"nascent" - Svensk översättning

EN

"nascent" på svenska

EN

nascent {adjektiv}

volume_up
nascent (även: infant)
Experience will show whether the nascent liberalisation of the European railways will mean better services for rail users.
Erfarenheterna får utvisa om den begynnande avregleringen inom den europeiska järnvägstrafiken kommer att medföra bättre tjänster för konsumenterna.
It highlights Pakistan's crucial regional role, which has a bearing on the situation in Afghanistan and its nascent democratic process.
Det belyser Pakistans avgörande regionala roll, som är av betydelse för situationen i Afghanistan och dess begynnande demokratiska process.
The site of the first battle in the nascent struggle for freedom from Soviet oppression took place at the headquarters of Hungarian Radio.
Platsen för det första slaget i den begynnande kampen för frihet mot det sovjetiska förtrycket ägde rum vid den ungerska radions huvudkontor.
nascent
We owe that to Ukrainian society and to its nascent democracy.
Detta är vi skyldiga det ukrainska samhället och dess gryende demokrati.
The European Parliament should give every possible assistance to Egypt's nascent civil society and democratic institutions.
Europaparlamentet bör ge allt det stöd som är möjligt till Egyptens gryende civila samhälle och demokratiska institutioner.
Some of the opportunities of this nascent market, which we are now seeing emerge in the European Union, will be affected by some of the suggestions being made.
Vissa av möjligheterna för denna gryende marknad, som vi just nu ser börja ta form i Europeiska unionen, kommer att påverkas av vissa av de förslag som läggs fram.
In short, the nascent Romanian judicial system should not be sacrificed on the altar of EU integration, for then we will miss the boat.
Kort sagt, det rättssystem som är i vardande i Rumänien bör inte offras på EU-integrationens altare, för då missar vi tåget.
The competitiveness of the European defence industry is vital to the credibility of the nascent European security and defence policy.
Den europeiska försvarsindustrins konkurrenskraft är av avgörande betydelse för trovärdigheten i den europeiska säkerhets- och försvarspolitik som ännu befinner sig i vardande.

Användningsexempel för "nascent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe owe that to Ukrainian society and to its nascent democracy.
Detta är vi skyldiga det ukrainska samhället och dess gryende demokrati.
EnglishThis is not only about money, but also about supporting the frail and nascent civil society.
Det här handlar inte bara om pengar, utan också om att stödja det svaga och framväxande civila samhället.
English(PL) Madam President, resolving Kosovo's status is a good test of the European Union's nascent foreign policy.
(PL) Fru talman! Att lösa Kosovos status är ett bra test för Europeiska unionens nya utrikespolitik.
EnglishThe European Parliament should give every possible assistance to Egypt's nascent civil society and democratic institutions.
Europaparlamentet bör ge allt det stöd som är möjligt till Egyptens gryende civila samhälle och demokratiska institutioner.
EnglishWe now appeal to the Convention to enshrine this accordingly in the nascent European constitution and to beef it up.
Vår vädjan härifrån till konventet är att också förankra och intensifiera det på detta vis i den europeiska författning som skall utarbetas.
EnglishIn short, the nascent Romanian judicial system should not be sacrificed on the altar of EU integration, for then we will miss the boat.
Kort sagt, det rättssystem som är i vardande i Rumänien bör inte offras på EU-integrationens altare, för då missar vi tåget.
EnglishI am very proud that this nascent EU right offers more: a real opportunity for our citizens to participate in and to move Europe.
Det finns inget utrymme i fördraget för Gud, eller för traditionella europeiska, kristna, romanska, grekiska och latinska värderingar.
EnglishExperience will show whether the nascent liberalisation of the European railways will mean better services for rail users.
Erfarenheterna får utvisa om den begynnande avregleringen inom den europeiska järnvägstrafiken kommer att medföra bättre tjänster för konsumenterna.
EnglishIt highlights Pakistan's crucial regional role, which has a bearing on the situation in Afghanistan and its nascent democratic process.
Det belyser Pakistans avgörande regionala roll, som är av betydelse för situationen i Afghanistan och dess begynnande demokratiska process.
EnglishThis is quite clearly a gag on the free media in Belarus, on independent public opinion and on a nascent civil society.
Den innebär helt klart att man sätter munkavle på de fria medierna i Vitryssland, på den oberoende allmänna opinionen och på det framväxande civila samhället.
EnglishI am very proud that this nascent EU right offers more: a real opportunity for our citizens to participate in and to move Europe.
Jag är väldigt stolt över att denna uppkommande EU-rättighet erbjuder mer: en verklig möjlighet för våra medborgare att delta i och att styra Europa.
EnglishThe site of the first battle in the nascent struggle for freedom from Soviet oppression took place at the headquarters of Hungarian Radio.
Platsen för det första slaget i den begynnande kampen för frihet mot det sovjetiska förtrycket ägde rum vid den ungerska radions huvudkontor.
EnglishThere are can best be described on one side as nascent markets, and on the other, rather more sophisticated and developed approaches.
De kan bäst beskrivas, å ena sidan, som marknader som befinner sig i ett begynnelsestadium, och, å andra sidan, mer sofistikerade och utvecklade förhållningssätt.
EnglishIn short, the nascent Romanian judicial system should not be sacrificed on the altar of EU integration, for then we will miss the boat.
Pierre Moscovici gör rätt i sitt betänkande när han pressar Bukarest även om detta, för affärerna i Rumänien är kända för att vara uppstaplade med förfalskade varor.
EnglishThe competitiveness of the European defence industry is vital to the credibility of the nascent European security and defence policy.
Den europeiska försvarsindustrins konkurrenskraft är av avgörande betydelse för trovärdigheten i den europeiska säkerhets- och försvarspolitik som ännu befinner sig i vardande.
EnglishI think what we want to do at this particular moment is to strengthen the nascent European public space and basically invigorate the debate on European issues.
Jag tycker att det vi borde göra just nu är att stärka det framväxande europeiska offentliga rummet och i stort sett förnya debatten om de europeiska frågorna.
EnglishSome of the opportunities of this nascent market, which we are now seeing emerge in the European Union, will be affected by some of the suggestions being made.
Vissa av möjligheterna för denna gryende marknad, som vi just nu ser börja ta form i Europeiska unionen, kommer att påverkas av vissa av de förslag som läggs fram.
EnglishThe role of the Union should be to help accelerate the potential increase in the rule of law and democratic institutions which is essential to the vitality of the nascent market economies.
Unionens roll är att hjälpa och påskynda en frammarsch för rättsstaten och demokratiska institutioner, som är nödvändiga för de nya marknadsekonomiernas vitalitet.
EnglishSome countries in the nascent eurozone had even resorted to so-called 'creative accounting', i.e. procedures that made their economic results look better than they were.
Vissa länder i det begynnande euroområdet hade till och med använt så kallad kreativ bokföring, dvs. förfaranden som gjorde att deras ekonomiska resultat såg bättre ut än vad det var.
EnglishIt will encourage party politics to grow at European level and nascent European political parties to grow in self-confidence and to get stuck into campaigns in a purposeful way.
Den kommer att stimulera partipolitiken att växa på EU-nivå, ge gryende europeiska politiska partier ökat självförtroende och uppmuntra dem att ge sig in i kampanjer på ett målmedvetet sätt.