"national pension" - Svensk översättning

EN

"national pension" på svenska

SV
EN

national pension {substantiv}

volume_up
national pension

Användningsexempel för "national pension" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe social partners play a more or less important role in national pension systems.
Arbetsmarknadens parter spelar en mer eller mindre viktig roll i de nationella pensionssystemen.
EnglishThis commitment must be taken into account in particular in national social security and pension policies.
Man måste särskilt ta hänsyn till detta åtagande när det gäller socialskydds- och pensionspolitiken.
EnglishVarious Member States are considering arrangements to shrink their national debts by tying pension funds to their debts.
Flera medlemsstater överväger system som minskar statsskulden genom att binda pensionsfonder till skulderna.
EnglishIt views the national insurance and pension system as a system of occupational rather than social insurance.
Det nationella försäkrings- och pensionssystemet betraktas som ett tjänsteförsäkringssystem snarare än som ett socialförsäkringssystem.
EnglishFor this reason, we must replace the national State pension schemes with private supplementary and alternative pension schemes.
Det är därför som vi gradvis måste ersätta de nationella offentliga pensionssystemen med privata kompletterings- och ersättningspensioner.
EnglishHowever, at a time of economic crisis and demographic change, reforms of national pension systems are becoming unavoidable.
Vid en tidpunkt då det råder ekonomisk kris och sker demografiska förändringar är det dock nödvändigt att reformera de nationella pensionssystemen.
EnglishWe think that Members should not belong both to national pension schemes for MPs and to the common pension scheme for MEPs.
Vi anser att ledamöter inte skall kunna tillhöra både ett nationellt pensionssystem för parlamentariker och ett gemensamt pensionssystem för Europaparlamentariker.
EnglishAs birth rates and life expectancy vary in different countries, each national pension system must be adapted to meet demographic changes.
Eftersom antalet födda och den förväntade livslängden varierar i olika länder, måste varje nationellt pensionssystem anpassas för att möta demografiska förändringar.
EnglishIs the Commission prepared to put forward proposals for more flexible rules on the compulsory retirement age and with a view to stabilising existing national pension systems?
Är kommissionen beredd att lägga fram förslag för flexiblare åldersgränser och stabilisering av de befintliga nationella pensionssystemen?
EnglishSecond, we need to adjust the European framework to reflect the changes that have come about in national pension systems after a decade of pension reforms.
För det andra måste vi anpassa EU:s regelverk så att det avspeglar de förändringar som har skett i medlemsstaternas pensionssystem efter ett årtionde med pensionsreformer.
EnglishIn the report, the European Parliament confirmed that in matters concerning pensions systems, the Member State is responsible for the organisation of its national pension system.
I betänkandet slår Europaparlamentet fast att när det gäller pensioner är det medlemsstaterna som bär ansvaret för organisationen av sina pensionssystem.
EnglishThe UK National Association of Pension Funds says that this report will make pensions more expensive - by 90% according to actuarial consultants Punter Southall.
The UK National Association of Pension Funds säger att detta betänkande kommer att göra pensionerna dyrare - 90 procent dyrare enligt försäkringskonsulterna Punter Southall.
EnglishIn particular, it is not concerned with the coherence of national pension systems based on the principles of solidarity, security and universality.
Samstämmigheten i de pensionssystem som byggts upp i det nationella utrymmet utifrån principer om solidaritet, trygghet och allmän tillgänglighet är i synnerhet inte intressant i direktivet.
EnglishA directive aimed at creating a prudential framework for pension funds must fit in with this process of steady but gradual and coordinated reform of national pension systems.
Ett direktiv som syftar till att skapa en välbetänkt ram för pensionsfonder måste passa ihop med denna process av oavbruten men gradvis och samordnad reformering av nationella pensionssystem.
English‘calls on the Commission and the Member States to develop the necessary comprehensive measures in order to support schemes, as a way of supplementing existing national pension systems’.
”calls on the Commission and the Member States to develop the necessary comprehensive measures in order to support schemes, as a way of supplementing existing national pension systems”.
EnglishAt present, European citizens are effectively being denied their right to free movement during their working lives and during retirement because of the patchwork of national pension systems.
För närvarande gör lapptäcket av nationella pensionssystem att europeiska medborgare i praktiken förvägras rätten till fri rörlighet under sitt arbetsliv och när de har gått i pension.

Liknande översättningar för "national pension" på svenska

pension substantiv
national adjektiv
retirement pension substantiv
old-age pension substantiv
early retirement pension substantiv
national anthem substantiv
national day substantiv
national emergency substantiv
national city park substantiv