"to narrow down" - Svensk översättning

EN

"to narrow down" på svenska

Användningsexempel för "to narrow down" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSo far, they have not been prepared to further narrow these down.
Hittills har de inte varit beredda att ytterligare begränsa dessa.
EnglishBecause violence is such a massive phenomenon, it has been hard to narrow the Daphne programme down.
Med tanke på våldets dimensioner har det ju varit svårt att fastslå gränser för Daphneprogrammet.
EnglishFirstly, we need to narrow down the guidelines.
För det första måste vi avgränsa riktlinjerna ytterligare.
EnglishFurther down narrow corridors, cliffs and gullies.
Längre ner smala korridorer, klippor och bäckraviner.
English. ~~~ Now, narrow it down to the gray one, the green one and, say, the orange one.
Och du ska tala om för mig vilken det är Vi minskar urvalet till den grå, den gröna och den orangefärgade.
EnglishMadam President, I agree with what Mrs Fontaine and Mr Pasty have said but I should like to broaden the matter rather than narrow it down.
Fru ordförande! Jag instämmer i vad Fontaine och Pasty säger, men jag skulle vilja bredda frågan i stället för att begränsa den.
EnglishLast week in the Committee on Budgetary Control, a narrow margin came down in favour of giving discharge while voting across party lines.
Förra veckan i budgetkontrollutskottet, utföll omröstningen med snäv marginal till förmån för ett beviljande av ansvarsfrihet genom att man röstade över partigränserna.
EnglishI would therefore implore you to examine whether it is really possible to narrow down geographically a designation that is so international and European in nature.
Därför bönfaller jag er att undersöka om det verkligen är möjligt att geografiskt begränsa en beteckning som är så internationell och europeisk till sin natur.
EnglishAmendments Nos 31 to 36 narrow down the scope of damage remediation by suppressing the remediation of interim losses, together with suppressing the concept of compensatory remedial measures.
I ändringsförslagen 31 till 36 inskränks räckvidden för avhjälpande av skador genom att hjälpåtgärder för tillfälliga förluster utgår, liksom idén med kompenserande hjälpåtgärder.
EnglishMoreover, the concentration on maritime transport as such, as proposed in Amendment 16, would narrow down the 'regional motorways of the seas' wording, since the latter includes inland waterways.
Koncentrationen på sjötransport, som föreslås i ändringsförslag 16, skulle dessutom begränsa ordalydelsen ?havens regionala motorvägar?, eftersom det senare omfattar inre vattenvägar.
EnglishMoreover, the concentration on maritime transport as such, as proposed in Amendment 16, would narrow down the 'regional motorways of the seas ' wording, since the latter includes inland waterways.
Koncentrationen på sjötransport, som föreslås i ändringsförslag 16, skulle dessutom begränsa ordalydelsen? havens regionala motorvägar?, eftersom det senare omfattar inre vattenvägar.

Liknande översättningar för "to narrow down" på svenska

narrow adjektiv
down adjektiv
down adverb