"nurture" - Svensk översättning

EN

"nurture" på svenska

volume_up
nurture {substantiv}

EN nurture
volume_up
{substantiv}

nurture (även: food, industry, nourishment, nutrition)
We need permanently to nurture our progress in terms of politics and values.
Vi måste ge näring åt våra framsteg när det gäller politik och värderingar.
Instead, let us nurture the inherent power of our economy to keep renewing itself.
Låt oss i stället ge näring åt den inneboende kraften i vår ekonomi att ständigt förnya sig.
It will link strongly with the proposals, ideas and policies we need to nurture and establish in Europe.
Det kommer att hänga nära samman med förslagen, idéerna och de politiska åtgärder som vi behöver för att ge näring åt och upprätthålla EU.
nurture (även: birth, bread, diet, food)
volume_up
föda {utr.}
He described himself not as the author but as the midwife who had allowed Parliament to deliver this baby which needed then to be nurtured.
Han beskrev inte sig själv som upphovsman utan som en barnmorska som hade hjälpt parlamentet att föda detta barn, som sedan behövde vårdas.
nurture (även: rearing)
We are citizens of the countries which gave us our birth and infant nurture, which protect us and which have given many of us sanctuary over the years.
Vi är medborgare av de länder som satte oss till världen och gav oss uppfostran som barn, som skyddar oss och som har gett många av oss fristad under åren.
The family is another entry point where open-mindedness can either be hampered or nurtured, very much depending on individual upbringing.
Familjen är en annan inkörsport där mottagligheten för nya idéer antingen kan hämmas eller få näring, vilket beror väldigt mycket på den enskilda uppfostran.
nurture

Användningsexempel för "nurture" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe all nurture hope in the expectation of democratic and economic changes.
Vi hyser alla en förhoppning om demokratiska och ekonomiska förändringar.
EnglishIt is our important duty to nurture them and ensure that they are implemented always and everywhere.
Det är vårt viktiga uppdrag att värna dem och se till att de alltid respekteras överallt.
EnglishWe all nurture hope in the expectation of democratic and economic changes.
Den är den signal som skall styra Moldavien in mot EU.
EnglishLanguage lies at the heart of one's identity, and that is why we in the European Union should nurture multilingualism.
Språket utgör kärnan i vår identitet, och därför bör EU värna om flerspråkigheten.
EnglishWe must continue to nurture that guilty conscience.
Vi skall inte sluta upp med att underhålla detta dåliga samvete.
EnglishThis is where we have to nurture mutual respect and build a strong foundation for a hopeful and peaceful future.
Där måste vi odla fram ömsesidig respekt och fruktbar mark för en hoppfull och fredlig framtid.
EnglishThe Common Fisheries Policy perhaps serves as a template for how not to nurture the marine environment.
Den gemensamma fiskeripolitiken kanske kan utgöra ett exempel på hur man inte ska sköta den marina miljön.
EnglishWe need a critical number of women in positions of power, and we need to nurture the feminine energy in men.
Vi behöver ett viktigt antal kvinnor i maktposition, och vi behöver göda den kvinnliga energin i män.
EnglishWe must nurture and encourage this function of sport.
Vi måste främja och uppmuntra denna funktion hos idrotten.
EnglishOur mission is to find regional partners for our innovative solutions and to nurture these solutions.
Vi har en mission att hitta regionala samarbetspartners för våra innovativa lösningar och att få dessa att växa.
EnglishOne is to uphold, nurture and develop European solidarity in its political and economic dimension.
Den ena är att försvara, främja och utveckla den europeiska solidariteten i dess politiska och ekonomiska dimension.
EnglishTheir mission is to find regional partners for our innovative solutions and to nurture these solutions.
Deras uppdrag är att hitta regionala samarbetspartners för deras innovativa lösningar och att få dessa att växa.
EnglishSo the EU's relationship with Canada is extremely important and we should do everything possible to nurture it.
Så EU:s förhållande till Kanada är ytterst viktigt, och vi bör göra allt som står i vår makt för att främja det.
EnglishI will therefore support the amendments that moderate this criticism, for it is important to nurture friendships.
De ändringsförslag som mildrar den här kritiken kommer jag därför att stödja, för vänskap måste man underhålla.
EnglishWe need to nurture people’s confidence.
Vi måste förvalta medborgarnas förtroende väl.
EnglishAs for women in politics, more work could be done to encourage, nurture and help women into elected office.
När det gäller kvinnor i politiken skulle det kunna göras mer för att uppmuntra, främja och hjälpa kvinnor att få förtroendeuppdrag.
EnglishHowever, there is another area we should look at: we should turn our attention to the societies that nurture terrorism.
Men det finns ett annat område som vi bör se över: vi bör rikta vår uppmärksamhet mot de samhällen som livnär terrorism.
EnglishThat is not in itself so bad, because having a Community statute may nurture the idea that Parliament represents one people.
Det gör i och för sig inte så mycket då en gemensam stadga kan väcka tanken att parlamentet skulle företräda ett enda folk.
EnglishOn this side of the House we nurture no sympathy for the Baghdad dictator and his desperate gambles with the lives of his people.
På denna sida av kammaren hyser vi ingen sympati för diktatorn i Bagdad och hans desperata spel med befolkningens liv.
EnglishThe fact that Parliament's resolution contains any criticism at all can be put down to those who nurture the pipe dream of a federal Europe.
Att det ändå framförs kritik i Europaparlamentets resolution har att göra med drömmen om ett gemensamt Europa.