EN

to observe [observed|observed] {verb}

volume_up
1. allmänt
But who can fail to observe the extremely poor results of this coordination?
Men hur kan man inte se de ytterst svaga resultaten av denna samordning?
We can monitor the cloud's approach and observe the tests from here.
Vi kan se molnens framfart, och övervaka testet härifrån.
Unfortunately, we observe how the proliferation of militias is a very dangerous consequence of the conflict.
Tyvärr kan vi se att milisens utbredning är en mycket farlig konsekvens av konflikten.
The Commission believes it is vital to observe the rules of competition.
Kommissionen anser att det är mycket viktigt att följa konkurrensbestämmelserna.
(PL) Commissioner, I had the opportunity to observe the re-elections in Moldova.
Jag hade möjligheten att följa det förra valet i Moldavien.
The Commission intends to observe most of these, and to report on this as required.
Kommissionen har för avsikt att följa de flesta av dem, och att rapportera om detta så som krävs.
I would therefore observe that this objective of the Cohesion Fund has been attained.
Jag kan alltså konstatera att syftet med Sammanhållningsfonden uppnåtts.
It only remains to observe that a compromise is a compromise.
Det är bara att konstatera att en kompromiss är en kompromiss.
Today, we are forced to observe that not many of these promises have actually been fulfilled.
Idag tvingas vi konstatera att det inte är många av dessa löften som verkligen har uppfyllts.
On 10 October, we will observe World day against the death penalty.
Den 10 oktober kommer vi att uppmärksamma Internationella dagen mot dödsstraffet.
We are entitled to observe the situation and must do so, but must not pass judgments ahead of time.
Vi har rätt att uppmärksamma situationen och det skall vi också göra, men vi får inte döma i förväg.
When organizing this redistribution we need to observe a few basic principles, which being few are all the more important for it.
Vid denna omfördelning måste vi uppmärksamma några få, men desto viktigare principer.
The Union, that is to say, was not previously obliged to observe human rights.
Tidigare var EU inte skyldig att iaktta de mänskliga rättigheterna.
It is essential to observe the precautionary principle and the principle of ecosystem management.
Det är nödvändigt att iaktta försiktighetsprincipen och principen för ekosystemförvaltning.
That implied a readiness to observe the necessary budgetary discipline.
Då gick vi med på att iaktta den budgetdisciplin som behövs.
The United Nations and European Union missions to observe the elections were not welcome.
Förenta nationernas och EU: s delegationer var inte välkomna att observera valet.
The United Nations and European Union missions to observe the elections were not welcome.
Förenta nationernas och EU:s delegationer var inte välkomna att observera valet.
And that letter basically said, "We'll observe this day.
Och brevet i grund och botten sa: "Vi ska observera den här dagen.
He would also observe that, basically, European policy in both areas of tension is conspicuous by its absence.
Han skulle också lägga märka till att den europeiska politiken i grunden inom båda områdena är iögonfallande eftersom den är obefintlig.
Anyone picking up this 200-page volume will observe that it more resembles a shop’s inventory than an annual political review.
Var och en som bläddrar igenom denna volym på 200 sidor kommer att märka att den mer liknar en lagerförteckning än en årlig politisk översikt.
Mr President, a neutral onlooker recording the current crises would observe that there is tension surrounding Iraq and a second area of tension in the Middle East.
En opartisk åskådare som registrerar de nuvarande kriserna skulle lägga märka till att det råder ett spänt förhållande omkring Irak och i ett andra område i Mellanöstern.
We are all glad to be able to observe International Women’s Day today, and it is indeed a day of rejoicing.
Vi är alla glada att kunna fira Internationella kvinnodagen i dag och det är absolut en dag att glädjas åt.
There is no respect for women's rights; for example, women are prevented from observing International Women's Day publicly.
Kvinnor hindras exempelvis från att fira den internationella kvinnodagen offentligt.
to observe (även: to speak)
He was, therefore, able to observe that it was a place of free expression.
Han har därför kunnat konstatera att det har varit ett forum där man kunnat yttra sig fritt.
to observe
Tightening up the rules is one thing, observing them and being accountable is another.
Att skärpa bestämmelserna är en sak, att efterleva dem och bära ansvar är något helt annat.
This is hypothetical, and we must assume that all 25 Member States are obliged to observe directives, since they form part of the .
Detta är hypotetiskt, och vi måste anta att alla 25 medlemsstater tvingas efterleva direktiv, eftersom de utgör en del av gemenskapens regelverk.
Its terms are very clear: any countries signing association agreements with the European Union must observe international law and human rights.
Villkoren är mycket tydliga: länder som ingår associeringsavtal med EU måste efterleva den internationella rätten och de mänskliga rättigheterna.
to observe (även: to perceive)
Mr President, I cannot help observing that we have ended up with two directives after all, just as we suggested at the beginning.
Jag kan inte låta bli att lägga märke till att vi till sist ändå fick två direktiv, precis som vi föreslog från början.
to observe (även: to watch)
We should therefore observe developments closely and take stock after a certain time in order to determine whether the material streams that have developed really do match our objectives.
Därför bör vi noga ge akt utvecklingen och efter en viss tid dra slutsatser av den och besluta om de materialströmmar som har utvecklats verkligen motsvarar våra målsättningar.
2. "point out"
to observe (även: to remark on)
He was, therefore, able to observe that it was a place of free expression.
Han har därför kunnat konstatera att det har varit ett forum där man kunnat yttra sig fritt.
Mr President, I rise under Rule 60 in order to observe that the Commission has indicated that it will accept none of Parliament's amendments.
Jag vill yttra mig i enlighet med artikel 60 för att notera att kommissionen har antytt att den inte tänker acceptera något av parlamentets ändringsförslag.
to observe (även: to remark on)
   Mr President, I should just like to observe that the leaks do not help the Commission's cause to be involved in foreign and security policy decisions.
Jag skulle bara vilja anmärka att dessa läckor inte kommer att hjälpa kommissionen i dess strävan att bli delaktig i utrikes- och säkerhetspolitiska beslut.
to observe (även: to remark on)
to observe (även: to remark on, to remark upon)
to observe

Användningsexempel för "to observe" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLadies and gentlemen, let us now observe a minute's silence for all the victims.
Jag inbjuder er, kära kolleger, att hålla en tyst minut till minne av alla offer.
EnglishLadies and gentlemen, let us now observe a minute' s silence for all the victims.
Jag inbjuder er, kära kolleger, att hålla en tyst minut till minne av alla offer.
EnglishNevertheless, any data collection must observe the private life of individuals.
Däremot måste man vid all uppgiftsinsamling respektera individens privatliv.
EnglishMaybe we should change this in future, but for now we must observe the rules.
Kanske vi bör ändra detta i framtiden, men just nu måste vi hålla oss till reglerna.
EnglishI support, and have supported, amendments which observe these principles.
Jag stöder och jag har stött ändringsförslagen som respekterade dessa principer.
EnglishLet me finally observe that proposals 1 to 5 in my report are founded on an error.
Ett sista påpekande: Ändringsförslag 1 till 5 i mitt betänkande beror på ett misstag.
EnglishFor example, both stress the need to observe strict compliance with health regulations.
Båda understryker till exempel behovet av en strikt respekt för sanitära normer.
EnglishIt is a threat which I observe in Sweden and, along with all of you, throughout the EU.
Det är ett hot som jag upplever i Sverige och gemensamt mot oss alla i hela EU.
EnglishThe Commission believes it is vital to observe the rules of competition.
Kommissionen anser att det är mycket viktigt att följa konkurrensbestämmelserna.
English(PL) Commissioner, I had the opportunity to observe the re-elections in Moldova.
(PL) Herr kommissionsledamot! Jag hade möjligheten att följa det förra valet i Moldavien.
EnglishThe United Nations and European Union missions to observe the elections were not welcome.
Förenta nationernas och EU:s delegationer var inte välkomna att observera valet.
EnglishTo gain consumer confidence we have to observe the precautionary principle.
Om man skall vinna konsumenternas förtroende måste man följa försiktighetsprincipen.
EnglishWe observe that in this area no " acquis communautaire ' exists in Europe.
Vi slår fast att det inte finns något acquis communautaire på det området i Europa.
EnglishThey're smaller than a wavelength of light, so we have no way to directly observe them.
De är mindre än en våglängd av ljus, så vi har inget sätt att observera dem direkt.
EnglishThis is something we should do, as we cannot but observe it happening in other contexts.
Vi bör göra det, eftersom vi måste betrakta detta även i diverse andra sammanhang.
EnglishThe United Nations and European Union missions to observe the elections were not welcome.
Förenta nationernas och EU: s delegationer var inte välkomna att observera valet.
EnglishWe observe that in this area no "acquis communautaire' exists in Europe.
Vi slår fast att det inte finns något acquis communautaire på det området i Europa.
EnglishFinally, I would observe that the rapporteur has accepted the Commissioner's conclusions.
Till sist noterar jag att föredraganden har godtagit kommissionens slutsatser.
EnglishI would ask that we observe a minute’ s silence in memory of our late colleague.
Jag ber er att hålla en tyst minut till minne av vår avlidne kollega.
EnglishI would ask that we observe a minute's silence in memory of our late colleague.
Jag ber er att hålla en tyst minut till minne av vår avlidne kollega.

Synonymer (engelska) till "observance":

observance
observer