EN

to nationalise {verb}

volume_up
1. brittisk engelska
It is a lesson to the Middle East that it is unwise to nationalise the oil industry.
Det är en lektion för Mellanöstern, att det är oklokt att förstatliga oljeindustrin.
The solution is to nationalise the monopolies and give power to the people.
Lösningen är att förstatliga monopolen och ge folket makt.
I know one way: nationalise the manufacture and trade.
Jag vet ett sätt: förstatliga tillverkningen och handeln.
to nationalise (även: to nationalize)
Or perhaps we could nationalise him as one US economist recently suggested.
Eller kanske kunde vi nationalisera honom som en ekonom i Förenta staterna föreslog nyligen.
The thinking is that the United Kingdom can nationalise the banks while others - France, in particular - can recapitalise them.
Tanken är att Storbritannien kan nationalisera sina banker medan andra - särskilt Frankrike - kan rekapitalisera dem.
That means that the majority of the states and the majority of the votes decide instead of nationalising a European project.
Detta innebär att majoriteten av staterna och majoriteten av rösterna bestämmer i stället för att nationalisera ett europeiskt projekt.

Användningsexempel för "to nationalise" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is a lesson to the Middle East that it is unwise to nationalise the oil industry.
Det är en lektion för Mellanöstern, att det är oklokt att förstatliga oljeindustrin.
EnglishOr perhaps we could nationalise him as one US economist recently suggested.
Eller kanske kunde vi nationalisera honom som en ekonom i Förenta staterna föreslog nyligen.
EnglishThe solution is to nationalise the monopolies and give power to the people.
Lösningen är att förstatliga monopolen och ge folket makt.
EnglishI know one way: nationalise the manufacture and trade.
Jag vet ett sätt: förstatliga tillverkningen och handeln.
EnglishWe know the old refrain only too well, privatise profit and nationalise losses.
Vi känner bara alltför väl till den sång som när allt kommer omkring säger att man privatiserar vinsten och socialiserar eller förändrar förlusten.
EnglishThe report is firm on keeping the policy an EU one, rejecting attempts to re-nationalise it.
I betänkandet är man mycket bestämd på att politiken även i fortsättningen ska vara en EU-politik, och avvisar försöken att åternationalisera den.
EnglishThe thinking is that the United Kingdom can nationalise the banks while others - France, in particular - can recapitalise them.
Tanken är att Storbritannien kan nationalisera sina banker medan andra - särskilt Frankrike - kan rekapitalisera dem.
EnglishMember States ' governments are free, according to the Treaty, to nationalise, de-nationalise, privatise, expropriate or whatever.
Medlemsstaternas regeringar har rätt att, enligt fördraget, förstatliga, återföra i privat ägo, privatisera, expropriera osv.
EnglishThere also needs to be a final decision on a retreat from the latest attempts to re-nationalise the common agricultural policy.
Det behöver också fattas ett slutligt beslut om att överge de senaste försöken att åternationalisera den gemensamma jordbrukspolitiken.
EnglishDuring emergencies like those that we are repeatedly being faced with, it is totally wrong to nationalise the billions which are being spent as losses and privatise the profits.
I nödsituationer som dem vi upprepade gånger står inför är det helt fel att nationalisera de miljarder som betalas ut i form av förluster och att privatisera vinsterna.
EnglishI am one of those who believes that it is not true that citizens want to re-nationalise competences, nor do they think the European Union is some kind of giant whose voracity knows no bounds.
Jag är en av dem som tänker att det inte är sant att medborgarna vill åternationalisera behörigheter, att de anser att Europeiska unionen är en hejdlöst omättlig jätte.
EnglishFirstly, cohesion policy is important as an instrument for ensuring the balanced development of the European Union, with any attempt to re-nationalise these policies being rejected.
För det första är sammanhållningspolitiken viktig som ett instrument för att säkerställa EU:s balanserade utveckling, där alla försök att åternationalisera denna politik förkastas.

Synonymer (engelska) till "nationalisation":

nationalisation