EN

navigation {substantiv}

volume_up
1. allmänt
navigation
It requires orders in United States yards for internal navigation.
Den kräver att anbudsförfarandet sker i USA för intern navigation.
We talk about telecoms, navigation and Earth observation.
Vi talar om telekommunikation, navigation och jordobservationer.
Using the navigation buttons connect up the display of the sheet tabs for all sheets.
Med kommandoknapparna för navigation bläddrar du bland registerflikarna för alla tabeller.
navigation
GALILEO, Europe's satellite navigation and positioning system, is launched.
Galileo, det europeiska satellitsystemet för positionsbestämning och navigering, lanseras.
The following table provides an overview of the keys used for navigation.
Följande tabell är en översikt över tangenternas funktioner för navigering.
Like inland waterway navigation, coastal navigation also deserves greater attention and promotion.
Också kustsjöfart förtjänar liksom navigering på inre vattenvägar att uppmärksammas och främjas.
navigation (även: shipping)
This church houses the international memorial for civil maritime navigation.
I denna kyrka finns det internationella minnesmärket för civil sjöfart.
In 1823, Andrews and Prichard were granted exclusive rights for arterial navigation within the Austrian territories.
1823 fick John Andrews och Joseph Pritchard ensamrätt att bedriva sjöfart på floderna i Österrike.
I hope the Commission will be successful in its discussion of navigation and the future.
Jag hoppas, att kommissionen lyckas med att ta tag i denna diskussion om sjöfarten och framtiden.
navigation
2. transport
navigation
SV

navigation {utrum}

volume_up
Den kräver att anbudsförfarandet sker i USA för intern navigation.
It requires orders in United States yards for internal navigation.
Vi talar om telekommunikation, navigation och jordobservationer.
We talk about telecoms, navigation and Earth observation.
Med kommandoknapparna för navigation bläddrar du bland registerflikarna för alla tabeller.
Using the navigation buttons connect up the display of the sheet tabs for all sheets.

Användningsexempel för "navigation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI believe we are more likely to get that than the satellite navigation system.
Jag tror att det är mer sannolikt att vi får det än ett satellitnavigeringssystem.
EnglishFor that reason, I think that the air navigation services will do a good job here.
Jag tror därför att flygtrafiktjänsterna kommer att uföra ett bra arbete här.
English(DA) The Galileo programme is an EU programme for satellite-based radio navigation.
(DA) Galileoprogrammet är ett EU-program för satellitbaserad radionavigering.
EnglishAs such, it is an important proposal to promote European inland navigation.
Därför är detta förslag viktigt för främjandet av den europeiska inlandssjöfarten.
EnglishThe European Parliament suggests introducing the use of a satellite navigation system.
Europaparlamentet föreslår att satellitbaserad positionsbestämning skall införas.
EnglishNowadays, satellite navigation is an indispensable tool in our daily lives.
Nu för tiden är satellitnavigering ett oumbärligt verktyg i vårt dagliga liv.
EnglishThe Galileo programme is an EU programme for satellite-based radio navigation.
Galileoprogrammet är ett EU-program för satellitbaserad radionavigering.
EnglishThe GPS satellite navigation system and semiconductor technology are but two examples.
Satellitbaserade navigeringssystem och halvledarteknik är bara två exempel.
EnglishThe object to be selected can be defined in the Navigation floating toolbar.
Det objekt dit Du vill komma kan Du ange på utrullningslisten Navigation.
EnglishThe advantages which the satellite navigation systems provide are sensational.
Det satellitbaserade navigationssystemet medför sensationella fördelar.
EnglishThe following table provides an overview of the keys used for navigation.
Följande tabell är en översikt över tangenternas funktioner för navigering.
EnglishWe must therefore spare no expense with regard to maritime navigation.
Vi måste alltså satsa på rätten att bedriva kustfart inom andra medlemsstater.
EnglishThis is a map that grows and glows and becomes your navigation for the rest of the book.
Det här är en karta som växer och lyser och blir din navigation för resten av boken.
EnglishThis church houses the international memorial for civil maritime navigation.
I denna kyrka finns det internationella minnesmärket för civil sjöfart.
EnglishHowever, other rules, for maritime navigation for example, are still lacking.
Det behövs dock fortfarande bestämmelser, bland annat för sjöfarten.
EnglishGALILEO, Europe's satellite navigation and positioning system, is launched.
Galileo, det europeiska satellitsystemet för positionsbestämning och navigering, lanseras.
EnglishUsing the navigation buttons connect up the display of the sheet tabs for all sheets.
Med kommandoknapparna för navigation bläddrar du bland registerflikarna för alla tabeller.
EnglishWe have recognised that air navigation services are of general and security interest.
Vi har erkänt att flygledningstjänsten har ett allmänintresse och ett ansvar för säkerhet.
EnglishFirstly, a satellite navigation system will be used on road vehicles from 2007.
För det första kommer vägfordonen från och med 2007 att utrustas med satellitnavigeringssystem.
EnglishUp until now, air navigation has been - and is still - managed by national systems.
Fram till idag har flygtrafiken hanterats av, och hanteras fortfarande av, nationella system.

Synonymer (engelska) till "navigation":

navigation
navigator