"namely" - Svensk översättning

EN

"namely" på svenska

volume_up
name {substantiv}
volume_up
named {perf. part.}
SV
SV
volume_up
naming {substantiv}
EN

namely {adverb}

volume_up
We must better control where the money is spent, namely, on poverty eradication.
Vi måste bättre kontrollera vad pengarna används till, nämligen fattigdomsutrotning.
Lifelong learning requires the opposite, namely continuity and courses of long duration.
Det livslånga lärandet kräver motsatsen, nämligen kontinuitet och långa tidsförlopp.
Allow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.

Användningsexempel för "namely" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI have cited as an example the very case you mentioned, namely the highway code.
Som exempel har jag åberopat precis det ni nämnde, nämligen trafikföreskrifterna.
EnglishLastly, Mr President, I must refer to a most worrying point, namely the budget.
Herr talman! Till sist måste jag nämna en högst oroande punkt, nämligen budgeten.
EnglishI think we should respect our institutions, namely the independent institutions.
Jag tycker att vi ska respektera våra institutioner, våra oberoende institutioner.
EnglishThis report confirms a number of the objections that we have made, namely:
   . – Detta betänkande bekräftar ett antal invändningar som vi har rest, nämligen
EnglishLet us hope that these will be the ones we are looking for, namely cuts in CO2.
Förhoppningsvis sådana som vi önskar oss, nämligen att det sparas in på koldioxid.
EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
EnglishRemind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
Påminn dem om något som vi fick lära oss, nämligen: ”prata inte med främlingar”.
EnglishOne problem has arisen in this regard, however, namely the Tractor Directive.
Det har dock uppstått ett problem i detta sammanhang, nämligen traktordirektivet.
EnglishWe must better control where the money is spent, namely, on poverty eradication.
Vi måste bättre kontrollera vad pengarna används till, nämligen fattigdomsutrotning.
EnglishOne amendment only has been lodged with that committee, namely Amendment No 6.
Endast ett ändringsförslag lämnades in till detta utskott, dvs. ändringsförslag 6.
EnglishIn the short time I have, I shall concentrate on one aspect, namely the opt-out.
Jag skall på denna korta tid uppehålla mig vid en sak, nämligen undantaget.
EnglishIt needs to be recognised for what it is, namely a political and social issue.
Asyl måste erkännas för vad det är, nämligen en politisk och en social fråga.
EnglishSeveral of you have referred to the first of these, namely the funding issue.
Flera av er har hänvisat till den första av dem, nämligen finansieringsfrågan.
EnglishLastly, it is considered important that other measures should be applied, namely:
Slutligen anses det viktigt att andra åtgärder genomförs, nämligen följande:
EnglishBut there are differing views on that, namely on how this should be achieved.
Åsikterna skiljer sig dock och de gäller särskilt frågan hur det skall genomföras.
EnglishWe also know what Mrs Buitenweg wants, namely to legalise both soft and hard drugs.
Vi vet också vad Buitenweg vill, nämligen legalisera både lätt och tung narkotika.
EnglishMy fellow citizens are interested in two criteria, namely price and quality.
Mina medborgare intresserar sig för två kriterier, nämligen pris och kvalitet.
EnglishEffective means against fraud do, however, exist, namely openness and democracy.
Det finns emellertid effektiva medel mot bedrägerier, nämligen öppenhet och demokrati.
EnglishSecondly, we know what the flaws in Community legislation actually relate to, namely:
Vi vet vad de egentliga bristerna i gemenskapslagstifningen handlar om, nämligen:
EnglishWe are confronted by a new quasi-religion, namely the so-called greenhouse effect.
Vi står inför en ny kvasireligion, nämligen den så kallade växthuseffekten.