EN

natural {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
These are the natural resources of a natural region in the Community.
Dessa är de naturliga resurserna hos en naturlig region inom gemenskapen.
After all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
Det förekommer ju fenomen inom djurriket som benämns naturlig kannibalism.
But our social security systems must also be natural solidarity systems.
Men våra system för social trygghet måste också utmärkas av naturlig solidaritet.
natural (även: normal, regular, standard)
This is a very dangerous precedent against all forms of natural justice.
Det är ett mycket farligt prejudikat och mot all form av normal rättvisa.
Din nyfikenhet är fullt normal.
In Finland and Sweden the forest is the normal natural environment.
I Finland och i Sverige är skogarna den normala livsmiljön.
natural (även: biological)
It is a natural biological reaction for an organism to develop strategies for survival in a hostile environment.
Det är en naturlig biologisk reaktion för en organism att utveckla strategier för att överleva i en fientlig miljö.
It is largely a question of ecologically sensitive areas, very large natural resources and an immense biodiversity.
Det är i hög grad fråga om ekologiskt känsliga områden, mycket stora naturresurser och en väldig biologisk mångfald.
Coupled with Africa's rich natural resources and biodiversity, these could prove highly effective.
Med tanke på det faktum att Afrika har stora naturtillgångar och en stor biologisk mångfald kan detta visa sig vara mycket effektivt.
natural (även: given)
I see India in many ways as a natural partner for the European Union.
Jag ser på många sätt Indien som en självklar partner för Europeiska unionen.
Security is an inalienable right, a natural right.
Säkerhet är en omistlig rättighet, en självklar rättighet.
We think that the prosecutor should have a natural right to decide whether or not to instigate a prosecution.
Vi tycker att åklagaren skall ha en självklar rätt att själv få bestämma om åtal skall väckas.
I would like to emphasis that the natural human dignity and integrity of the individual are inviolable basic values, particularly to us conservatives.
Jag vill betona att individens medfödda människovärde och integritet är okränkbara grundläggande värden, särskilt för oss konservativa.
2. musik

Användningsexempel för "natural" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese proposals relate to natural disasters, such as fires, droughts and floods.
De här förslagen rör naturkatastrofer, såsom bränder, torka och översvämningar.
EnglishThis is natural for a Constitution where parliamentarians were the majority voice.
Det är naturligt för en konstitution där parlamentariker var den största rösten.
EnglishYou mentioned, for example, the correct and appropriate use of natural resources.
Ni nämnde till exempel ett korrekt och lämpligt utnyttjande av naturresurserna.
EnglishThe intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.
Det ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.
EnglishGroundwater is a valuable natural asset and must be protected wherever possible.
(EN) Grundvatten är en värdefull naturtillgång som måste skyddas där så är möjligt.
EnglishIt is therefore natural that we should link the future of Slovakia with Europe.
Det är därför naturligt att vi bör länka samman Slovakiens framtid med Europa.
EnglishI first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.
Jag föreslog i början av 1990-talet, att mycel är jordens naturliga Internet.
EnglishApparently, in Paris, oil and natural gas interests take priority over everything.
Tydligen sätter man i Paris intresset för olja och naturgas framför allt annat.
EnglishIt would be natural for the EU to embark on closer talks with these countries.
Det skulle vara naturligt för EU att inleda en närmare dialog med dessa länder.
EnglishI particularly welcome cooperation on humanitarian crises and natural disasters.
Jag välkomnar särskilt samarbetet vid humanitära kriser och naturkatastrofer.
EnglishNatural cataclysms will occur ever more frequently as a result of climate change.
Naturkatastrofer kommer att bli allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
EnglishLet us hope that others will join her in the future, as is natural in a democracy.
Vi hoppas att andra kommer att följa henne, vilket är naturligt i en demokrati.
EnglishIt is therefore natural that there are demands like this on the part of consumers.
Därför är det naturligt att det finns sådana här krav från konsumenternas sida.
EnglishI think that it is natural that level three committees have two different roles.
Jag anser att det är naturligt att nivå 3-kommittéerna har två olika roller.
EnglishAfter all, we are talking about natural catastrophes and that also includes floods.
Vi talar trots allt om naturkatastrofer, och det omfattar också översvämningar.
EnglishThis is how Europe can be made safer and the natural environment more habitable.
Det är på detta sätt Europa kan göras säkrare och den naturliga miljön mer beboelig.
EnglishThe recent natural disasters have created serious problems for the Cuban people.
De senaste naturkatastroferna har skapat allvarliga problem för det kubanska folket.
EnglishIndeed, they are looking at natural oestrogen produced by women in their millions.
De tittar även på det naturliga östrogen som produceras av miljontals kvinnor.
English- resolution of 18 May 2006 on the agricultural aspects of natural disasters.
- Resolution av den 18 maj 2006 om jordbruksaspekterna på naturkatastrofer.
EnglishThis cannot be a natural development, because we are barking up the wrong tree.
Det här kan inte vara den naturliga utvecklingen, här är vi inne på fel spår.

"natural gait" på svenska

natural gait
Swedish
  • naturlig gång
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"natural gas" på svenska

natural gas
Swedish
  • naturgas
Mera chevron_right

"natural glow" på svenska

natural glow
Swedish
  • naturlig glöd
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "natural":

natural
naturalism
English
naturalization