EN

nature {substantiv}

volume_up
1. allmänt
There is no lack of reliable information on the nature of the present Iraqi regime.
Tillförlitlig information om den nuvarande irakiska regimens natur saknas inte.
Such participation reveals the true nature of the Community institutions.
På det här sättet visualiseras verkligen gemenskapsinstitutionernas rätta natur.
And I was thinking, well I'm trying to think nature, nature, nature.
Och jag tänkte, eller jag försöker tänka natur, natur, natur.
nature (även: bang, bat, battle, belt, bilge, blow, brand, breed, buffet, clip)
For consumers a price mechanism of this nature is totally unsatisfactory.
För konsumenterna är en prismekanism av detta slag helt otillfredsställande.
It will thus need to be raised again in separate meetings of a bilateral nature.
Det måste alltså på nytt ske vid särskilda sammanträden av bilateralt slag.
Measures of a non-legislative nature encompass a wide range of activities.
Åtgärder av icke-lagstiftande slag omfattar en bred skala av verksamheter.
Are we talking about the nature of the works required to provide water services?
Talar vi om vilken typ av insatser som krävs för att de skall ge effekt?
A human and environmental disaster of this nature must never recur.
Denna typ av mänsklig och miljömässig katastrof får inte inträffa.
But we also need to be aware of the nature of the threat that we are dealing with.
Men vi måste också vara medvetna om den typ av hot som vi har att göra med.
Information on the nature of the virus is protected, is kept secret.
Informationen om virusets beskaffenhet är konfidentiell och sekretessbelagd.
The precise nature of the reform should be achieved in a balanced and measured way.
Reformens exakta beskaffenhet bör uppnås på ett balanserat och väl avvägt sätt.
They seriously question the nature and direction of the EU project.
De ifrågasätter på allvar EU-projektets beskaffenhet och inriktning.
Mr President, I am more optimistic, perhaps it is my nature.
Herr ordförande, jag är mer optimistisk, det är kanske min läggning.
A second possibility is that there will be evolution of the traditional kind, natural, imposed by the forces of nature.
En andra möjlighet är att den traditionella sortens evolution kommer att fortsätta, naturlig, styrd av naturkrafter.
We advocate an international legal system, which may also include peace initiatives of a military nature of the type undertaken for some time by the UN and the OSCE.
Vi är anhängare av en internationell rättsordning som också kan innefatta fredsinsatser av militär karaktär av en sort som FN och OSSE sedan länge sysslar med.
This directive is extremely technical in nature and its main objective is to facilitate the use of all kinds of trains using all kinds of networks.
Det här direktivet har en mycket teknisk karaktär och är särskilt inriktat på att underlätta användandet av diverse sorters tåg på diverse sorters nät.
2. "environmental protection"
nature
Watson was in fact listening to very low-frequency radio emissions caused by nature.
Watson lyssnade faktiskt på väldigt lågfrekvent radiostrålning orsakad av naturen.
It is the most efficient, pleasure-delivery system... ever devised by nature.
Mest effektiva njutningskapaciteten naturen någonsin skapat!
This situation is proof of the true nature of American-style globalisation.
Denna situation visar den verkliga naturen hos en globalisering av amerikanskt snitt.

Användningsexempel för "nature" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
Det strategiska partnerskapet måste vara omfattande och tillämpas steg för steg.
EnglishI am not objecting to the ambitious nature of the savings, but their unfairness.
Jag är inte emot att sparandet läggs på en ambitiös nivå, men det slår orättvist.
EnglishWe cannot separate women's rights from the recognition of woman's special nature.
Man kan inte särskilja kvinnors rättigheter och erkännandet av kvinnans särdrag.
EnglishYes, I am an impatient person by nature, but I just thought I would mention that.
Ja, jag är otålig till min natur, men jag tyckte bara att jag skulle nämna detta.
EnglishThis is despite the fierce competition to get published in Science or in Nature.
Detta trots att konkurrensen att komma med i Science eller Nature är stenhård.
EnglishNature's imagination is so boundless compared to our own meager human imagination.
Naturens fantasi är så gränslös jämfört med vår egen torftiga mänskliga fantasi.
EnglishThat would lead to Europe becoming – as Thomas Hobbes said – a state of nature.
Det skulle leda till att EU hamnar i – som Thomas Hobbes sa – ett naturtillstånd.
EnglishWe have to adapt to the limitations of nature to a much greater degree than today.
Vi måste i mycket större utsträckning än i dag rätta oss efter naturens gränser.
EnglishThe decision suggests half-measures, which are by their very nature insufficient.
I beslutet föreslås halvmesyrer, vilka till själva sin natur är otillräckliga.
EnglishChina’s power – both now and in the future – is not exclusively military in nature.
Kinas makt – både nu och i framtiden – är inte enbart militär till sin karaktär.
EnglishIt is not, in my opinion, of such a nature that it undermines multilateralism.
Det är enligt min åsikt inte utformat så att det undergräver multilateralismen.
EnglishI should like to make one or two points on the nature of the scourges we face.
Jag skulle vilja säga en eller två saker om arten av de gissel som vi står inför.
EnglishBut which is more important, getting into Nature or Science or getting published?
Men vad är viktigast: att komma in i Nature eller Science eller att publicera?
EnglishGene transfer between organisms is, as we know, a common phenomenon in nature.
Genöverföring mellan organismer är, som vi vet , ett vanligt fenomen i naturen.
EnglishOur Parliament has often emphasised the fundamental nature of the right to food.
Europaparlament har ofta betonat att rätten till mat är en grundläggande rättighet.
EnglishWe cannot separate women' s rights from the recognition of woman' s special nature.
Man kan inte särskilja kvinnors rättigheter och erkännandet av kvinnans särdrag.
EnglishWhile on the subject, I should like to make a second comment of a political nature.
När jag ändå är inne på ämnet vill jag göra ännu en anmärkning av politisk art.
EnglishMr President, as everyone knows, air transport is absolutely strategic in nature.
Herr talman! Som alla vet är flygtransporten fullkomligt strategisk till sin natur.
EnglishThe draft regulation now includes a section relating to nature and biodiversity.
Förslaget till förordning innehåller nu ett avsnitt om natur och biologisk mångfald.
EnglishBeing of a linguistic nature, this amendment only concerns the English version.
Eftersom ändringen är av språklig karaktär berör den endast den engelska versionen.

Synonymer (engelska) till "natural":

natural
naturalism
English
naturalization