EN notable
volume_up
{substantiv}

notable
notable

Användningsexempel för "notable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOnly the Belgian Head of Government, Mr Verhofstadt, was a notable exception.
Det var endast den belgiska regeringschefen, Verhofstadt, var ett gott undantag.
EnglishA notable example is, indeed, that of Articles 9 and 96 of the Cotonou Agreement.
Artiklarna 9 och 96 i Cotonouavtalet utgör sannerligen ett anmärkningsvärt exempel.
EnglishIt must also be said that Portugal has made a notable effort in that respect.
Vi skall också säga att Portugal har gjort påtagliga ansträngningar inom detta område.
EnglishSimilarly notable by their absence are any provisions on parliamentary scrutiny.
På samma sätt lyser samtliga bestämmelser rörande parlamentarisk kontroll med sin frånvaro.
EnglishWe shall begin with a short film summarising the history of this notable day.
Vi ska börja med att titta på en kort film som sammanfattar denna viktiga dags historia.
EnglishThis is truly notable because it is a kind of litany which is repeated systematically.
Detta är verkligen viktigt, eftersom det är ett slags litania som upprepas systematiskt.
EnglishThis would not only be fair on your part, but also a notable humanitarian gesture.
Det skulle både vara rättvist av er och en viktig humanitär gest.
EnglishWhat is most notable, I think, is the United States's lack of interest in common solutions.
Mest anmärkningsvärt är, tycker jag, USA:s bristande intresse för gemensamma lösningar.
EnglishSo we have made notable advances, though they have yet to be turned to practical account.
Vi har alltså gjort avsevärda framsteg, men de bör bedömas i praktiken.
EnglishThe third notable initiative is the introduction of the European Institute for Gender Equality.
Det tredje viktiga initiativet är inrättandet av Europeiska jämställdhetsinstitutet.
EnglishWhat is most notable, I think, is the United States's lack of interest in common solutions.
Mest anmärkningsvärt är, tycker jag, USA: s bristande intresse för gemensamma lösningar.
EnglishThe Taliban have scored a notable success only in reducing opium production.
Vad beträffar förminskningen av opiumproduktionen har talibanerna endast haft notoriska framgångar.
EnglishIn the course of implementing this roadmap, the Commission has introduced several notable initiatives.
Vid genomförandet av färdplanen har kommissionen lagt fram flera viktiga initiativ.
EnglishOne notable exception to this is the SAPARD programme for rural development in applicant countries.
Ett uppenbart undantag är Sapard-programmet för landsbygdsutveckling i ansökarländerna.
English   Mr President, I too wish to thank Mr Vatanen for this report and for a notable piece of work.
   Herr talman! Jag vill också tacka Vatanen för detta betänkande och för ett stort arbete.
EnglishBut measured against the existing Maastricht Treaty, the new Treaty represents notable progress.
I förhållande till det gällande Maastrichtfördraget, så utgör det nya ett avsevärt framsteg.
EnglishI am not forgetting notable exceptions such as our late fellow Member from Poland, Filip Adwent.
Jag glömmer inte viktiga undantag som vår bortgångna kollega från Polen, Filip Adwent, utgör.
EnglishI am not forgetting notable exceptions such as our late fellow Member from Poland, Filip Adwent.
Jag glömmer inte viktiga undantag som vår bortgångna kollega från Polen, Filip Adwent, utgör.
EnglishIt is a notable improvement on the Treaty of Nice, the Treaty of Amsterdam and all the earlier treaties.
Det är kommissionens ansvar, det är rådets ansvar och det är Europaparlamentets ansvar.
EnglishDoes the activity vessels are engaged in make a notable difference to the length of time crews are held?
Hur många besättningar har utsatts för kapningar under dessa 14 månader?