"natural life" - Svensk översättning

EN

"natural life" på svenska

EN

natural life {substantiv}

volume_up
natural life (även: life on earth)

Användningsexempel för "natural life" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMany fundamental questions in the fields of natural and life sciences remain unanswered.
Många grundläggande vetenskapliga frågor om natur och liv är fortfarande obesvarade.
EnglishWater is an essential natural resource for life, health, food and general well-being.
Vatten är en naturresurs som är en förutsättning för liv, hälsa, föda och välbefinnande.
EnglishUnfortunately, the natural human right to life is still ignored by 68 countries.
Olyckligtvis bortser man i 68 länder fortfarande från den naturliga mänskliga rätten till liv.
EnglishArticles failing to recognise the natural laws of life in society.
Artiklar som underskattar de naturliga levnadsreglerna i samhällena.
EnglishHowever, clones and their progeny have not yet been studied throughout the whole of their natural life span.
Kloner och deras avkomma har dock ännu inte studerats under hela sitt naturliga liv.
EnglishIn the twenty-first century, equality should, on the contrary, be a natural part of everyday life in a democracy.
Det finns ett behov av fler kvinnor i ledande ställning i allmänhet och inom politiken i synnerhet.
EnglishIn the twenty-first century, equality should, on the contrary, be a natural part of everyday life in a democracy.
På tjugohundratalet bör jämställdhet i stället vara en naturlig del av det dagliga livet i en demokrati.
EnglishOur values have changed in the meantime and we value a clean and natural way of life, at least in words.
Våra värderingar har förändrats sedan dess och numera värdesätter vi en ren och naturlig livsstil, åtminstone på papperet.
EnglishIt is a life-giving natural gas.
EnglishAccording to scientists, it will take about a hundred years or more before the people there will have forests and a normal, natural life again.
Enligt vetenskapsmän, kommer det att ta hundra år eller mer innan människorna där kommer att ha skogar och ett normalt, naturligt liv igen.
EnglishThe problem is too often treated as an unfortunate and natural part of life.
Problemet behandlas alltför ofta som en olycklig och naturlig del av livet och ofta skuldbeläggs offren, dvs. kvinnorna och barnen.
EnglishWhile in a formal sense my Commission is coming towards the end of its natural life, from a practical point of view we have a full agenda in front of us.
Samtidigt som min kommission i formell bemärkelse går mot slutet av sitt egentliga mandat har vi från praktisk synpunkt en full dagordning framför oss.
EnglishWhile in a formal sense my Commission is coming towards the end of its natural life, from a practical point of view we have a full agenda in front of us.
Under de närmaste månaderna måste vi nå de strategiska mål som anges i det arbetsprogram som vi drog upp med er och som vi lovade er att vi skulle följa.
EnglishMr President, as the rapporteur correctly observes, the demographic situation depends on natural population growth, average life span and migration flows.
för UEN-gruppen. - (PL) Herr talman! Som föredraganden mycket riktigt konstaterar är den demografiska situationen beroende av naturlig befolkningstillväxt, medellivslängd och migrationsflöden.
EnglishI also agree with the rapporteur that immigration should not be regarded as a problem; it can be an asset, and is a natural part of the life of the international community.
Jag håller också med föredraganden om att invandring inte får betraktas som ett problem. Det är också en tillgång och ett naturligt inslag i det internationella samfundets tillvaro.
EnglishWe should also recognise the special character, the quality of life and natural resources of the people of structurally disadvantaged regions, together with their heritage and their know-how.
Vi bör också uppmärksamma särdragen, livskvaliteten och naturresurserna bland invånarna i strukturellt missgynnade regioner, liksom deras kulturarv och kunskaper.
EnglishThe proposal is about the patenting of natural life forms on behalf of major European companies, so that they cannot enjoy the same unethical rights that their counterparts in the USA do.
Här är det fråga om att patentera livet i naturen för de europeiska storföretagens räkning för att de skulle få samma oetiska rättigheter som storföretagen i USA redan har.
EnglishOne of these worries related to what I then called the economic risk, that is, the temptation to push the usage of such power stations beyond their natural life expectancy in a crisis situation.
Ett av dem gällde vad jag då kallade den ekonomiska risken, det vill säga att man i en kris frestas att fortsätta driva kärnkraftverken även efter deras normala livstid.

Liknande översättningar för "natural life" på svenska

natural adjektiv
natural substantiv
life substantiv