EN

notice {substantiv}

volume_up
notice (även: omen, warning)
Mr Haarder and the Danish Presidency are stepping into this at short notice.
Det är med kort varsel som Haarder och det danska ordförandeskapet har åtagit sig detta.
Thirteen months into the job she was dismissed without notice and without reason.
Efter att ha arbetat i tretton månader blev hon avskedad utan varsel och utan orsak.
There is no notice or warning for poor people in Asia, however.
Men det finns inget varsel eller varning för fattiga människor i Asien.
notice
volume_up
meddelande {neut.} (affisch)
Then there is the Commission's notice left ominously unresolved.
Dessutom kvarstår fortfarande kommissionens meddelande som ett hot.
The Commission is working on a formal notice, which is most welcome.
Kommissionen arbetar på ett formellt meddelande vilket vi välkomnar.
It is simply to send something back and we have been given no notice of this.
Det är helt enkelt att återförvisa något och vi har inte fått något meddelande om detta.
Mr Tomlinson, thank you for the notice of the question.
Tack för att ni påkallat vår uppmärksamhet avseende detta.
This may be true, but Europe does not take any notice of the democratic voice of the people.
Det kanske är sant, men EU fäster ingen uppmärksamhet vid folkets röst.
I assume that this has simply escaped your notice.
Jag förmodar att det bara undgick er uppmärksamhet.
Apart from the Egnatia case, none have been brought to my notice.
Bortsett från Egnatia-ärendet har inget annat ärende kommit till min kännedom.
It has come to my notice that a single application can cost as much as a few thousand euros.
Jag fått kännedom om att en enda ansökan kan kosta så mycket som flera tusen euro.
The Commission will be grateful to Mrs Riis-Jørgensen for bringing those circumstances to its notice.
Kommissionen kommer att tacka Riis-Jørgensen för att dessa omständigheter kommer till dess kännedom.
notice
Jag vill ge kollegerna ett tydligt besked.
Therefore, for these purposes, and until further notice, you belong to the Group of Non-Attached Members.
Således hör ni, fram tills det kommer nya besked, till de Grupplösa.
Subsequently, in October 2009, 1 192 people received redundancy notices.
I oktober 2009 fick 1 192 personer besked om att de var övertaliga.
notice (även: consideration, note)
I hope, therefore, that you will take good notice of Mrs Ghilardotti's report, which is not only for her own good, but for the good of millions of citizens and workers in Europe.
Jag hoppas alltså att ni tar Ghilardottis betänkande i beaktande, ett betänkande som inte bara är hennes, utan talar för Europas miljoner medborgare och arbetstagare.
I hope, therefore, that you will take good notice of Mrs Ghilardotti' s report, which is not only for her own good, but for the good of millions of citizens and workers in Europe.
Jag hoppas alltså att ni tar Ghilardottis betänkande i beaktande, ett betänkande som inte bara är hennes, utan talar för Europas miljoner medborgare och arbetstagare.
In view of the notice given to the Council by the United Kingdom government on 16 October 1996 and 30 October 1997, Articles 3 to 8 and 10 shall apply to the United Kingdom.
Artiklarna 3 — 8 och 10 skall tillämpas på Förenade kungariket, med beaktande av den anmälan som Förenade kungarikets regering lämnade till rådet den 16 oktober 1996 och den 30 oktober 1997.
notice
volume_up
anmälan {utr.} (affisch)
Last time Council might have claimed it lacked notice of that question.
Senaste gången kunde rådet kanske ha påstått att det inte fått en anmälan om denna fråga.
In view of the notice given to the Council by the Danish Government on 3 November 1993, Denmark shall have an exemption.
Danmark skall medges undantag, med hänsyn till den danska regeringens anmälan av den 3 november 1993 till rådet.
In view of the notice given to the Council by the United Kingdom government on 16 October 1996 and 30 October 1997, Articles 3 to 8 and 10 shall apply to the United Kingdom.
Artiklarna 3 — 8 och 10 skall tillämpas på Förenade kungariket, med beaktande av den anmälan som Förenade kungarikets regering lämnade till rådet den 16 oktober 1996 och den 30 oktober 1997.
Differing ideas have been put forward about how job losses and notice will be distributed.
Det kommer olika bud om hur fördelning av uppsägning och varsel kommer att ske.
In the event of termination of employment, a six-month mutual notice period shall apply for the President.
I händelse av uppsägning av verkställande direktören skall sex månaders ömsesidig uppsägningstid gälla.
uppsägning av kontrakt
notice
volume_up
notis {utr.} (affisch)
And I hope that it helped readers to take notice of this problem of 100 million sharks.
Och jag hoppas att den hjälpte läsarna att ta notis om problemet av 100 miljoner hajar.
The US Government often takes little notice of its transatlantic partners.
Förenta staternas regering tar ofta liten notis om sina transatlantiska partner.
Sustainability: yes, we have taken notice of it, but we are allowing trawlers in.
Hållbarhet: ja, vi har tagit notis om detta, men vi släpper in trålare.
notice
volume_up
anslag {neut.} (affisch)
Maybe an onus on banks to put up notices in all their branches displaying these rules and regulations could be one way.
Kanske kan ett sätt vara att anmoda bankerna att sätta upp anslag på sina kontor, där man kan läsa om dessa regler och bestämmelser.
 In the light of these revelations, does it not consider that donations to the fund should be suspended forthwith, until further notice?
 Anser inte kommissionen, i ljuset av dessa avslöjanden och i försiktighetsprincipens namn, att det är nödvändigt att med omedelbar verkan hålla inne fondens anslag tills vidare?
In 2005, the university's senate passed a resolution that notices in the university should be displayed in all its three languages: Romanian, Hungarian and German.
År 2005 antog universitetets styrelse en resolution om att anslag i universitetet ska finnas på alla dess tre språk: rumänska, ungerska och tyska.
Members of Parliament introducing reports on behalf of Parliament are shortened without notice.
Europarlamentets ledamöter som presenterar betänkanden för Europaparlamentet kortas ner utan förvarning.
The costs to the taxpayer run into millions of pounds for us all to be here, and yet you decide to cancel it at a moment's notice.
Ändå bestämmer ni er för att nästan utan förvarning avbryta det hela.
Every week, there are European firms that announce relocations, usually without notice, and without consulting trade unions.
Det går inte en vecka utan att en europeiska firma tillkännager sin omlokalisering till utlandet, oftast utan någon som helst förvarning, och utan att ha rådslagit med fackföreningar.
notice
volume_up
kungörelse {utr.} (affisch)
It's a notice of a zoning application change for a new office building so the neighborhood knows what's happening.
Det är en kungörelse om ett företags bygglovsansökan för att informera om vad som sker.
   – Mr President, without, admittedly, having given you prior notice, I should like to say something more on the subject of ‘Better Lawmaking’.
Jag vill, visserligen utan att ha gett er något förhandsmeddelande, tillägga ytterligare något till frågan om ”bättre lagstiftning”.
notice
notice (även: advice)
volume_up
avi {enb. sing.}

Användningsexempel för "notice" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.
Jag får intryck av att man tidigare knappast har brytt sig om fiskarnas vädjanden.
EnglishThey may be hearing the fine words, but the leadership is not taking any notice.
De kanske lyssnar till de vackra orden, men ledarskapet bryr sig inte om dem.
EnglishI would have thanked both rapporteurs, but I notice that neither of them is here.
Jag skulle ha tackat båda föredragandena, men jag noterar att ingen av dem är här.
English(NL) Mr President, industry is bound to notice that drastic measures will be taken.
(NL) Herr talman! Industrin måste märka att drastiska åtgärder kommer att vidtas.
EnglishAnd then you notice something quite a little bit odd about the eyes and the mouth.
Och sedan noterar du någonting som är aningen lite udda med ögonen och munnen.
EnglishSome things do change: I notice that he has actually voted for nuclear power!
Vissa saker ändrar sig. Jag noterar att han faktiskt röstade ja till kärnkraft!
EnglishI have also received the same notice as Mr McMahon and I agree with him fully.
Jag tagit emot samma meddelande som McMahon och jag håller med honom fullständigt.
EnglishYou will notice that the listed properties are not the same for each control field.
Av det skälet är nedanstående egenskaper inte tillgängliga för alla kontrollfält.
EnglishBut if someone on this side asks for the floor, it is rare that any notice is taken.
Men då någon på den här sidan begär ordet uppmärksammas detta så gott som aldrig.
EnglishBut I really must say that the Council has taken precious little notice of us.
Men jag måste ändå säga att rådet verkligen har lyssnat utomordentligt lite på oss.
EnglishThirteen months into the job she was dismissed without notice and without reason.
Efter att ha arbetat i tretton månader blev hon avskedad utan varsel och utan orsak.
EnglishThe US Government often takes little notice of its transatlantic partners.
Förenta staternas regering tar ofta liten notis om sina transatlantiska partner.
EnglishI give the Commission notice that I will be asking it when it last did that.
Jag tillkännager att jag kommer att fråga kommissionen när det senast gjordes.
EnglishWhen inspection happens, there must be sufficient notice before inspection occurs.
När en kontroll ska genomföras måste den föranmälas i tillräckligt god tid.
EnglishToday, the formal notice will often reach the Member State a week after the decision.
Det formella tillkännagivandet kan i dag nå medlemsstaten en vecka efter beslutet.
EnglishI notice that the Commission has done virtually nothing with these warnings.
Jag noterar att kommissionen har gjort praktiskt taget ingenting av dessa varningar.
EnglishBut you'll notice something else, and that's that the face of the Sun has freckles.
Men du kommer märka något annat, och det är att Solens ansikte har fräknar.
EnglishThat is an error in our system, one that the present report brings to our notice.
Det är ett fel i vårt system, ett som det aktuella betänkandet får oss att uppmärksamma.
EnglishI notice they only quote the referendums that have given a 'no' result.
Jag noterar att de endast citerar folkomröstningar som har gett ett nejresultat.
EnglishThirdly, I notice the word 'nuclear' does not appear in the resolution.
För det tredje noterar jag att ordet ”kärnkraft” inte förekommer i resolutionen.

"noticeable gap" på svenska

noticeable gap
Swedish
  • märkbar gap
  • märkbar lucka
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.