"natives" - Svensk översättning

EN

"natives" på svenska

volume_up
native {substantiv}
volume_up
nativism {substantiv}
volume_up
nativity {substantiv}
EN

natives {pluralis}

volume_up
natives
Until now, only natives or nationals of an EU Member State have been allowed to invest in the fisheries sector.
Exempelvis får i de flesta medlemsländer hittills bara infödda eller personer som hör till ett EU-land investera i fiskerisektorn.
Now six years on, and still no progress has been made with these reforms; on the contrary, poverty rules, especially among the natives, who make up the majority of the population.
Sex år senare har man ännu inte genomfört dessa reformer och fattigdomen är allmänt utbredd, särskilt bland de infödda som utgör majoriteten av befolkningen.

Användningsexempel för "natives" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThose who based their wealth on the natives in their colonies for centuries on end?
De som byggde sitt välstånd på sina koloniers inhemska befolkningar i århundrade efter århundrade?
EnglishBut things are changing, and one of the reasons why is the digital natives, or Gen-Y.
Men saker håller på att förändras, och en av anledningarna till det är de digitala infödingarna, generation Y.
EnglishWhat happened to the natives in these fires?
Vad har hänt med ursprungsbefolkningen i samband med bränderna?
EnglishThe natives of Quebec should know they are not alone.
Måtte invånarna i Quebec inse att de inte är ensamma.
EnglishWe'll need to win the hearts and the minds of the natives.
EnglishUntil now, only natives or nationals of an EU Member State have been allowed to invest in the fisheries sector.
Exempelvis får i de flesta medlemsländer hittills bara infödda eller personer som hör till ett EU-land investera i fiskerisektorn.
EnglishViolence became widespread, particularly towards the immigrant population or towards natives of the north or neighbouring countries.
Våldet blev allmänt utbrett, särskilt mot den invandrade befolkningen eller medborgare från norr eller grannländer.
EnglishWhilst claiming to facilitate the movement of persons, Schengen makes it more difficult for all those who are not natives of the European Union.
Samtidigt som Schengen påstås underlätta rörligheten för personer blir det svårare för alla dem som inte kommer från Europeiska unionen.
EnglishIt requires, however, a more detailed study in relation to European legislation as regards asylum and immigration for the natives of third countries to the Union.
Den kräver dock en djupare granskning i förhållande till europeisk lagstiftning om asyl i och invandring till unionen för medborgare i tredje land.
English(Laughter) But I think the biggest conceptual pitfall that cybertopians made is when it comes to digital natives, people who have grown up online.
(Skratt) Men jag tror att det allra allvarligaste konceptuella snedsteget som cyberutopisterna har gjort är i frågan om digitala infödingar; folk som är uppväxta på nätet.
EnglishWe consider that it does not exist, we leave the Member States to their fate and these poor people are being exploited, as are the natives of Europe suffering this burden.
Vi låtsas som det inte finns och lämnar medlemsstaterna åt sitt öde. Dessa stackars människor blir utnyttjade, precis som EU-medborgarna, som måste bära bördan.
EnglishNow six years on, and still no progress has been made with these reforms; on the contrary, poverty rules, especially among the natives, who make up the majority of the population.
Sex år senare har man ännu inte genomfört dessa reformer och fattigdomen är allmänt utbredd, särskilt bland de infödda som utgör majoriteten av befolkningen.
EnglishSchools, businesses, places of worship and the other institutions of a local community do the hard work of bringing newcomers and natives together on a daily basis.
Skolor, företag, religiösa samfund och andra lokala institutioner utför det hårda arbetet med att föra invandrarna och lokalbefolkningen närmare varandra i det dagliga livet.
EnglishThe natives of Quebec are putting up a good fight in defence of French, but the collapse of their birthrate, since the onset of what is known as the silent revolution, makes this battle in vain.
Invånarna i Quebec hänger sig åt en skön kamp i försvaret av det franska, men striden är meningslös efter den så kallade tysta revolutionen då deras nationalitet störtade samman.

Synonymer (engelska) till "native":

native
nativity