EN

need {substantiv}

volume_up
We see the need for reform, and the need for reform for our farmers.
Vi ser att det finns ett behov av reformer, och vi ser ett behov av reformer för våra jordbrukare.
The general directorate for agriculture is certainly in need of a good airing.
Generaldirektoratet för jordbruk är bestämt i behov av en ordentlig ventilering.
We cannot leave unheeded our citizens' need for truthful product information.
Vi kan inte negligera våra medborgares behov av sanningsenlig produktinformation.
Europe's borders must be open to people in need, fleeing their homeland.
Europas gränser måste vara öppna för människor i nöd, som flyr från sin hembygd.
These are people in need and we should be aware of our own humanitarian responsibilities.
Det handlar om människor i nöd och om att vi visar vårt humanitära ansvar.
There is a saying in my country – a friend in need is a friend indeed.
Det finns ett ordspråk i mitt land – en vän i nöd är en verklig vän.
Hence the need for a coordinated, effective EU response rather than simply leaving it in the hands of the Member State initially affected.
Ytterligare en svårighet avseende havsföroreningar, är att beroende på havets karaktär så kan de snabbt spridas till många medlemsstaters kuster samtidigt.
The European Union will need to play its part in overcoming differences in the next few weeks.
Europeiska unionen måste göra sitt när det gäller att övervinna svårigheterna under de kommande veckorna.
In view of the difficulties and of the crucial need to consolidate this circle, any further enlargement must be ruled out.
Med hänsyn till svårigheterna och det angelägna behovet av att konsolidera denna cirkel måste varje ytterligare utvidgning uteslutas.

Användningsexempel för "need" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe need to come together with a clear offer of massive international assistance.
Vi måste samlas kring ett tydligt erbjudande om massivt internationellt bistånd.
EnglishWe need to look forward to the intensification of ties with Taiwan in the future.
Vi måste se fram emot att intensifiera våra förbindelser med Taiwan i framtiden.
EnglishInstitutions will last, so we need to have institutions for the enlarged Europe.
Institutioner finns kvar, och därför behövs institutioner för det utvidgade EU.
EnglishBut I think we need to understand and remember why we have an interim agreement.
Men jag anser att vi måste förstå och komma ihåg varför vi har ett interimsavtal.
EnglishWe now need to respond to this state of affairs, and not continue to tolerate it.
Nu måste vi ta itu med dessa förhållanden, och inte fortsätta att acceptera dem.
EnglishIt is not about diluting the availability of health services for women in need.
Det handlar inte om att urvattna tillgången till sjukvård för behövande kvinnor.
EnglishMinorities and majorities need to be given room for human and cultural exchange.
Minoriteter och majoriteter måste få utrymme för mänskligt och kulturellt utbyte.
EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Företagsägare som ska gå i pension måste planera företagsöverlåtelsen i förväg.
English   – Mr President, I do not believe there was any need for further deliberation.
   – Herr talman! Jag tror inte att det behövdes något ytterligare övervägande.
EnglishParliament can decide with majorities: in the Council, we need all 15 to agree.
Parlamentet kan fatta majoritetsbeslut, i rådet krävs det ett godkännande av 15.
EnglishI think that we will need to be very prudent in the management of some dossiers.
Jag tror att vi får vara mycket försiktiga vid handläggningen av vissa ärenden.
EnglishWe have to recognise that both Parliament and peoples will need to ratify entry.
Vi måste erkänna att både parlament och befolkning måste godkänna anslutningen.
EnglishI do not deny that it is very difficult, but we need to work in that direction.
Jag förnekar inte att det är mycket svårt, men vi måste arbeta i den riktningen.
EnglishOf course our Parliament would also need to be accorded the authority due to it.
Naturligtvis skall även parlamentet få alla de befogenheter som tillkommer det.
EnglishIt will need to become more realistic if this legislative process is to continue.
Det måste bli mer realistiskt om lagstiftningsförfarandet skall kunna fortsätta.
EnglishMy final observation concerns the need for universal access to childcare centres.
Min sista kommentar rör behovet av en allmän tillgång till förskoleinrättningar.
EnglishTherefore I think there are two basic matters which need to be tackled urgently.
Därför är det, enligt min mening bråttom att ta itu med två grundläggande frågor:
EnglishWe need, however, as other speakers have said, a balanced and sensible approach.
Vi måste, som andra talare redan sagt, inta en balanserad och förnuftig hållning.
EnglishSecondly, we need to understand how important culture is for those who produce it.
För det andra måste vi förstå hur viktig kulturen är för dem som producerar den.
EnglishThere will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.
Utan tvekan kommer det att komma en eller annan utmaning som man måste ta sig an.