EN

narcotic {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "narcotic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI. on the transmission of samples of illegal narcotic substances
I. rådets beslut om översändande av prover med olagliga narkotiska ämnen
EnglishIn spite of this huge effort, Afghanistan is still the number one producer of narcotic drugs.
Trots denna enorma insats är Afghanistan fortfarande den största producenten av narkotika i världen.
EnglishThe second decision concerns the actual transmission of samples of controlled narcotic substances.
Det andra beslutet handlar om själva översändandet av prover med kontrollerade narkotiska ämnen.
EnglishFrom 1 July 2000, volatile organic solvents will be labelled for their narcotic effects.
Från och med den 1 juli 2000 skall flyktiga organiska lösningsmedel märkas på grund av deras narkotiska effekter.
EnglishDCM is a noxious chemical in that it is carcinogenic, has a narcotic effect and has harmful effects on health.
Det är en lurig kemikalie på så sätt att den är cancerframkallande, den har narkotisk effekt, den är hälsoskadlig.
EnglishFor example, Yemen used to export coffee, but now it cannot do this, because this narcotic is being grown instead.
Tidigare exporterade Jemen t.ex. kaffe, men nu går det inte längre att göra det eftersom denna drog odlas i stället.
EnglishThe world's anti-narcotic agencies are growing in size, number and expertise, and they are doing their job more effectively.
Världens antidrogorganisationer växer i storlek, antal, ökar sina expertkunskaper och sköter sitt arbete mer effektivt.
EnglishContinued publications outlining the damage that narcotic and synthetic drugs can do to users must also be welcomed.
Återkommande publikationer som sammanfattar de skador som narkotika och syntetiska droger kan åsamka användarna måste också välkomnas.
EnglishKyrgyzstan also serves as a transit point to south-west Asian narcotic markets and narcotics bound for Russia and the rest of Europe.
Kirgizistan är även genomgångsland till narkotikamarknaderna i Sydvästasien och för den narkotika som är på väg till Ryssland och övriga Europa.
EnglishThe US government narcotic agency have contacted the Thai government...... to have General Yang extradited to the US to stand trial this week.
Den amerikanska knarkroteln har kontaktat den Thailändska regeringen...... för att få General Yang utvisad för rättegång i USA den här veckan.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, two important assessments of government policies on narcotic drugs form the basis of my criticism of this report.
Herr talman, mina damer och herrar! Två väsentliga aspekter på en statlig narkotikapolitik ligger till grund för min kritik mot betänkandet.
English(CS) Madam President, dichloromethane has narcotic effects causing damage to the central nervous system and loss of consciousness, as well as cardiotoxic effects.
(CS) Fru talman! Diklormetan har narkotisk verkan som leder till skador på det centrala nervsystemet och medvetslöshet, samt kardiotoxiska effekter.
EnglishThe traffic and sale of narcotic and psychotropic precursors is also an indication of how important it is to develop a common ID system in the EU.
Transport av och handel med prekursorer för narkotiska preparat och psykotropa ämnen visar också vilken roll utvecklingen av ett gemensamt passersystem inom EU spelar.
EnglishOnly by keeping alive persons who currently cannot or do not want to stop using narcotic substances can we hope that in the future they will succeed in escaping from all forms of dependence.
Underförstått måste man alltså hålla med om att en avkriminalisering skulle leda till en minskad och säkrare narkotikaanvändning.
EnglishThe proposal of the rapporteur, Mrs Kathalijne Buitenweg, is basically to amend the 1961 Convention on Narcotic Drugs through a reclassification of the scheduled substances.
Föredraganden Kathalijne Buitenwegs förslag är i grunden att ändra 1961 års narkotikakonvention genom en omklassificering av de ämnen som anges i förteckningen.
EnglishThe Commission is delighted at the presence of four European Parliament representatives at the meeting of the Commission on Narcotic Drugs as well as in the ministerial segment.
Kommissionen gläds åt att fyra företrädare från Europaparlamentet kommer att närvara vid sammanträdet med FN:s narkotikakommission och vid dess ministersegment.
EnglishThe Commission is delighted at the presence of four European Parliament representatives at the meeting of the Commission on Narcotic Drugs as well as in the ministerial segment.
Kommissionen gläds åt att fyra företrädare från Europaparlamentet kommer att närvara vid sammanträdet med FN: s narkotikakommission och vid dess ministersegment.
EnglishIt is a rapidly growing industry bringing together new technology, criminality, narcotic drugs and big money, although its nature can be summed up in a single word: violence.
Det är en snabbt växande industri som sammanför ny teknik, brottslighet, narkotika och stora pengar, även om dess beskaffenhet kan sammanfattas i ett enda ord: våld.
EnglishAs Mrs Buitenweg pointed out, it really is necessary to take stock of the effectiveness of the existing conventions and also the appropriateness of reclassifying narcotic drugs.
Som Buitenweg påpekade är det verkligen nödvändigt att utvärdera hur effektiva de nuvarande konventionerna är och dessutom lämpligt att omklassificera narkotikaprodukter.
EnglishThis despite the setting-up of various anti-drug-production authorities and anti-narcotic programmes, sometimes using large amounts of EU taxpayers' money.
Detta trots att landet har inrättat flera olika myndigheter som arbetar mot narkotikaproduktion och med antidrogprogram, ibland med hjälp av en inte oansenlig mängd av EU-skattebetalarnas pengar.

Synonymer (engelska) till "narcotic":

narcotic