"to oblige" - Svensk översättning

EN

"to oblige" på svenska

EN to oblige
volume_up
[obliged|obliged] {verb}

1. allmänt

We cannot oblige countries that are not members of the OECD to follow the OECD Code.
Vi kan inte tvinga länder som inte är medlemmar i OECD att följa OECD-koden.
I really cannot oblige them to remain in the Chamber until now.
Jag kan faktiskt inte tvinga dem att stanna kvar i kammaren tills nu.
Reports of the implementation measures will also oblige Member States to be very careful.
Rapporter om åtgärder för införandet kommer också att tvinga medlemsstaterna till stor försiktighet.
to oblige (även: to bind, to commit, to obligate)
Can we oblige those countries to live up to their obligations under the Single European Act?
Kan vi förpliktiga dessa länder att leva upp till sina skyldigheter i enlighet med Europeiska enhetsakten?
As I have said, it is especially important in this field to oblige applicants to describe their invention.
Som jag har sagt är det särskilt viktigt på detta område att förpliktiga de sökande att förklara sina uppfinningar.
The Commission must oblige the Member States to work in such a way that the principle of additionality is implemented both nationally and regionally.
Kommissionen måste förpliktiga medlemsstaterna att handla på det sättet att additionalitetsprincipen efterlevs både nationellt och regionalt.
to oblige (även: to grant, to meet)
Our responsibility to ourselves, as Europeans, is not to be obliging towards anyone.
Vårt ansvar gentemot oss själva, som européer, är inte att tillmötesgå någon.
to oblige (även: to please)
to oblige (även: to please)

2. näringsliv

We cannot oblige countries that are not members of the OECD to follow the OECD Code.
Vi kan inte tvinga länder som inte är medlemmar i OECD att följa OECD-koden.
I really cannot oblige them to remain in the Chamber until now.
Jag kan faktiskt inte tvinga dem att stanna kvar i kammaren tills nu.
Reports of the implementation measures will also oblige Member States to be very careful.
Rapporter om åtgärder för införandet kommer också att tvinga medlemsstaterna till stor försiktighet.
to oblige (även: to coerce, to force, to impose)

Användningsexempel för "to oblige" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe are told that we should oblige the US in order to prove that we are good allies.
Vi får höra att vi borde gå USA till mötes för att bevisa att vi är goda allierade.
EnglishWe must oblige businesses to pay for regular breaks throughout the day.
Företagen måste åläggas att betala för regelbundna pauser under hela arbetsdagen.
EnglishBut the Treaty of Amsterdam does not oblige Poland to legislate on abortion.
Men Amsterdamfördraget tvingar inte Polen att lagstifta i abortfrågor.
EnglishAgenda 2000 will then oblige us to give preference to choices of quality over quantity.
Agenda 2000 tvingar oss dessutom att i första hand göra kvalitativa val, snarare än kvantitativa.
EnglishThe Union should oblige Member States to set a social minimum.
Europeiska unionen bör kräva av medlemsstaterna att de fastställer en social minimigräns.
EnglishThis is what obliges us and will oblige us to find new sources of finance.
Det är detta som gör att vi nu och framöver kommer att vara tvungna att hitta nya finansieringskällor.
EnglishWhen the time comes, that will oblige us to modify the proposal, which is something we are prepared to do.
När den tiden kommer bör vi ändra förslaget, vilket vi är beredda att göra.
EnglishOur own treaty commitments oblige us to do so, and European citizens expect us to do so.
Våra egna fördragsåtaganden förpliktigar oss till det, och de europeiska medborgarna förväntar sig det.
EnglishI do not consider it acceptable for the United States to oblige others to accept its unilateral approach.
För mig är det oacceptabelt att Förenta staterna gör en ensidig insats.
EnglishSo far as the budget is concerned it is not so much a matter of noblesse oblige as of vitesse oblige.
När det gäller budgeten är det inte så mycket en fråga om noblesse oblige som vitesse oblige.
EnglishThis will oblige the captain and crews to run the ship with more care.
Detta, ärade ledamöter, tvingar kaptenen och besättningen att manövrera fartyget med större försiktighet.
EnglishSo far as the budget is concerned it is not so much a matter of noblesse oblige as of vitesse oblige .
När det gäller budgeten är det inte så mycket en fråga om noblesse oblige som vitesse oblige.
EnglishIt is also in breach of the directives that oblige the company to inform the workers of its intentions.
Företaget bryter också mot de direktiv som ålägger det att meddela arbetstagarna sina avsikter.
EnglishI think it is sensible of us now to oblige the Member States to publish their control results on the Internet.
Den första är kumulativa och synergistiska effekter, cocktaileffekter.
EnglishOur democratic duties oblige us to do this, as do our obligations within the partnership.
Våra demokratiska rättigheter förpliktar oss att göra detta, liksom våra skyldigheter inom ramen för partnerskapet.
EnglishWith all due respect to Mr Guénot, that is unfortunately the world in which these Treaties oblige us to live.
Med all respekt för herr Guénot, tvingar oss tyvärr våra fördrag att leva med denna verklighet.
EnglishNoblesse oblige, and of course the instruments at our disposal can certainly be improved upon.
Noblesse oblige och självklart kan det tänkas att de instrument som vi har till vårt förfogande kan förbättras.
EnglishNoblesse oblige , and of course the instruments at our disposal can certainly be improved upon.
Noblesse oblige och självklart kan det tänkas att de instrument som vi har till vårt förfogande kan förbättras.
EnglishThis point would then be filled, depending, of course, on whether the Council is able to oblige.
Därmed skulle vi ha fyllt ut ärendepunkten, men detta förutsätter givetvis att rådet också är i stånd att göra så.
EnglishThe same interpreters refuse to translate into Dutch when I speak English, but I am happy to oblige.
Samma tolkar vägrar att översätta till nederländska när jag talar engelska, men jag skall gärna vara till lags.