"nip" - Svensk översättning

EN

"nip" på svenska

volume_up
nip {substantiv}

EN nip
volume_up
{substantiv}

volume_up
kyla {utr.}
nip (även: pinch)
nip
nip (även: snap)
volume_up
nafs {neut.}

Användningsexempel för "nip" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is time to nip this tendency in the bud: to stop it ab ovo.
Det är dags att kväva denna tendens i sin linda: att stoppa den redan från början.
EnglishIn order to nip that sort of thing in the bud, we want the precise legal framework, which you have promised us.
För att kväva sådana saker i sin linda vill vi ha just den rättsliga ram som ni lovade oss.
EnglishThere is a need to invest in the development of computer systems which will effectively nip such things in the bud.
Man måste investera i utveckling av datorsystem som effektivt kan kväva detta i sin linda.
EnglishConsequently, more efforts must be made to nip potential conflicts in the bud as a matter of urgency.
Det är alltså högst angeläget med större ansträngningar för att lösa potentiella konflikter på ett tidigt stadium.
EnglishExisting measures have to be reviewed regularly, so as to be able to nip any undesirable trends in the bud.
De befintliga åtgärderna måste ses över regelbundet, så att man kan kväva eventuella oönskade tendenser i sin linda.
EnglishGrowth would even end up going into reverse if restrictive measures were to nip the recovery in the bud.
Tillväxten skulle till och med kunna hamna på tillbakagång om åtstramningsåtgärderna kväver återhämtningen i sin linda.
EnglishThe Balkan war should have been the last, and I think it is up to us to nip the conflict in the South Caucasus in the bud.
Balkankriget borde ha varit det sista, och jag anser att det är vi som ska kväva konflikten i Sydkaukasien i dess linda.
EnglishIt has been shown that youth exchanges and dialogue help to nip problems in the bud so they do not develop further.
Genom ungdomsutbyten och genom dialoger vet vi att vi kan lösa många problem vid roten för konflikten för att de inte skall utvecklas i framtiden.
EnglishThe Turkish Government is attempting to nip criticism in the bud by taking reprisals against hostile journalists and media organisations.
Den turkiska regeringen försöker kväva kritiken i sin linda genom repressalier mot kritiska journalister och medieorganisationer.
EnglishGiven this political reality, it is very foolish to nip this convergence process in the bud by proposing a confusing mass of indicators.
Mot bakgrund av den politiska verkligheten är det mycket oklokt att kväva den här konvergensprocessen i sin linda genom att föreslå en urskog av indikatorer.
EnglishIn the same spirit, Mr President-in-Office, you must nip in the bud the attempts of some Member States to bring certain policies back under national control.
I samma anda, herr ordförande, borde ni hejda de infall av återförande av vissa frågor till de nationella länderna som några regeringar försöker genomföra.
EnglishThe fight against so-called racism is being misused in order to gag Flanders' most significant opposition party and to nip in the bud any criticism of the failing integration policy.
Kampen mot så kallad rasism missbrukas för att sätta munkavle på Flanderns största oppositionsparti och kväva all kritik av den misslyckade integrationspolitiken.
EnglishThe fight against so-called racism is being misused in order to gag Flanders ' most significant opposition party and to nip in the bud any criticism of the failing integration policy.
Kampen mot så kallad rasism missbrukas för att sätta munkavle på Flanderns största oppositionsparti och kväva all kritik av den misslyckade integrationspolitiken.
EnglishWho said: ' I think we should establish quotas within the framework of a law on immigration to relieve the national employment market and nip the social explosion in the bud '?
Vem har sagt: " Jag anser att vi inom ramen för en lag om invandring måste åstadkomma en kvotering för att avlasta den inhemska arbetsmarknaden och minska de sociala spänningarna "?
EnglishThe priority should not be austerity, otherwise we shall nip in the bud what little growth is available; what we need is a philosophy of employment growth that we need to defend.
Prioriteringen bör inte vara åtstramningar, såvida vi inte ska kväva den lilla tillväxt som finns i sin linda. I stället behöver vi försvara ett synsätt för sysselsättningstillväxt.
EnglishThe market, however, needs to stimulate the growth of electronic commerce, and too much regulation or the wrong kind of regulation might nip the potential of electronic commerce in the bud.
Marknaden bör dock stimulera tillväxten för den elektroniska handeln, men överflödig lagstiftning eller felaktig lagstiftning kan kväva den elektroniska handelns potential i sin linda.
EnglishEU institutions should pay closer attention to current events in our Member States, and if necessary, should respond and act immediately in order to nip disorder and lawlessness in the bud.
EU-institutionerna bör ägna större uppmärksamhet åt aktuella händelser i medlemsstaterna, och måste vid behov reagera och agera omedelbart för att kväva oroligheter och laglöshet i dess linda.