers the gamut of salaried employment and independent occupations and professions.
Direktivet i fråga omfattar all sysselsättning: arbete som anställd och som egenföretagare.
More relaxed arrangements apply to a whole range of occupations and activities and the reference periods are generous.
Mildare bestämmelser gäller för en hel rad yrken och verksamheter och beräkningsperioderna är generösa.
Each Member State is free to stipulate what qualifications are required to exercise an occupation or profession within its own borders.
Det ankommer på de individuella medlemsstaterna att avgöra vilka meriter som gäller för att få utöva ett visst yrke eller en viss verksamhet inom det egna landets gränser.
Why should taxpayers continue to support an occupation that does harm to the surrounding areas when pollution can be outsourced by buying imported food?
Varför ska skattebetalarna fortsätta att stödja en verksamhet som skadar de omgivande områdena när miljöförstöring kan läggas ut på entreprenad genom att köpa importerade livsmedel?
It can also mean the transition from one type of occupation to another.
Det kan också innebära en övergång från en sysselsättning till en annan.
In most European countries, segregation by occupation and sector remains almost unchanged.
I de flesta europeiska länder är den segregering som grundas på sysselsättning och sektorer fortfarande nästan oförändrad.
It has provided occupation for people with learning difficulties, in sorting cans and bottles for recycling.
Det har gett människor med inlärningssvårigheter sysselsättning med att sortera burkar och flaskor för återvinning.
occupation (även: in-migration)
However, the new building should be ready for occupation in July.
Den nya byggnaden bör emellertid vara färdig för inflyttning i juli.
occupation (även: chore, duty, pursuit, work)
occupation
occupation
2. militärt
occupation
They are simply asking for an end to the military occupation they are subjected to.
De begär helt enkelt att den militära ockupation som de är utsatta för upphör.
For imperialism is no less than occupation, appropriation and subjugation.
För imperialism är inget annat än ockupation, att ta i beslag och att underkuva.
Part of it is under occupation and is being supported by external forces.
En del av landet är under ockupation och stöds av externa aktörer.

Användningsexempel för "occupation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe escalated violence and brutality of the occupation is quite disproportionate.
Det eskalerade våldet och brutaliteten i ockupationen är helt oproportionerliga.
EnglishFor us it was not just the date of liberation, but also the start of occupation.
För oss var det inte bara datumet för befrielsen, utan också början på ockupationen.
Englishit puts forward strategies for active participation in the imperialist occupation.
läggs strategier fram för ett aktivt deltagande i den imperialistiska ockupationen.
EnglishThe truth is that the occupation as it exists today cannot continue any longer.
Sanningen är den att ockupationen, som den ser ut i dag, inte kan fortsätta.
EnglishAt the beginning of 1990, when the occupation ended, Latvians accounted for only 51%.
När ockupationen upphörde i början av 1990 var andelen letter endast 51 procent.
EnglishPoliticians' favourite occupation has always been to dole out other people's money.
Politikernas favoritsysselsättning har alltid varit att fördela andras pengar.
EnglishIf occupation continues, the government will not exclude violent resistance.
Om ockupationen fortsätter kommer regeringen inte att utesluta våldsamt motstånd.
EnglishThey are simply asking for an end to the military occupation they are subjected to.
De begär helt enkelt att den militära ockupation som de är utsatta för upphör.
EnglishThis was therefore long before the Turkish occupation of the north in 1974.
Det var alltså långt innan den turkiska ockupationen av den norra delen år 1974.
EnglishFor imperialism is no less than occupation, appropriation and subjugation.
För imperialism är inget annat än ockupation, att ta i beslag och att underkuva.
EnglishWhat I can tell you, Mr Striby, is that the building is not yet ready for occupation.
Herr Striby! Det enda jag kan säga er är att byggnaden ännu inte kan godkännas.
EnglishPoliticians ' favourite occupation has always been to dole out other people's money.
Politikernas favoritsysselsättning har alltid varit att fördela andras pengar.
EnglishOradour-sur-Glane, which demonstrated what a military occupation can give rise to.
Oradour-sur-Glane, som visade vad en militär ockupation kan ge upphov till.
EnglishFarmers are leaving this occupation as the work is hard and income is too low.
Lantbrukarna överger verksamheten eftersom arbetet är hårt och inkomsten alltför låg.
EnglishWe are not debating the problem of the military occupation of Cyprus by Turkey.
Vi debatterar inte problemet med Turkiets militära ockupation av Cypern.
EnglishCyprus is still under Turkish military occupation, in defiance of international law.
Cypern är fortfarande under turkisk militärockupation i trots mot internationell lag.
EnglishThis is not reunification, however, as the Turkish occupation would continue.
Detta är dock ingen återförening, eftersom den turkiska ockupationen skulle fortsätta.
EnglishThere is no doubt about it; these prisons in Iraq are part of the policy of occupation.
Det råder ingen tvekan: dessa fångar i Irak är en del av ockupationspolitiken.
English(SV) What are the consequences for the Latvian people of fifty years of Soviet occupation?
Vilka är följderna av femtio års sovjetockupation för den lettiska befolkningen?
English(ET) The Baltic States almost bloodlessly rid themselves of the Soviet occupation.
(ET) De baltiska staterna frigjorde sig från Sovjetockupationen nästan utan blodspillan.

Synonymer (engelska) till "occupation":

occupation
occupancy
occupant