"necessarily" - Svensk översättning

EN

"necessarily" på svenska

EN

necessarily {adverb}

volume_up
The functioning of the institutions does not necessarily imply a revision of the Treaties.
Institutionernas funktionssätt kräver inte nödvändigtvis en fördragsrevidering.
The representative need not necessarily be physically present in the host country.
Representanten behöver inte nödvändigtvis vara fysiskt närvarande i värdlandet.
But these hypotheses are not necessarily the same for every country.
Dessa antaganden blir inte nödvändigtvis likadana i de olika länderna.
That does not necessarily apply to the Commission proposals when they come out.
Detta gäller inte med nödvändighet kommissionens förslag när de läggs fram.
Our vision of Algeria is necessarily part of a long term perspective.
Vår vision om Algeriet ingår med nödvändighet i ett långsiktigt perspektiv.
We do not want return necessarily to become more difficult.
Vi vill inte att återvändande med nödvändighet ska bli svårare.
necessarily
And that ecology is necessarily relative, historical and empirical.
Och den miljön är ovillkorligen relativ, historisk och empirisk.
But the double label does not necessarily have to raise prices.
Den dubbla märkningen måste emellertid inte heller ovillkorligen leda till fördyringar.
This instrument must necessarily be linked to rigorous and careful budgetary policies in the Member States.
Detta instrument måste ovillkorligen vara kopplat till en sträng och försiktig budgetpolitik i medlemsstaterna.

Användningsexempel för "necessarily" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is not necessarily usual that one clears it with the rapporteur, Mr Mikolášik.
Det är inte helt ovanligt att man inte tar upp ändringsförslag med föredraganden.
EnglishThe representative need not necessarily be physically present in the host country.
Representanten behöver inte nödvändigtvis vara fysiskt närvarande i värdlandet.
EnglishI am aware that my answers are necessarily incomplete given the time available.
Jag är medveten om att mina svar är ofullständiga, med tanke på den utsatta tiden.
EnglishIt need not necessarily be a cartel, though you never can be sure that it is not.
Det behöver inte vara fråga om en kartell, även om man aldrig kan vara säker.
EnglishThis was primarily a technical problem and not necessarily one about policy.
Det var i första hand ett tekniskt problem och inte nödvändigtvis ett politiskt.
EnglishGreat formal power does not necessarily mean better decision-making, as we know.
Stor formell makt innebär inte nödvändigtvis ett bättre beslutsfattande, som vi vet.
EnglishIt breaks new ground, but not necessarily in the way in which we talk about it.
Det bryter nya vägar, men inte nödvändigtvis på det sätt som vi diskuterar.
EnglishWe do not necessarily need European hero-movie astronauts for this in Europe.
Vi behöver inte nödvändigtvis europeiska filmhjältesastronauter för detta i Europa.
EnglishThis is a necessarily pragmatic approach which allows significant progress.
Detta är en nödvändigt, pragmatiskt förfarande som tillåter betydande framsteg.
EnglishJust because something is natural, it does not necessarily mean it is healthy.
Bara för att något är naturligt betyder inte det nödvändigtvis att det är hälsosamt.
EnglishThat does not necessarily apply to the Commission proposals when they come out.
Detta gäller inte med nödvändighet kommissionens förslag när de läggs fram.
EnglishIt need not necessarily impose a major burden on the European Union budget.
Den behöver inte nödvändigtvis lägga en stor börda på Europeiska unionens budget.
EnglishI am not necessarily committed to moving further than we have done so already.
Jag är inte helt övertygad om att vi måste gå längre än vi redan har gjort.
EnglishShips can easily be bought in Asia and do not necessarily have to be bought in Europe.
Fartyg kan med lätthet köpas i Asien och behöver inte nödvändigtvis köpas i EU.
EnglishThis treatment does not necessarily apply to support or maintenance grants and loans.
Du har däremot inte automatiskt rätt till stipendier, studiemedel eller studielån.
EnglishThis is not what should necessarily be happening in a European Parliament report.
Detta är inte något som normalt borde äga rum i ett betänkande från Europaparlamentet.
EnglishThe challenges facing us are complex, and the responses must necessarily be holistic.
Vi står inför komplexa utmaningar och därför måste svaren präglas av en helhetssyn.
EnglishThis, however, does not necessarily happen to electric toothbrushes or shavers.
Men detta sker inte obetingat när det gäller elektriska tandborstar eller rakapparater.
EnglishBut I do not think this instrument is necessarily going to achieve that overnight.
Men jag anser inte att detta verktyg nödvändigtvis kommer att åstadkomma detta direkt.
EnglishThat does not necessarily follow - but I do not know when the job becomes vacant!
Detta är inget säkert resultat - men jag vet inte när jobbet blir ledigt!

Synonymer (engelska) till "necessarily":

necessarily