EN near
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

near (även: close, familiar, nigh, close one)
volume_up
nära {adj.}
It is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Det är inte bara ryssarna som betraktar dessa länder som ”det nära utlandet”.
It is expected that accuracy to 45 centimetres will be possible in the near future.
Man räknar med att en noggrannhet på 45 centimeter kommer att bli möjlig i en nära framtid.
I am sure that we will be discussing this issue again in the near future.
Jag är säker på att vi kommer att diskutera denna fråga på nytt inom en nära framtid.
near
So, you have a near-permanent solution for reinvasion of termites.
Man har en nästan permanent lösning för återkommande termitinvasioner.
That committee, in a near unanimous decision, endorsed my opinion on this Constitution.
Utskottet stödde nästan enhälligt mitt yttrande om konstitutionen.
The introduction of a unilateral tax regime saw their near total relocation to London.
Införandet av en unilateral skatteordning innebar att nästan all sådan handel flyttades till London.
near
We all have examples near us of how noise affects us every day.
Vi har alla närliggande exempel på hur bullret varje dag påverkar oss.
near
near (även: nearby, close-by)
near
volume_up
hitre {adj.}

2. sport: "riding"

near
volume_up
vänster {adj.} (ridning)

Användningsexempel för "near" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThese will undoubtedly have to reckon with requirements to match in the near future.
Dessa måste utan tvivel räkna med krav för att passa in i den närmaste framtiden.
EnglishThis will happen in the near future thanks to a new act which has now been promised.
Det kommer att ske inom en snar framtid genom en ny lag som redan har utlovats.
English If so, will the Commission submit proposals concerning it in the near future?
 Om så är fallet, kommer kommissionen inom kort att utarbeta förslag i detta syfte?
EnglishHowever, there are no signs that this is likely to be achieved in the near future.
Det ser inte ut som om detta skulle kunna uppnås inom den närmaste framtiden.
EnglishWe are somewhere near to getting an agreement on that through Mrs Haug's report.
Vi är i närheten av att få ett avtal om detta tack vare Haugs betänkande.
EnglishTo see 400 000 people once again near starvation, it gets me, it gets everyone.
Därför berör det mig att se 400 000 människor hotas av svältdöden, men det berör alla.
EnglishWould the Commission consider such a recommendation in the very near future?
Överväger kommissionen att göra en sådan rekommendation inom den närmaste framtiden?
EnglishIn my own country we face the proposed plant at Drogenbos near Brussels.
I mitt land konfronteras vi med den planerade ugnen i Drogenbos utanför Bryssel.
EnglishThe parties concerned are expected to reach final agreement on this in the near future.
Detta kommer förmodligen att slutgiltigt klarläggas mellan de berörda parterna.
EnglishThe al-Kurd case in East Jerusalem does not fall anywhere near that category.
Fallet med familjen al-Kurd i östra Jerusalem är inte i närheten av detta.
EnglishI believe that this is a record which will not be matched in the near future.
Jag tror att detta är ett rekord som inte kommer att slås inom den närmaste framtiden.
EnglishThis is an area that I would like to see developed further in the near future.
Det här är ett område där jag skulle vilja se en vidareutveckling inom en snar framtid.
EnglishI hope that the Commission lays down proposals on these matters in the near future.
Jag hoppas att kommissionen med det snaraste lägger fram förslag om dessa.
EnglishHe can look forward to further progress in this respect in the near future.
Han kan inom den närmaste tiden se fram emot ytterligare framsteg inom detta område.
EnglishI voted in favour of it, because Croatia should become a Member State in the near future.
Jag röstade för den eftersom Kroatien bör bli medlem i EU inom en snar framtid.
EnglishWill the Commission place this issue on the agenda of the WTO in the near future?
Är kommissionen beredd att inom en snar framtid föra upp denna fråga på WTO:s dagordning?
EnglishWe are expecting the Convention to look at the issue in the near future.
Vi förväntar oss att konventet skall se över denna fråga inom en snar framtid.
EnglishThis case will be dealt with at a Commission meeting in the near future.
Ärendet kommer att behandlas vid ett möte i kommissionen inom en snar framtid.
EnglishNor can we anticipate any reduction of bureaucracy in the near future.
Vi kan heller inte räkna med att byråkratin kommer att minska den närmaste tiden.
EnglishHowever, it is something that we will come back to and look at again in the near future.
Det är emellertid något som vi kommer att titta på igen inom en snar framtid.