EN to negotiate
volume_up
[negotiated|negotiated] {verb}

1. allmänt

But if the government refuses to negotiate with the rebels, who will negotiate with them?
Men om regeringen inte vill förhandla med rebellerna, vem skall då förhandla med rebellerna?
They can negotiate - we can negotiate - with each other, but we cannot negotiate with science.
De kan förhandla - vi kan förhandla - med varandra, men vi kan inte förhandla med vetenskapen.
We can negotiate in every area, but we cannot negotiate with nature.
Vi kan förhandla inom alla områden, men vi kan inte förhandla med naturen.
Then they may travel far, negotiating many turns and even overcoming engine failures.
Sedan kan de färdas långt, förhandla om många svängar och till och med klara av motorfel.
How is anyone to feel confident about negotiating with the EU if we cannot finalise this agreement with South Africa?
Hur skall man kunna tro på förhandlingar med EU, om man inte kan klara av ett sådant här avtal med Sydafrika?
They had tried to negotiate one of those dreadful Irish country roads in the dark and they were not used to the different driving conditions of Ireland.
De hade försökt klara av en av de otäcka irländska landsvägarna i mörkret och de var inte vana vid Irlands annorlunda körförhållanden.
Therefore, let us allow the Vatican to negotiate with the Cuban Government, in order to resolve certain problems relating to the Catholic Church.
Låt oss således överlåta på Vatikanen att förhandla med de kubanska myndigheterna och lösa vissa problem som har att göra med den katolska kyrkan.
to negotiate
We are pondering how to surmount the hurdles and negotiate a good free-trade agreement with the ASEAN countries.
Vi diskuterar hur vi ska övervinna hindren och kunna förhandla fram ett bra frihandelsavtal med länderna i Asean.
That is why it was important to overcome any opposition – and I visited some of these countries myself when the agreements were being negotiated.
Det är därför som det var viktigt att övervinna allt motstånd – och jag besökte själv några av de här länderna när avtalen förhandlades fram.
to negotiate (även: to bring about)
This is why we are trying continually to achieve a negotiated solution.
Därför försöker vi hela tiden att till stånd en förhandlingslösning.
   Mr President, we have heard several times during this debate of the need for a negotiated settlement and a peace process.
Vi har flera gånger under debatten hört om nödvändigheten att till stånd en förlikning och en fredsprocess.
Planned in a way foreseen by this Strategy, there is ample green space, wide easy to negotiate roads and community infrastructure.
Det omfattar ett stort grönområde, och vägar och lokal infrastruktur är enkla att till stånd.
to negotiate
It is unacceptable for employers in Member States that opt out to negotiate longer working hours, even up to 65 hours a week.
Det är oacceptabelt att arbetsgivare i medlemsstaterna kan utnyttja undantaget för att förhandla sig till längre arbetstider, ända upp till 65 timmar per vecka.
to negotiate
to negotiate

2. handel

to negotiate

Användningsexempel för "to negotiate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI think that perhaps it is even a good thing that UNICE declined to negotiate.
Jag anser att det kanske rentav är bra att Unice har avvisat förhandlingar.
EnglishThey meet every week in Brussels and negotiate the larger part of our laws.
De träffas varje vecka i Bryssel och förhandlar fram merparten av våra lagar.
EnglishI have three priorities when we negotiate the Eighth Framework Programme.
Jag har tre prioriteringar inför våra förhandlingar om det åttonde ramprogrammet.
EnglishYou negotiate with third country partners; you set the terms of cooperation.
Ni förhandlar med våra partner i tredjeländer. Ni bestämmer villkoren för samarbetet.
EnglishThis will give us a framework that will make it easier to negotiate future agreements.
Därigenom får vi en ram som blir till hjälp när framtida avtal skall träffas.
EnglishLet them negotiate: I can assure you they are excellent and extremely clever negotiators.
Jag kan försäkra er om att de är excellenta och mycket intelligenta förhandlare.
EnglishThis protection is important and we must fight for it when we negotiate with the Council.
Detta är ett viktigt skydd och det måste vi slåss för när vi förhandlar med rådet.
EnglishFor all these reasons, the EU's strategy must be to negotiate seriously and firmly.
Av alla dessa skäl måste EU:s strategi var allvarligt menade och bestämda förhandlingar.
EnglishThis will give us the strongest position when we negotiate with the Council.
Detta ger oss den starkaste ställningen vid våra förhandlingar med rådet.
EnglishWe can negotiate well together, whether the Council is on the same side or our opponent.
Vi förhandlar väl ihop, oavsett om rådet eller vår opponent är på samma sida.
EnglishEurope has to negotiate from a position of strength in this global regime.
Europa måste i förhandlingarna utgå från sin starka ställning i detta globala system.
EnglishThat is why it is regrettable that it was not possible to negotiate this with the Council.
Det är därför beklagligt att det inte gick att komma överens med rådet om det.
EnglishWe trade with these countries and also negotiate with them on equal terms.
Vi handlar med dessa länder och förhandlar också med dem på lika villkor.
EnglishA commitment was also obtained from the United States to negotiate the second stage.
Vi erhöll även en garanti från Förenta staterna om att ett andra avtal ska förhandlas fram.
EnglishHow is Mercosur qualified, politically speaking, to negotiate with the European Union?
På vilket sätt har Mercosur behörighet, i politisk mening, att ingå förhandlingar med EU?
EnglishThis will give us the strongest position when we negotiate with the Council.
Detta kringgår frågan om det alls behövs några bestämmelser om detta.
EnglishThe first obstacle we need to negotiate is the mutual recognition of supervisory rules.
Den tröskel som vi först måste kliva över är ett ömsesidigt erkännande av kontrollregler.
EnglishIt is highly debatable whether it is actually still advisable to continue to negotiate.
Det kan verkligen debatteras om det ens är tillrådligt att fortsätta med förhandlingarna.
EnglishThen they negotiate in secret and keep the content under a new name.
Sedan förhandlar de i hemlighet och behåller innehållet med ett nytt namn.
EnglishOur President does indeed have to take to the Vienna Council a document on which to negotiate.
Ordföranden måste mycket riktigt kunna ta med sig ett förhandlingsdokument till Wien.