"national assembly" - Svensk översättning

EN

"national assembly" på svenska

EN

national assembly {substantiv}

volume_up
national assembly
A few days previously, the President of the Turkish National Assembly proposed the lifting of the.
Några dagar tidigare föreslog talmannen i Turkiets nationalförsamling ett upphävande av.
The Commission recommended the government to present the report to the Togolese National Assembly.
Kommissionen har rekommenderat regeringen att lägga fram rapporten inför Togos nationalförsamling.
A few days previously, the President of the Turkish National Assembly proposed the lifting of the .
Några dagar tidigare föreslog talmannen i Turkiets nationalförsamling ett upphävande av .
national assembly

Användningsexempel för "national assembly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn Austria, the National Assembly observed one minute's silence for the victims.
I Österrike håller man i Nationalrådet i dag en tyst minut för de drabbade.
EnglishThe French National Assembly rejects the European Defence Community Treaty.
Franska nationalförsamlingen förkastar fördraget om Europeiska försvarsgemenskapen.
EnglishAfter all, every other state has a national assembly elected by a uniform method.
De flesta stater har trots allt en nationell församling som valts med en gemensam metod.
EnglishRestriction is only possible by means of National Assembly legislation.
Inskränkningar är bara möjliga med hjälp av nationalförsamlingens lagstiftning.
EnglishI represent Wales which has a new national assembly, just two years old.
Jag företräder Wales, som har en ny nationell församling som bara är två är gammal.
EnglishThis change in the law was not debated or voted on in the Turkish Grand National Assembly.
Denna lagändring varken debatterades eller röstades fram i den turkiska nationalförsamlingen.
EnglishA few days previously, the President of the Turkish National Assembly proposed the lifting of the.
Några dagar tidigare föreslog talmannen i Turkiets nationalförsamling ett upphävande av.
EnglishA few days previously, the President of the Turkish National Assembly proposed the lifting of the .
Några dagar tidigare föreslog talmannen i Turkiets nationalförsamling ett upphävande av .
EnglishThe French National Assembly yesterday ratified the Treaty of Nice.
Den franska generalförsamlingen ratificerade i går Nicefördraget.
EnglishParliamentary elections were not called when the term of the National Assembly ended two years ago.
Inget parlamentsval utlystes när nationalförsamlingens mandattid löpte ut för två år sedan.
EnglishWe are delighted that France's National Assembly has just removed an important obstacle.
Vi gläder oss åt att den franska nationalförsamlingen nyligen har undanröjt ett viktigt hinder på vägen.
EnglishThe money will be taken from other budgets in the National Assembly, such as health and education.
Pengarna kommer att tas från andra budgetar i nationalförsamlingen såsom hälsovård och utbildning.
EnglishThe Commission recommended the government to present the report to the Togolese National Assembly.
Kommissionen har rekommenderat regeringen att lägga fram rapporten inför Togos nationalförsamling.
EnglishIn my constituency that would mean the National Assembly for Wales rather than at Member State level.
I min valkrets skulle det innebära nationalförsamlingen för Wales snarare än på medlemsstatsnivå.
EnglishThe idea of a joint European and national Assembly has not been sufficiently developed by a long chalk.
Idén med en gemensam europeisk och nationell församling är absolut inte tillräckligt utarbetad.
EnglishI would point out that I have been a member of a national assembly, so I know what I am talking about.
Jag vill påpeka att jag har varit ledamot av ett nationellt parlament, så jag vet vad jag talar om.
EnglishThe Turkish Grand National Assembly is today largely representative of the country's political diversity.
Den turkiska nationalförsamlingen är i dag i stort sett representativ för landets politiska mångfald.
EnglishMr Lee Sang-Deuk is leading the Korean delegation, which is composed of six members of the National Assembly.
Lee Sang-Deuk leder den koreanska delegationen, som består av sex ledamöter av nationalförsamlingen.
EnglishToday, in Wales, the national Assembly is starting the process for a referendum on more law-making powers.
I Wales har nationalförsamlingen inlett arbetet för en folkomröstning om större lagstiftningsbefogenheter.
EnglishThe solution found in the end - the appointment of two members of the National Assembly - is unacceptable.
Den lösning som man till slut hittade - att utnämna två medlemmar av nationalförsamlingen - är oacceptabel.

Liknande översättningar för "national assembly" på svenska

national adjektiv
assembly substantiv