EN

national {adjektiv}

volume_up
national
Public health is a national area, involving national legislative competence.
Folkhälsoområdet är nationellt, med nationell lagstiftningskompetens.
The National Centre functions as an executive body at the national level.
Det nationella centrumet fungerar som verkställande organ på nationell nivå.
National sovereignty is to be welcomed, provided that it serves public security.
Nationell suveränitet är något bra som främst tjänar medborgarnas säkerhet.
national
Mr De Rossa said that the national carrier is as sacred as the national anthem.
De Rossa sade att det national carrier är lika heligt som nationalsången.
European system of national and regional accounts in the Community (
Det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (
Национален осигурителен институт National social security institute 62-64 Al.
Национален осигурителен институт National social security institute 62-64 Al.
national (även: ethnic, folk, public, ethnical)
The Member States have been carrying out their national censuses for many decades.
Medlemsstaterna har genomfört nationella folk- och bostadsräkningar i många årtionden.
We shall become a national minority, instead of an independent people.
Vi blir en nationell minoritet, i stället för att vara ett självständigt folk.
People need national control over their currencies and over their economies.
Folk behöver nationell kontroll över sina valutor och ekonomier.
national
A country's national resources are and should remain a national concern.
Ett lands naturresurser är och bör förbli en nationell fråga.
The volume of each Member State’s arms exports should be determined by its national parliament.
Hur stor ett lands krigsmaterialexport ska vara bör avgöras av varje lands nationella parlament.
First, taxation is a matter of national sovereignty for each Member State.
För det första är beskattning något som hör till varje lands suveränitet.
national (även: public, government)
Thirdly, Korea needs support to lift itself out of national bankruptcy.
För det tredje: Korea behöver stöd för att hämta sig från statlig bankrutt.
2. create at national government level a team of specialists which deals exclusively with this problem,
Inrätta expertgrupper på nationell statlig nivå som endast arbetar med detta problem.
Primarily, the social partners are called upon to provide tailored participation models within a national framework.
Inom en statlig ram måste i första hand arbetsmarknadens parter utarbeta skräddarsydda delaktighetsmodeller.
The organiser was a national private, secular school with a total of 150,000 students.
Arrangör var en landsomfattande privat och sekulär skola med sammanlagt 150 000 elever.
We consider it essential that democratic structures and national political parties should develop.
Det är för oss av avgörande betydelse att man upprättar demokratiska strukturer och bildar landsomfattande partier.
National information on education for the whole of Belgium doesn’t exist, except for the European schools.
Någon landsomfattande information om utbildning i hela Belgien finns inte, utom för Europaskolorna.
national (även: governmental, public)
It was, and continues to be, within the competence of each State to define its national heritage and its protection.
Det är och var varje stats behörighet att definiera sina nationella kulturföremål och dessas skydd.
This traffic crosses national borders, so responsibility for its safety and regulation is shared by more than one country.
Den trafiken överskrider statsgränserna så att säkerheten och regleringen av den hamnar under fler än en stats ansvar.
These benefits are provided under the same conditions as for nationals of that state.
Dessa förmåner tillhandahålls på samma villkor som gäller för ifrågvarande stats medborgare.
national
In the United Kingdom, over 160 000 people have signed a petition against war organised by a national newspaper, the Daily Mirror.
I Förenade kungariket har mer än 160 000 människor skrivit på en petitionslista mot krig, som organiserats av en rikstidning, Daily Mirror.
SV

national- {adjektiv}

volume_up
De Rossa sade att det national carrier är lika heligt som nationalsången.
Mr De Rossa said that the national carrier is as sacred as the national anthem.
Det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (
European system of national and regional accounts in the Community (
Национален осигурителен институт National social security institute 62-64 Al.
Национален осигурителен институт National social security institute 62-64 Al.

Användningsexempel för "national" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLess than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
Mindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
EnglishWe must look beyond national considerations and towards European considerations.
Vi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
EnglishFor the present, the ball will soon be in the court of the national governments.
För ögonblicket har bollen mycket snabbt hamnat hos de nationella statsmakterna.
EnglishFirst and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.
Först och främst behöver vi bättre samordning mellan de nationella rättssystemen.
EnglishIn March, that flag was raised alongside our white, red and white national flag.
I mars hissades denna flagga bredvid vår nationella flagga i vitt, rött och vitt.
EnglishSubject: Spain's National Hydrological Plan (NHP) and Mediterranean agriculture
Angående: Den spanska vattenplanen och jämvikten i jordbruket i Medelhavsområdet
EnglishThis would, however, mean maintaining differences between national legislations.
Det skulle emellertid innebära att skillnaderna mellan nationella lagar består.
EnglishI should like the expression "national of a third country" to remain in the text.
Jag skulle vilja att beteckningen "medborgare i tredje land" står kvar i texten.
EnglishIn 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
1999 kommer de nationella valutorna att gradvis tas bort till förmån för euron.
EnglishThe European Parliament is ready to work directly with the national parliaments.
Europaparlamentet är berett att samarbeta direkt med de nationella parlamenten.
EnglishThe necessary acts must be applied uniformly at both national and Agency level.
Nödvändiga rättsakter måste harmoniseras såväl på nationell nivå som inom byrån.
EnglishFollow-up of the energy efficiency national action plans: a first assessment (
Uppföljning av de nationella energieffektivitetsplanerna: en första granskning (
EnglishWe will also be discussing this with representatives of the national parliaments.
Vi kommer även att diskutera detta med företrädare för de nationella parlamenten.
EnglishWe can no longer tackle these problems at the national or even regional levels.
Vi kan inte längre klara av dessa problem på nationell eller ens regional nivå.
EnglishIf this key question is not answered, national companies are liable to be wary.
Om denna nyckelfråga inte besvaras kommer nationella företag att dra sig undan.
EnglishThe same applies to national legislation on protection for workers, incidentally.
För övrigt utgör nationella arbetarskyddsbestämmelser inga undantag från detta.
EnglishOrszágos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
EnglishHowever, I think that other measures belong more at the national or local level.
Däremot anser jag att andra åtgärder bäst hör hemma på nationell eller lokal nivå.
EnglishIn my opinion, national, regional or local rules must continue to be possible.
Enligt mitt synsätt måste nationell, regional och lokal reglering förbli möjlig.
EnglishThere are still considerable shortcomings, both at community and national levels.
Det finns fortfarande grava brister både på gemenskapsnivå och på nationell nivå.

"national grant" på svenska

national grant
Swedish
  • nationellt bidrag
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"national greatness" på svenska

national greatness
Swedish
  • nationell storhet
Mera chevron_right

"national grid" på svenska

national grid
Swedish
  • nationellt nät
  • nationellt rutnät
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "national":

national
nation
nationalism
English
nationalization