"narrow the gap" - Svensk översättning

EN

"narrow the gap" på svenska

narrow the gap
SV
  • begränsa gapet
  • minska gapet

Användningsexempel för "narrow the gap" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Of course, it should be an aim to narrow the gap between rich and poor.
Patel meeting with workers on the ground was important to narrow the gap between leaders and workers, he said.
Said another way, the app attempts to narrow the gap between discovering useful information and actually engaging with an event, place, or service.
The move is set to narrow the gap between what overseas clubs are offering and what teams can afford to pay them locally.
The project ventures to narrow the gap between people over the rights of people over democratic control of food, agricultural, and resource policy.
Where is the promise to narrow the gap between the rich and the poor?
Wlodarczak tries to narrow the gap between the perception of her surroundings and the translation of these perceptions into a drawing.
Buses standing left and right of the street, leaving a narrow gap.
By swerving through a narrow gap, we succeeded in escaping being stopped by the barricade.

Användningsexempel för "narrow the gap" på svenska

EnglishIt is important for EU countries to work together to narrow the gap.
Det är viktigt att EU-länderna samarbetar för att minska de här klyftorna.
EnglishWe understand that progress has been made to narrow the gap between the existing respective positions.
Vi anser att inledandet av en direkt dialog inte skall vara förknippat med villkor.
EnglishWe understand that progress has been made to narrow the gap between the existing respective positions.
Vi förstår att framsteg har gjorts för att minska klyftan mellan de rådande respektive ståndpunkterna.
EnglishIt is therefore absolutely essential to narrow this gap.
Det är väldigt viktigt att minska denna klyfta.
EnglishI hope that they will make it possible to narrow the gap between the positions of Parliament and the Commission.
Jag hoppas att de kommer att vara till fördel för ett närmande mellan parlamentets och kommissionens ståndpunkter.
EnglishWe have decided to narrow the gap between high-sounding proclamations and the practicalities of their implementation.
Har vi beslutat oss för att minska avståndet mellan storslagna uttalanden och möjligheten till operationer? Naturligtvis bör vi utnyttja alla organisationer.
EnglishI call on everyone to throw their full weight behind those amendments that narrow the gap between what has already been proven and what is being claimed.
Jag uppmanar alla att kraftfullt stödja dessa ändringsförslag som minskar klyftan mellan vad som redan bevisats och vad som påstås.
EnglishToday we have an opportunity to narrow the gap between Islam and the West, thanks to a country that has roots in both the history of Christianity and that of Islam.
I dag har vi en möjlighet att minska klyftan mellan islam och väst tack vare ett land som har rötter både i kristendomens och islams historia.
EnglishToday we have an opportunity to narrow the gap between Islam and the West, thanks to a country that has roots in both the history of Christianity and that of Islam.
Jag vill betona att Europeiska unionen också måste uppfylla villkoren för fortsatt utvidgning, särskilt i fråga om ett känsligt land som Turkiet.
EnglishIn this field, as in many others, the least we should do is to narrow the gap between the least anti-democratic practices and those which are most transparent.
Inom detta område, liksom inom en rad andra, skulle den lägsta nivån vara att anpassa sig till de minst antidemokratiska och de mest öppna tillämpningarna.
EnglishI therefore believe that it is essential to find solutions in order to narrow this gap, thereby demonstrating that the main purpose of the EU is the well-being of its people.
Jag anser därför att det är av grundläggande vikt att minska denna klyfta, och därigenom visa att det centrala syftet med EU är medborgarnas välmående.
EnglishAlthough the European Parliament is elected directly by the citizens, increasing the role of the European Parliament does not narrow the gap separating the Union from the ordinary people.
Europaparlamentet väljs visserligen direkt av medborgarna, men en större roll för parlamentet gör avståndet mellan unionen och medborgarna inte mindre.
EnglishFor this reason we are now awaiting measures, incentives and initiatives to narrow the gap and make the responses to this target of the EU Member States as a whole more cohesive.
Därför väntar vi nu på åtgärder, incitament och initiativ som gör att vi kan minska klyftan och göra insatserna för att nå detta mål för EU-medlemsstaterna som helhet mer samordnade.

Liknande översättningar för "narrow the gap" på svenska

the artikel
Swedish
gap substantiv
narrow adjektiv
to bridge the gap verb
mind the gap