EN net
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

net (även: network, screen, web)
volume_up
nät {neut.}
Perhaps it is somewhat misleading to point the finger at one particular type of net.
Det kanske är en aning missvisande att peka ut en särskild typ av nät.
And that's what we called the Net; that was the Internet of nets.
Det är det vi kallade för nätet -- det var ett Internet av nät.
You have a large net in the middle with two steel doors on either end.
Man har ett stort nät i mitten men två stål dörrar på varena sida.
net (även: mesh, meshwork, network)
No country can compete in the world without such a net.
Inget land kan konkurrera på världsmarknaden utan ett sådant nätverk.
Then it could plan on banning these nets by summer 1998.
Man skulle då kunna föreställa sig att dessa nätverk med stor sannolikhet kommer att vara förbjudna inför sommarsäsongen 1998.
But those who use the Net, and the service providers, are easier to identify and far easier to identify than is the case with the present-day media.
Användarna av nätverket och operatörerna är dock lätta att identifiera och då mycket lättare än vid nuvarande medier.
net (även: hand net)
volume_up
håv {utr.}
Here's a net in the sea, and the fish have been pulled from the sea into this net.
Jag ska måla ett diagram för dig! ... här är ett fisknät i havet, och all fisk har blivit uppfiskade i det här nätet.
Fishermen from other countries use nets up to 2.5 kilometres long and in the Bay of Biscay nets up to 25 kilometres are allowed.
Fiskare från andra länder använder garn på upp till 2, 5 km och i Kantabriska havet är garn på upp till 25 km tillåtna.
3.Does it consider it legitimate that Danish seine nets were given a code and could be used in Greek waters up to 31 May 2010?
3.Anser kommissionen att det är lagligt att fiskeredskapet bottentrål har försetts med en kod och att redskapet används i de grekiska haven fram till den 31 maj 2005?

2. sport

net (även: goal net)

Användningsexempel för "net" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe net effect, it seems, is that we pay directly for the spoiling of our water.
Nettoeffekten blir förmodligen att vi betalar för att förstöra våra vattenresurser.
EnglishIt might also be appropriate to incorporate a safety net into the overall package.
Det kunde också vara vettigt att inkludera ett säkerhetsnät i det totala paketet.
EnglishThe net contribution should not, therefore, exceed roughly 0.4% of a country’s GDP.
Nettobidraget borde därför inte överstiga förslagsvis 0,4 procent av landets BNP.
EnglishThe common funding of agriculture would have an immense impact on net contributions.
Förslaget skulle alltså lösa det finansieringsproblem som hotar östutvidgningen.
EnglishWe actually have a safety net in place in situations where the farmers need support.
Det finns faktiskt ett säkerhetsnät för situationer då jordbrukarna behöver stöd.
EnglishIn fact, half of Swedish net exports are products from the forestry industry.
Hälften av den svenska nettoexporten är i själva verket produkter från skogssidan.
EnglishNo one knows how much it would cost - it is called the European safety net.
Ingen vet hur mycket det skulle kosta - det kallas det europeiska säkerhetsnätet.
EnglishIt is also easy for professional criminals to avoid getting caught in the net.
Det blir dessutom enkelt för yrkeskriminella att undvika att fastna i nätet.
EnglishThere was then no net increase in the fishing efforts base line for MAGP IV.
Det var därför ingen nettoökning av grundnivån i fisket för utvecklingsprogrammet.
EnglishIt also advocates a safety net and promotes the association of small farmers.
Man förespråkar även ett skyddsnät och främjar sammanslutningar av små jordbrukare.
EnglishThe objective to reduce the administrative burden by 25% must be a net objective.
målet att minska den administrativa bördan med 25 procent måste vara ett slutligt mål.
EnglishAll this has meant that Taiwan's net migration rate stands at just 0.15%.
Allt detta har inneburit att Taiwans nettomigration ligger på bara 0,15 procent.
EnglishOne final word on net balances, an issue which was addressed several times.
Till sist ett par ord i frågan om nettosaldot som flera gånger har tagits upp.
EnglishA company's net worth; that is, a company's total assets minus total liabilities.
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld.
EnglishAt the same time, we are creating a European stability mechanism safety net.
Samtidigt skapar vi ett skyddsnät i form av en europeisk stabilitetsmekanism.
EnglishAnd so the net result is that we do better in general, objectively, and we feel worse.
Slutresultatet är att vi rent objektivt har det bättre samtidigt som vi mår sämre.
EnglishHowever, because of their 'accountant' attitude, the net payers are not interested.
Men på grund av sina räkenskapskunniga visioner vill nettobetalarna inte veta av det.
EnglishWe are spreading our net a lot wider this time, hopefully not too thinly.
Den här gången sprider vi nätet bra mycket vidare, förhoppningsvis inte för tunt.
EnglishBut I am sorry that the net-contributor issue is not being resolved at all.
Men jag beklagar att frågan om nettobetalare över huvud taget inte har klarats upp.
EnglishWhy can people not see that the euro crisis cannot be resolved with the safety net?
Varför inser inte människor att eurokrisen inte kan lösas med hjälp av ett skyddsnät?