"to neglect" - Svensk översättning

EN

"to neglect" på svenska

EN to neglect
volume_up
[neglected|neglected] {verb}

1. allmänt

They cannot afford to neglect this area in their negotiations.
Länderna får inte under förberedelserna tillåta sig att försumma detta område.
In our view we should neglect no possible way of preventing these accidents.
Enligt vår mening får vi inte försumma någon möjlighet när det gäller förebyggande åtgärder.
On the other hand, this is such an important matter that we cannot neglect it.
Å andra sidan är detta en så viktig fråga att vi inte får försumma den.
Moldova is a hostage of the Transnistria problem, a fact that we must not neglect.
Moldavien har tagits som gisslan i Transnistrienproblemet, en omständighet som vi inte får negligera.
No option on our agenda should be neglected in order to reduce our energy import dependency.
Vi får inte negligera något alternativ på vår agenda för att minska vårt beroende av importerad energi.
In the longer term, however, we cannot neglect the need to promote democracy, the rule of law and human rights in the region, as well as to push ahead with internal reforms in Uzbekistan.
På längre sikt kan vi dock inte negligera behovet av att främja demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna i regionen, liksom att gå vidare med inre reformer i Uzbekistan.
to neglect
to neglect

2. näringsliv

to neglect (även: to fail, to omit)
Member States cannot neglect to expand, improve and implement the Barcelona targets in all Member States.
Medlemsstaterna får inte underlåta att utöka, förbättra och genomföra Barcelonamålen.
By neglecting to set aside provisions for waste disposal, the eastern Member States have far more in common with the western Member States than many of us would like to admit.
Genom att underlåta att avsätta medel för hanteringen av kärnavfall har de östra medlemsstaterna haft mycket mer gemensamt med de västra medlemsstaterna än vad många av oss vill erkänna.
to neglect (även: to fail)

Användningsexempel för "to neglect" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishPerhaps it is easier for us, and that is, if you like, an advantage of neglect.
Kanske är det lättare hos oss och det är, om man så vill en försumlighetens fördel.
EnglishIt is particularly important that we do not neglect the education of young people.
Det är särskilt viktigt att vi inte negligerar unga människors utbildning.
EnglishTo discuss priorities for the economy would be to neglect the economy as a whole.
Att diskutera ekonomiska prioriteringar skulle vara att nonchalera ekonomin som helhet.
EnglishIt is a disgraceful neglect by all of us of our duties in the single market.
Det är en skamlig försummelse av oss alla av våra skyldigheter på den inre marknaden.
EnglishWe cannot afford to neglect each other, and we must cooperate closely.
Vi har inte råd att strunta i varandra, och vi måste samarbeta nära tillsammans.
EnglishTo the horrors of war have been added neglect, indifference and silence.
Förutom krigets grymheter kan vi lägga till försummelse, likgiltighet och tystnad.
EnglishObjective 1 is just beginning to work to redress hundreds of years of neglect of my area.
Mål 1 håller just på att börja avhjälpa hundratals års försummelser i mitt område.
EnglishThe report raises no objections to Agenda 2000's neglect of Lomé and the ACP countries.
Betänkandet chockeras inte över att Agenda 2000 har glömt bort Lomé och AVS-länderna.
EnglishNonetheless, I would ask the Commission not to neglect education, youth and culture.
Jag vill ändå vädja till kommissionen att inte glömma bort utbildning, ungdom och kultur.
EnglishOn the other hand, we should not neglect the target limit of 147 g to be achieved by 2020.
Å andra sidan bör vi inte bortse från den gräns på 147 g som ska uppnås senast 2020.
EnglishHuman neglect, however, is a further factor that should not be discounted.
Försumlighet från människornas sida är emellertid en faktor som man inte bör bortse från.
EnglishBut you cannot expect 150 years of neglect and oppression to be cured in five.
Men man kan inte förvänta sig att 150 år av försummelse och förtryck kan repareras på fem år.
EnglishPlacing the emphasis on education is an excellent way to go, but neglect is easy.
Att lägga tonvikten på utbildning är en utmärkt väg framåt, men det är lätt att vara försumlig.
EnglishAbove all, we must not neglect the cause of religious freedom in India.
Vi får framför allt inte glömma bort frågan om religionsfrihet i Indien.
EnglishThis neglect of EU environmental laws cannot be allowed to continue.
Denna försumlighet när det gäller EU:s miljölagstiftning kan inte tillåtas fortsätta.
EnglishIf it were to neglect these, this would have an overall impact on the progress of talks.
Om dessa plikter förbises kommer det att påverka hela samtalsförloppet.
EnglishFirstly, the report appears to neglect the boundaries of the legislator's action.
För det första tycks man i betänkandet bortse från att lagstiftarens handlingsutrymme är begränsat.
EnglishI agree with Mrs Mann that the country has seen decades of neglect.
Jag instämmer med Erika Mann i att landet har försummats under årtionden.
EnglishThis way, they will not be able to neglect their responsibility to improve security for long.
På så sätt kan de inte längre strunta i att ta sitt ansvar för att förbättra säkerheten.
EnglishWe should also not neglect radio as a good way of getting information.
Vi får heller inte glömma bort att radio är en bra informationskanal.